Skip to content

Kristallnachtklare Wijn


Alfamannetjes zijn heel sterk in logica. De site van Groep Wilders bewijst het. Meteen bij het aansurfen lezen we: “Wij leven in een moderne, liberale samenleving. En de meeste mensen zijn daar eigenlijk best tevreden mee.” En verder: “Nederland heeft dringend behoefte aan verandering. Onbehagen en onzekerheid moeten worden overwonnen en plaats gaan maken voor trots en een zelfbewust elan.” Dus de meeste mensen zijn tevreden en hebben een behoefte aan verandering door hun onbehagen en onzekerheid.


Deze verandering houdt eigenlijk in dat we de oude tradities en cultuur onveranderd houden. Dus de “joods-christelijke en humanistische traditie/cultuur” worden “als dominante cultuur in een nieuw artikel 1 van de Grondwet vastgelegd”. Met andere woorden we moeten het zo veranderen dat we onveranderd blijven domineren. Of zoiets.

Wilders pleit voor “het steviger bestrijden van discriminatie.” Dat doen we door het oude artikel 1 af te schaffen, dus het artikel dat het volgende zegt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Dit bovenste was misschien een beetje ingewikkeld het te begrijpen, maar hou je je vast, want alles wordt straks duidelijk. Het gaat zo: “Om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen willen wij verdere vormen van democratisering:“ Deze democratisering gaat als volgt in zijn gang: “Het stemrecht voor gemeenteraadsverkiezingen voor mensen die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten wordt meteen afgeschaft.” want “er een einde moet komen aan de koestering van de allochtone bevolkingsgroep als electoraal reservoir van zielig verklaarde mensen;”

Wat doe je echter als de moslims toch Nederlanders zijn? Dan heb je drie keuzes: “heropvoedingskampen, denaturalisatie en uitzetting.” Het is niet omdat je anders je per ongeluk tegen Wilders zou kunnen stemmen. Het komt omdat de “moslimgemeenschap…ontbreekt het fundament van vertrouwen dat noodzakelijk is om grondwettelijke rechten en vrijheden in dezelfde mate toe te kennen als aan andere groepen in Nederland die deze orde en spelregels hebben gevormd en dragen.” Het ontnemen van grondrechten is voor Wilders niet nieuw, want in zijn onafhankelijkheidsverklaring schreef hij: “(Islamitische) radicalen kunnen grondrechten worden ontnomen.” Dat komt doordat je als niet dominante cultuur ook minder gelijk bent en “ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden behandeld.”

Wie bepaalt echter of je radicaal bent? Natuurlijk niet de rechters want “[o]nze rechterlijke macht is vergeven van linkse magistraten die de rechten van daders belangrijker achten dan het onrecht dat zij slachtoffers hebben aangedaan. Ook op dit terrein moet er dus veel veranderen.” Wat veranderen dan? Natuurlijk, we gaan de “administratieve detentie” invoeren, dus onbeperkt kunnen worden vastgehouden zonder tussenkomst van een rechter en zonder recht op een proces. Dus de infiltratie van de links-radicalen in de rechterlijke macht is zo opgelost.

Oh ja, ik was vergeten, maar je had al een vermoeden: de partij heet “Partij voor de Vrijheid”. Lang leve de vrijheid. De vrijheid om te domineren


Geredigeerd door Pascale Esveld

Be First to Comment

Leave a Reply