Skip to content

Wilders liegt

In zijn persbericht van vijf december schreef Wilders: “Het Marokkanengeweld is bovendien puur racisme want de slachtoffers zijn zelden of nooit Marokkanen of islamieten.” Dit is hoogstwaarschijnlijk een leugen.

Wat is een leugen?
Volgens Van Dale is een leugen een “onware mededeling met het doel om te misleiden”. Volgens Wikipedia is een leugen “een bewering die met opzet in strijd is met de waarheid.” Echter deze definities zijn gebrekkig en ik zal daar twee voorbeelden van geven. Stel je voor dat een blinde man een luie omstander vraagt welke kleur het stoplicht heeft bij een oversteek. De omstander beantwoordt: ‘Groen,’ zonder te kijken. Voorbeeld twee. Stel je voor dat Jantje rijk, mooi en intelligent is en Pietje is jaloers. Pietje kan vals spelen, door geruchten te verspreiden dat Jantje pedofiel zou zijn en daarmee kan hij Jantje kapot maken.

In beide gevallen is er sprake van een leugen, maar het is niet noodzakelijk dat de spreker weet dat zijn uitspraak in strijd is met de waarheid, noch is het nodig dat de leugenaar wil misleiden. De luie omstander weet niet of het stoplicht groen is, noch wil hij de blinde misleiden. Pietje weet niet of Jantje pedofiel is of niet. Daarom is de volgende definitie veel beter: Een leugen is een bewering waarvan je weet dat je die niet aannemelijk kan maken. Dus een bewering waar je desgevraagd geen bewijs van of voldoende onderbouwing voor kan geven.

Waarom liegt Wilders?
We hebben vier redenen om te geloven dat Wilders liegt:

Ten eerste; als iemand een onderbouwing voor de stelling zou vragen, zou Wilders hoogstwaarschijnlijk geen redelijke argumenten kunnen geven om zijn stelling aannemelijk te maken. De politie registreert noch etniciteit, noch religie van de slachtoffers. Het is daardoor voor Wilders bijna onmogelijk te weten of Marokkanen of islamieten zelden of nooit slachtoffers zijn van andere Marokkanen.

Ten tweede; als goeroe van de allochtonen-kwestie zou Wilders het Jaarrapport Integratie 2011 van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit zijn hoofd moeten kennen:

“Nederlanders van niet-westerse afkomst rapporteren meer slachtofferschap van criminaliteit dan autochtone Nederlanders….Verder geven [allochtone] vrouwen, ouderen en lager opgeleiden vaker aan slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit, vooral vrouwen van Marokkaanse afkomst.

Niet westerse migranten, met name van Turkse en Marokkaanse herkomst, voelen zich ook onveiliger dan autochtone Nederlanders.”

Dan hebben we de volgende mogelijkheden; de allochtonen liegen, of ze zijn echt vaker slachtoffer van criminaliteit. Als ze vaker slachtoffer zijn, dan zijn ze of slachtoffers van Nederlanders of van allochtonen. Als ze slachtoffers zijn van Nederlandse criminelen, dan zou Wilders ook een persbericht moeten plaatsen over Nederlandse criminaliteit en racisme. Als ze slachtoffers zijn van andere allochtonen, dan is Wilders’ stelling weerlegd – het is dus onjuist dat de “slachtoffers zelden of nooit Marokkanen of islamieten” zijn.

Ook de cijfers van CBS suggereren dat moslims en Marokkanen slachtoffers zijn:

“Van de 2,6 duizend inwoners van Nederland die slachtoffer waren van moord of doodslag in 1997-2011 was 45 procent allochtoon. Relatief gezien is de sterfte door moord en doodslag bij mannen van niet-westerse afkomst gemiddeld zes keer hoger dan bij autochtonen. Bij mannen van Antilliaanse en Arubaanse afkomst is het risico slachtoffer te worden zelfs veertien keer hoger dan bij autochtonen.”

Ten derde; zoeken op de PVV-site levert resultaten op over eerwraak en huiselijk geweld bij moslims. Dus Wilders weet dat er islamitische slachtoffers bestaan.

Ten vierde; ook als het waar zou zijn dat de slachtoffers zelden moslims zijn, wil dat niet zeggen dat de Marokkanen misdaden plegen om racistische redenen.

Een morele plicht om correct te beredeneren
Ook als Wilders het Jaarrapport Integratie niet heeft gelezen en vergeten is dat zijn site over islamitische slachtoffers meldt, liegt Wilders op dezelfde manier als de luie omstander en Pietje over Jantje.

Filosoof Anthony J. Blair1 heeft overtuigend beargumenteerd dat we een morele plicht hebben om correct te beredeneren:

Ten eerste; als we een morele plicht hebben om de waarheid te vertellen, hebben we ook een morele plicht om onze opinies op overtuigende argumenten te baseren. We kunnen niet zomaar uit onze duim zuigen en roepen dat vrijheid van meningsuiting ons het recht geeft om alles te roepen. De luie voorbijganger heeft geen recht om de blinde man in gevaar te brengen. Pietje heeft geen recht om Jantje voor pedofiel uit te maken. Ook niet als de omstander en Pietje zelf oprecht overtuigd zijn van hun gelijk. De luie omstander en Pietje moeten hun opinie op correcte redeneringen baseren.

Ten tweede; de maatschappij is gebaat bij juiste kennis, want onjuiste kennis belemmert de vooruitgang. Iemand die uit zijn duim zuigt, doet de maatschappij een slechte dienst.

Ten derde; onze beweringen kunnen negatieve gevolgen hebben voor anderen. Als we een plicht hebben om anderen geen schade te berokkenen, dan mogen we dat ook niet met woorden doen. Jantje uit ons voorbeeld kan geld en aanzien verliezen, kan zelfs geweld van omstanders verwachten. En de blinde kan sterven.

Dus Wilders heeft een plicht om zich goed te informeren voordat hij zijn uitspraken doet; en een plicht om zijn uitspraken op correcte argumenten te baseren. Anders is hij een ordinaire leugenaar.

 


 1. J.A. Blair. “Is There an Obligation to Reason Well?” In Groundwork in the Theory of Argumentation: Selected Papers of J. Anthony Blair, 3-12: Springer, 2011.

Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inFilosofiePolitiekSofist Factory

6 Comments

 1. laila laila

  Bedankt voor de link naar het Jaarrapport Integratie; een onderwerp waar ik me al langer mee bezig houd.

  Ordinaire leugenaars rukken op op allerlei terreinen. Of vallen ze meer door de mand?

 2. joost tibosch sr joost tibosch sr

  Wilders liegt niet alleen, hij maakt onbeschoft misbruik van een diep triest incident om stemmetjes te winnen voor zijn anti-islamgeweld. En in het Nederland van nu trappen sommigen, gelukkig niet te veel, daar nog in, ook nog! Ze zijn ineens vergeten hoe datzelfde geweld zit in de vele autochtone, ook nog heel jonge, voetbalhooligans

 3. reinejragolo reinejragolo

  Het is algemeen bekend dat het geweld onder de Marokkanen ernstig is.
  Kleine jongetjes trappen hun moeder en die mag niks terug doen.
  Het is met name de andere ‘opvoeding’ die Wilders een podium geeft.

 4. joiost tibosch sr joiost tibosch sr

  Reinejr Weet jij hoeveel autochtone jongetjes hun moeder trappen en tot ideale voetbalhooligans worden op de f-sides van onze voetbalvelden? En weet je hoeveel Marokkaanse Nederlandertjes, jongens en meisjes, zich op onze voetbalvelden tot in Oranje toe en in onze maatschappij met hun opvoeding voorbeeldig gedragen! Wilders wil dat laatste in ieder geval niet weten!

 5. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  Juist. Bovendien ben ik van mening dat Geert Wilders verantwoording moet afleggen indien hij deze redenering niet kan weerleggen. Mocht dat het geval zijn c.q. als blijkt dat de gearresteerden niet handelden uit racistische motieven – dit laatste is wellicht niet eens van belang omdat Wilders het duidelijk heeft over racisme van Marokkanen in algemene zin – dan kan Richard Nieuwenhuizen slechts bijgeschreven worden als het 58e slachtoffer van excessief zinloos geweld op de trieste lijst die men kan vinden bij Wikipedia. Daar komt nog iets bij. De misdadigers hierbij waren allen (?) volwassenen en of er Marokkanen bij zitten heb ik niet terug kunnen, maar volgens mij niet of weinig.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zinloos_geweld

  Hier zijn de uitlatingen van PVV/Wilders n.a.v. het overlijden van Richard Nieuwenhuizen:

  Op de site van de PVV: De Nederlandse politiek en media zijn in een totale staat van ontkenning. Er wordt n.a.v. de dood van een grensrechter gesproken over een voetbalprobleem, terwijl dat het echte probleem verhult. “Het is geen exclusief voetbalprobleem maar een Marokkanenprobleem dat zich uit op straat, op school, in het winkelcentrum, op het voetbalveld etc. 65 procent van de Marokkaanse jongeren is al eens aangehouden door de politie. Waarom durft niemand dit eerlijk te benoemen? Het Marokkanengeweld is bovendien puur racisme want de slachtoffers zijn zelden of nooit Marokkanen of islamieten”, aldus fractievoorzitter Wilders

  Tweet Wilders: Politiek en media blind voor racistisch geweld Marokkanen. We hebben geen voetbalprobleem maar een Marokkanenprobleem.

  Tweet Wilders: Er is maar 1 effectieve aanpak: daders strippen van Nederlands paspoort, na celstraf retour Marokko en grenzen dicht om erger te voorkomen.

  Al deze uitspraken zijn niet gebaseerd op enig juridisch onderzoek of uitspraken van rechters en inzake geweld in het openbaar in tegenspraak met de geschiedenis zoals deze wordt weergegeven in het artikel van Wikipedia.

  Hangende het onderzoek – wellicht niet eens van belang zoals ik al stelde maar verstandig (?) – kom ik met inbegrip van bovenstaande tot de voorlopige conclusie dat de PVV/Geert Wilders ernstige schade toe brengt aan een bevolkingsgroep en dat er van deze zijde sprake is van racisme omdat geweld in het openbaar niet exclusief bij Marokkanen ligt c.q. dat er van deze zijde sprake is van het aanzetten van haat tegen genoemde bevolkingsgroep.

  Terzijde: in politiek opzicht ben ik van mening dat de houding van de PVV al jaren contraproductief is inzake het oplossen van geweld bij jongeren. Integendeel, men parasiteert er op. Enige wetenschappelijke bijdrage in deze beperkt zich tot ”aanhoudingen.” In mijn herinnering ging het er in de jaren 50-60 net zo gewelddadig aan toe en waren we ook “racisten” omdat alleen in “de andere straat” de slachtoffers vielen. Knokken hoorde er gewoon bij. En nog wel meer. Maar daarvoor werd je niet “aangehouden.” Nu wel.

 6. Jan Jan

  Ter overweging:

  “Splitting (also called all-or-nothing thinking in cognitive distortion) may mean two things: splitting of the mind, and splitting of mental concepts (or black and white thinking).”

  http://tinyurl.com/d6czkxz

  Zwart wit denken. In talen verwerkt principe, waarmee gedacht wordt. O.a. verspreid via de zogenaamde “kerstening/christianisatie”.

  “Kerstening

  Aan het einde van de 3e eeuw behoorden het huidige Turkije, Cyprus, Kreta, de Nijldelta en de gebieden rond Carthago (Donatisme) en Cyrene tot de sterkst gekerstende gebieden. Het merendeel van de Europese volkeren werd pas gekerstend in de Middeleeuwen. Tegen het einde van de 6e eeuw was heel Europa ten zuiden en ten westen van de Donau en de Rijn gekerstend. Tijdens de 8e en de 9e eeuw is ook het gebied tussen Rijn, Donau en Oder gekerstend met dwang en geweld. …”

  Ziet o.a.: http://tinyurl.com/d6d7g5r

  Door het verscholen zijn in de veelvoud van talen van dit principe ‘zwart/wit denken’, blijft het veelal ongemerkt, maar wordt het wel gebruikt! En het wordt geloofd.

  De heer G. WIlders denkt ‘zwart/wit’.

  Voorbeelden:

  a) “…Wilders: ‘Ik sprak, ik spreek, ik zal blijven spreken’ – Volkskrant
  http://tinyurl.com/bna9aea

  “…’Zwijgen is verraad. …”

  Het is echter geen noodzakelijkheid dat men zich uit en zwijgt. Het zich uiten behoort ook niet noodzakerlijkerwijze tot de mogelijkheden. Zo kan men zwijgen om reden van leeftijd (zuigelingen o.a.)., het zich in coma bevinden, de belangstelling op iets anders gericht hebben, en gaat zo maar door.

  b) Klare Wijn -Verkiezingsprogramma – Partij voor de Vrijheid (PVV)
  http://tinyurl.com/ye7ycrh

  “….En zeker met Turkije, een land dat qua cultuur en traditie buiten de joods-christelijke en humanistische beschaving staat, mag niet over mogelijke toetreding worden onderhandeld. …’

  Turkije o.a., staat niet buiten de ‘Kerstening’, en dus het ‘zwart/wit denken’; maar is er juist onderdeel van.

  c) ‘Nederland krijgt joods-christelijke-islamitische traditie’ – NRC
  http://tinyurl.com/c4vwrb2

  “…Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid (PVV) reageerde vanochtend dan ook zeer ontstemd op de uitlatingen van Vogelaar. ,,Ik viel van mijn stoel toen ik dit las”, zei hij. ,,De islam staat haaks tegenover belangrijke normen en waarden van onze cultuur*. Die mogen wij niet te grabbel gooien.” …”

  De joods-christelijke-islamitische tradities hebben het zwart/wit denken principe (cognitieve stoornis) in de verscheidenheid aan talen verwerkt.

  “* 2. cultuur …
  Al die dingen die mensen denken, doen en hebben: gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, eetgewoonten en wijze van kleden, bouwwerken. …”

  http://tinyurl.com/cuuuy79

  Denken wordt nu eenmaal o.a. gedaan in en met taal/talen.

  d) Speech Geert Wilders, Melbourne, Australia, Tuesday February 19, 2013
  http://tinyurl.com/aafzvlz

  “…It is no coincidence that all the Islamic states in the world demand that freedom of speech be curtailed and that criticism of Islam and its prophet be forbidden. …”

  Het beperken van de ‘freedom of speech’ (vrijheid van spreken) is inderdaad geen toeval, maar een principe verscholen in de veelvoud gebruikte talen (gedschtegoed).

  e) In Nederland is er o.a. het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israel.)
  http://preview.tinyurl.com/z744y

  O.a. het CIDI streeft de gedachtenvorming en of de vrijheid van meningsuiting te beperken, danwel te beïnvloeden.

  “…Bronckhorst loopt mee langs Duits graf …

  ….Federatief Joods Nederland kondigde aan weer naar de rechter te stappen als de tocht langs het Duitse graf in het programma wordt opgenomen. Diverse organisaties zoals het Auschwitz Comité, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers lieten eerder al fel protest horen. …”
  http://tinyurl.com/clwonhm

  f) In de Verenigde Staten is dit o.a. beperken van de ‘Freedom of Expression’, o.a. ook een streven van de ‘Anti-Defamation League’- (ADL)
  http://tinyurl.com/yv48ws

  g) “Uitspraak van de rechtbank Amsterdam in de zaak Wilders” – Amsterdam , 23-6-2011
  http://tinyurl.com/5v3aktv

  “…Dit heeft een opruiend karakter. Verdachte begeeft zich op de grens van het strafrechtelijk toelaatbare. …”

  Er is in deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam, wel degelijk sprake van ‘grens’. Iets wat verzuimd wordt de personen die hem toehoren van op de hoogte te stellen.

  Door de kerstening, voor een, gepropageerde zwart/wit principe van denken (cognitieve stoornis) is de heer G. Wilders niet de enige, die er mee behept is.

  De heer G. WIlders is van oorsprong rooms-katholiek. En moge hij wel doen alsof hij zich bevrijdt heeft van het ‘rooms-katholiek’ zijn. Het zwart/wit principe van denken (cognitieve stoornis) gebruikt hij.

  h) Het joods-christelijke-islamitische traditie, het ‘zwart/wit principe van denken (cognitieve stoornis) is ook verbreidt in Australië, want o.a. ook daar is er sprake evangelieprediking/kerstening/christianisatie. Met alle gevolgen van dien.

  “‘I can still hear the kids’ screams’ …”
  http://tinyurl.com/3jdatjy

  ….’The brothers and sisters were all together,” he says. ”And then they started grabbing the girls away from their brothers. I can still hear the screams of these kids being separated. Some of them never saw their sisters again. I still have nightmares.”

  Life at Bindoon, run by the Catholic Church’s Christian Brothers, was a catalogue of cruelty, where beatings and sexual assaults were daily events.

  ”Bindoon was nothing more than a paedophile ring,” Hennessey says. ”Most of the brothers were into raping and molesting little boys, sometimes sharing their favourites with each other.”

  The boys were put to work building the series of grand buildings that Bindoon became. ”It was slave labour,” says Hennessey. Many of them are now deaf or partially deaf because they were constantly bashed around the head.

  He recalls children resorting to stealing food from the pigs they tended – because the pigs were better fed. Brother Francis Keaney, the head of Bindoon, would eat bacon and eggs in front of boys who were fed porridge mixed with bran from the chicken feed. The boys would raid the bins for his scraps. …”

  Hoe het ook zij, er is geen Nazi te bekennen, maar wel wederom de joods-christelijke en humanistische zwart/wit principe van denken (cognitieve stoornis), via de talen.

  i) De heer G. WIlders is niet de enige politicus die zich bedient van dit principe. De heer Adolf Hitler, ook een zwart/wit denker (cognitieve stoornis) En ook rooms-katholiek beïnvloed.

  Hoe het ook zij, men roeit met de riemen die men heeft.

Leave a Reply