Skip to content

Halbe Zijlstra de Holocaust-lesontkenner

‘Onze manier van leven staat onder druk,’ schreef Halbe Zijlstra op de site van de VVD. Want de moslims bedreigen ‘onze’ liberale waarden. Zij kwamen hier voor ‘ons’ geld en niet omdat ze vervolgd werden; niet omdat ze ‘onze’ normen en vrijheid willen. Om zijn stelling te bewijzen, schrijft Zijlstra onder andere: ‘Denk aan de vele scholen waar men de Holocaust niet of nauwelijks behandelt om daarmee problemen met moslim leerlingen te voorkomen.’ Omdat ik deze zorgwekkende stelling een paar keer eerder heb gehoord, ging ik haar controleren. Hier komen mijn bevindingen.

‘De steller bewijst’ is de meest fundamentele regel van argumentatie. Dus ik heb mensen die hetzelfde beweren gemaild en naar hun bron gevraagd. Ik heb Zijlstra op 19 en 25 februari 2016 gemaild. Ik heb zijn persvoorlichter gemaild en de vraag via het contactformulier op de VVD-site gesteld. Stilte.

Esther van Fenema beweerde hetzelfde op de site ThePostOnline, maar zij weigerde om het te bewijzen. Ik heb Bram Moszkowicz en Joël Voordewind van Christen Unie gemaild. Stilte.

Slechts Arend Jan Boekestijn heeft me twee links gestuurd. Ik heb onderzocht of deze links voldoende bewijs zijn.

Moeite met Holocaust-les
In de eerste link kopte Elsevier in 2010 op het internet: ‘Moslimleerlingen hebben moeite met Holocaust-les’. Robert Stiphout vatte een enquête samen van onderzoeksbureau ResearchNed. 339 geschiedenisdocenten beantwoordden vragen over de Tweede Wereldoorlog. Elsevier publiceerde hierover twee artikelen, een op papier en het andere op het internet.

Op het internet stond: ‘Een op de vijf geschiedenisdocenten in de vier grote steden heeft weleens meegemaakt dat hij of zij de Holocaust niet of nauwelijks ter sprake kon brengen omdat vooral islamitische leerlingen er moeite mee hebben.’ Op papier stond: ‘nog geen half procent zegt de Holocaust niet of nauwelijks meer te behandelen.’ Omgerekend is dit 1 docent uit 339. Bovendien ‘één docent gaf aan te hebben meegemaakt dat ook rechts-extremistische leerlingen ertegen in verzet kwamen.’

Zelf ontdekte ik het werk van Remco Ensel, universitair docent cultuurgeschiedenis bij de Radboud Universiteit en antisemitisme onderzoeker bij het NIOD. In zijn boek ‘Haatspraak’ bekritiseert hij de conclusies in de Elsevier-enquête:

‘Op basis van het originele vragenformulier en een toelichting door Ruud Deijkers moet worden geconcludeerd dat enige terughoudendheid in het uitventen van de conclusie over de “een op de vijf geschiedenisdocenten” nodig is. Er was bijvoorbeeld van alle ondervraagden slechts één docent naar eigen zeggen gestopt met lesgeven over het onderwerp en dat was wegens het verzet van ‘extreemrechtse’ leerlingen.’

Ensel bekritiseert ook Voordewind:

‘In september 2011 stelde kamerlid Joël Voordewind (Christen Unie) dat er al scholen zijn ‘die de Holocaust niet eens meer durven te bespreken omdat ze bang zijn dat ze dan moslims beledigen’. Deze uitspraak ging verder dan het artikel in Elsevier. Het is me niet duidelijk waar het kamerlid zijn uitspraak op had gebaseerd.’

Ensel schreef tevens een artikel met Annemarike Stremmelaar en in de bijlage beschrijven ze hun avontuur met Elsevier. Ruud Deijkers, datajournalist bij Elsevier en medeauteur van het papieren artikel, mailde hen een screenshot van enquêtevraag 21:

‘De afgelopen jaren klaagden enkele docenten over het feit dat ze de Holocaust niet of nauwelijks ter sprake konden brengen wegens afwijzende reacties van vooral islamitische leerlingen. Heeft u dit wel eens meegemaakt?’ Mogelijke antwoorden:
1. ja, vaak
2. ja, soms
3. nee, nooit

Ensel en Stremmelaar vonden dat uit deze vraagstelling men niet tot de conclusie kon komen dat de moslims de oorzaak zijn. Vooral omdat de vraag vaag is verwoord. Bovendien is de vraagstelling onnodig sturend. En hoe kwam de schrijver tot resultaten als ‘Ja, ik bleef de Holocaust op dezelfde manier behandelen’? Elsevier mailde hen een tweede versie van vraag 21:

‘Heeft u wel eens meegemaakt dat u de Holocaust niet of nauwelijks in de klas ter sprake kon brengen?’
De mogelijke antwoorden:
1. Ja, ik bleef de Holocaust op dezelfde manier behandelen
2. Ja, ik veranderde de manier waarop ik de Holocaust behandelde
3. Ja, ik behandel de Holocaust sindsdien niet of nauwelijks meer
4. Nee, nooit meegemaakt

Ensel en Stremmelaar vonden ook de tweede versie onvoldoende:

‘Dan blijkt dat één docent het vakje “Ja, ik behandel de Holocaust sindsdien niet of nauwelijks meer,” heeft aangekruist. En dit betrof dus de docent die met extreemrechtse leerlingen had te kampen. Er is dus geen (oorzakelijk) verband tussen het stoppen met Holocaustonderwijs en mogelijke bezwaren van islamitische leerlingen. Sterker nog: er wordt in deze vraagstelling niet naar moslimleerlingen gevraagd.’

Ik vroeg Arthur van Leeuwen – chef redactie onderzoek Elsevier – hoe het zit. Welke van de twee vragen beantwoordden de docenten? Ik vroeg ook een kopie van de vragen en de antwoorden, om zelf te kunnen beoordelen. Hij vertelde me dat Elsevier niet aan transparantie doet:

‘Elsevier verstrekt nooit vragenlijsten of data aan derden, ook de auteurs van het door u bijgevoegde artikel hebben nooit de definitieve of correcte vragenlijst ontvangen voor zover ik ter redactie kan nagaan (het is inmiddels wel 6 jaar geleden). In elk geval is die kennelijk niet voor hun artikel gebruikt.’

Dus Elsevier stuurde Ensel en Stremmelaar twee foute versies. Bovendien zou de goede vraag moeten zijn:

‘De afgelopen jaren klaagden enkele docenten over het feit dat ze de Holocaust niet of nauwelijks in de klas ter sprake konden brengen wegens afwijzende reacties van vooral islamitische leerlingen. Heeft u dit soort afwijzende reacties zelf meegemaakt en wat deed u daarna?’
De mogelijke antwoorden:
1. Ja, ik bleef de Holocaust op dezelfde manier behandelen
2. Ja, ik veranderde de manier waarop ik de Holocaust behandelde
3. Ja, ik behandel de Holocaust sindsdien niet of nauwelijks meer
4. Nee, nooit meegemaakt

Maar Van Leeuwen beantwoordde mijn belangrijkste vraag niet: bent u het met mij eens dat de vraag niet tot de conclusie kan leiden dat: ‘Een op de vijf geschiedenisdocenten in de vier grote steden weleens heeft meegemaakt dat hij of zij de Holocaust niet of nauwelijks ter sprake kon brengen omdat vooral islamitische leerlingen er moeite mee hebben.’? Dit stond immers in Elsevier.

Let op de formulering. De vraag is ingeleid met drie extra stukken (suggestieve) informatie: 1. De bewering dat enkele docenten moeiten hebben met het doceren van de Holocaust. 2. De bewering dat het ‘wegens afwijzende reacties’ komt. 3. De bewering dat het ‘vooral’ om islamitische leerlingen gaat. De vraag is ambigu. Dit wil zeggen dat men slechts vraagt of de docent problemen heeft met het doceren van de Holocaust. Het woord ‘wegens’ in de vraag slaat (in de beste interpretatie) op ‘afwijzende reacties’, niet op ‘islamitische leerlingen’. Het is waar dat sommige docenten de vraag anders konden interpreteren, maar de onderzoeker heeft geen vrijheid om zelf voor één van de mogelijke interpretaties te kiezen.

En de werkelijke vraag is ‘heeft u dit soort afwijzende reacties zelf meegemaakt?’. De vraag is niet of men de Holocaust ‘niet of nauwelijks in de klas ter sprake’ kan brengen. De vraag gaat ook niet over moslims. De enquête vraagt slechts of men enige afwijzende reactie heeft meegemaakt. Dit wil zeggen dat een ja-antwoord slechts zal aantonen dat de docent ooit geen normale les kon geven. Maar hieruit volgt niet dát de islamitische leerlingen dé oorzaak van de belemmering zijn. Stel, ik ben een docent en mijn les is onderbroken door een Holocaustontkennende neonazi. Welk antwoord zou ik geven? ‘Ja’.

Dus aan de hand van deze vraag, kon de journalist nooit concluderen dat moslims de oorzaak van het oponthoud zijn. De journalist heeft de onderzoekgegevens fout geïnterpreteerd.

Aandikken
De anderen (Zijlstra, Boekestijn, Moszkowicz, Voordewind en Van Fenema) konden dit niet weten. Zij hebben echter de foute interpretatie van Elsevier wel extra aangedikt.

Zijlstra: ‘Denk aan de vele scholen waar men de Holocaust niet of nauwelijks behandelt…’ Zijlstra kon weten dat er niet ‘vele scholen’ zijn, want de PVV heeft daarover Kamervragen gesteld en het volgende antwoord op 15 juni 2010 gekregen:

‘Uit de enquêteresultaten blijkt echter ook dat de meeste docenten zich daardoor niet uit het veld laten slaan. Circa één procent van de docenten die de enquête hebben ingevuld geeft aan de manier waarop hij of zij de Holocaust behandelt, te hebben aangepast. Nog geen half procent geeft aan het onderwerp niet of nauwelijks meer te behandelen. Hieruit blijkt dat de Holocaust op de meeste scholen juist wel wordt behandeld en besproken en dat verreweg de meeste docenten niet aan het onderwerp voorbij gaan vanwege verzet vanuit de klas.’

Sterker nog, Zijlstra werd staatssecretaris van Onderwijs slechts een paar maanden na dit antwoord en heeft het dossier geërfd. Hij had het moeten weten. En waarom heeft hij tussen 2010 en 2012, als staatssecretaris, niet geregeld dat ook die ene docent – die door een rechtsextremist gestopt was – weer de Holocaust ging doceren?

Bram Moszkowicz, als lijsttrekker van VNL, schreef op GeenStijl: ‘Twintig procent van de geschiedenisdocenten uit de Randstad kan de Holocaust niet in de klas bespreken door agressie van allochtone leerlingen.’ Dit staat helemaal niet in het Elsevier-artikel. In het artikel staat het woord ‘weleens’ en dit informeert ons niet hoe vaak het gebeurt. Moszkowicz daarentegen suggereert dat het voortdurend gebeurt. Sterker nog, weet mr. Moszkowicz niet dat zijn gekozen woord ‘agressie’ geen synoniem is voor ergens ‘moeite mee hebben’?

Van Fenema dikt het ook aan: ‘Neem het feit dat de Holocaust op bepaalde ‘zwarte’ scholen niet meer onderwezen kan worden omdat het te kwetsend zou zijn voor moslims.’ Zij tovert het woord ‘docent’ in ‘school’ om en zegt dat de scholen helemaal geen les meer kunnen geven in dit onderwerp. En dat staat niet in het artikel.

Voordewind wist ook van overdrijven hebben we gezien, maar wat heeft Boekestijn precies gezegd? Op de radio zei hij over moslims: ‘Middelbare scholieren weigeren dat een docent lees geeft over de Holocaust… Docenten praten niet meer over de Holocaust…Ik heb rapporten gelezen…het schijnt een serieus probleem te zijn.’ Heeft hij met zijn eerste link deze stelling onderbouwd? Nee.

En Boekestijn’s tweede link?
De tweede link was naar een onderzoek van de overheid. De Radboud Universiteit onderzocht voor het ministerie van OCW of acht thema’s moeilijk te behandelen waren in de les. 399 docenten in groep 7 of 8 van primair onderwijs (po) en 718 docenten geschiedenis of maatschappijleer in voortgezet onderwijs (vo) hebben een enquête ingevuld. De onderzoekers hebben ook gekeken naar het verschil tussen witte en zwarte scholen, maar ze hebben geen onderzoek gedaan naar moslims. Dus Boekestijn kan dit onderzoek niet als bewijs gebruiken. En hij heeft niet ‘rapporten’ gelezen, maar maximaal één. Want dit rapport zegt dat behalve de enquête van Elsevier er ander ‘empirisch bewijs’ ontbreekt. De wetenschappers van de Radboud concluderen:

‘Wanneer de thema’s in de les aan bod komen, zien we dat de meeste docenten hiermee geen problemen hebben. …Met … de Holocaust hebben docenten de minste moeite, fundamentalisme (po: 19%) en antimoslimisme (vo: 17%) zijn het vaakst moeilijk bespreekbaar.’

Laten we de daadwerkelijke percentages bekijken. De relevante vraag luidde: ‘Kunt u voor ieder van deze thema’s aangeven in welke mate het thema te bespreken is in de les?’

Kunt u voor ieder van deze thema’s aangeven in welke mate het thema te bespreken is in de les?
(Ik heb de andere thema’s verwijderd.)
Let op. We moeten deze percentages naar beneden bijstellen, want we zijn slechts op zoek naar (islamitische) leerlingen en deze percentages gaan ook over andere oorzaken. Onderzoekers stelden ook de vraag: ‘Waarom is het thema moeilijk te bespreken? Voor wie is het een lastig onderwerp?’ Hier de oorzaken:
Waarom is het thema moeilijk te bespreken? Voor wie is het een lastig onderwerp?

Wat kunnen we concluderen? De meeste docenten praten makkelijk over de Holocaust in de klas. Maar het is bijna dubbel zo moeilijk om over antimoslimisme te praten op po. Op vo is het 5,6 keer moeilijker om over antimoslimisme te praten. Ook rechtsextremisme is moeilijker te bespreken dan de Holocaust. Bovendien, dit onderzoek informeert ons niet hoeveel procent van de leerlingen die de Holocaust belemmeren moslims zijn en hoeveel rechtsextremisten.

Dus antimoslimisme en rechtsextremisme zijn een groter probleem dan de Holocaust. Omdat de Tweede Kamer dit onderzoek heeft besproken, zou Zijlstra het moeten kennen. Dan zou zijn opstel op de VVD-site anders moeten klinken: ‘Onze manier van leven en onze liberale waarden staan onder druk, vooral door antimoslimisme en rechtsextremisme.’

Ten slotte
Dit verklaart misschien waarom Zijlstra, Moszkowicz, Voordewind en Van Fenema geen bewijzen voor hun beweringen leveren. Ze zijn nog aan het googelen. En Boekestijn’s bewijs is flinterdun.

De lezer moet mijn zoektocht niet verkeerd begrijpen. Ik vind dat alle docenten alle onderwerpen, inclusief de Holocaust, voor 100% vrij moeten geven; desnoods beschermd door de Mobiele Eenheid. Wat dit betreft ben ik het met Zijlstra eens. Ik verzet me slechts tegen zijn manier van argumenteren. Zijlstra suggereert dat de meeste moslims fout zijn en dat zij een gevaar zijn voor onze waarden en manier van leven.

Hij meent liberale waarden te verdedigen. Maar sinds wanneer is het een liberale waarde om iemand te beschuldigen met minimaal bewijs? Was het niet de liberale denker Jeremy Bentham die zei:

‘Although a judge should have an internal presumption against the accused, he should not hesitate to act on the presumption of his innocence, and, in doubtful cases, to consider the error which acquits as more justifiable or less injurious to the good of society, than the error which condemns. In listening to the voice of humanity, he will only be following that of reason.’

Oh ja, Mohammed zei hetzelfde: ‘Prevent punishment in case of doubt, release the accused if possible, for it is better that the ruler be guilty of the wrong of forgiving than the wrong of punishment.’


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsPolitiekSofist Factory

17 Comments

 1. Als we de PVV als neofascistisch definieren, is het goed om te weten dat de Blonde Hun Geert Wilders de tovenaarsleerling was van de cryptofascist Bolkestein die als eerste begon met stelselmatig DE moslims te bashen. Maar Wilders ging de partij uit en sloeg zijn eigen doodlopende weg in. Dat Halbe, – die eerst als VVD staatssecretaris van Cultuur binnen no time diezelfde cultuur zonder enige kennis van zaken tot de grond aan toe mocht slopen, zichzelf steeds meer op de uiterste rechtervleugel van de VVD positioneert, toont opnieuw aan dat de VVD een kweekvijver is van neofascisten.

  • jellevdwal jellevdwal

   Probeer je nu te beweren dat Moslims geïntegreerd zijn in Nederland ?

   • Henk Veldman Henk Veldman

    [“Probeer je nu te beweren dat Moslims geïntegreerd zijn in Nederland ? “]
    Ja. En jij hebt geen enkel bewijs dat dat niet zo is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er óók moslims zijn die niet “geïntegreerd” zijn, maar dat vind je onder alle bevolkingsgroepen. De Wilders-gelovigen zijn het minst geïntegreerd. Ze willen zich, maar dat doen ze al lang voordat er een Wilders “bestond”, niet aanpassen aan de multiculturele samenleving die Nederland wel degelijk is. Je hebt het in de 50-er jaren kunnen zien toen Indonesiërs in ons land kwamen.
    Die groep mensen werd heel vaak enorm gediscrimineerd. En hoe gek het misschien ook moge klinken, de treinkaping in De Punt samen de schoolbezetting in Bovensmilde hebben er toe geleid dat het beleid i.z. deze groep ‘Molukkers” enorm is verbeterd. ( En ik weet heel goed dat het is gebeurd aangezien een kennis van me in de trein zat en een neef van me toen onderwijzer was op die school en één van de daders de neef was van een vriendin van me waar ik ooit eens verliefd op ben geweest. Zij hebben zich toen mede ingezet voor de positie van die mensen. M’n neef is daardoor ontslagen. )

 2. jellevdwal jellevdwal

  Of het nu wel of niet waar is dat aan Islamitische kinderen het holocaust niet verteld kan worden, de realiteit is natuurlijk dat dank zij Israël zielige verhalen over joden geen gunstig onthaal vinden bij Moslims.
  In het Midden Oosten ziet men joden als het tegenovergestelde van zielig.
  Dan is er het feit dat die holocaust wettelijke bescherming nodig heeft, zoals je ziet aan veroordeelden: Irving, Zundel, Rudolf, Rassinier.
  Je zou denken dat geschiedenis vast staat, en iets is voor historici, en niet voor politici.

 3. Henk Veldman Henk Veldman

  Het is ook complete onzin waarom islamitische leerleningen het niet over de Holocaust zouden willen hebben. Moslims hebben immers wereldwijd erna de meeste last van ondervonden aangezien dankzij de Holocaust de “Joodse Staat” kon ontstaan waardoor miljoenen Palestijnen/moslims enorm veel schade hebben ondervonden en dat tot op de dag van vandaag nog steeds merken. Het zionisme had vanaf haar ontstaan geprobeerd om Palestina in te pikken wat tot de oorlog niet is gelukt. Hoewel het ontstaan van het zionisme begrijpelijk is in die zin dat door de jodenvervolging wat zich al eeuwenlang had voltrokken vooral in Europa is zionisme an sich verschrikkelijk fout. En dat is dus tot op de dag van vandaag wel gebleken.
  Holocaust-ontkenning is strafbaar, maar actief zionisme zou dat misschien nog wel meer moeten zijn. In Iran is dat inderdaad zo.
  De president van Iran, Mahmoud Ahmadinejad zou zich schuldig hebben gemaakt aan Holocaust-ontkenning, echter hij heeft dat op een spottende manier gedaan. Hij reageerde op een vraag m.b.t. tot de rotzooi in het MO dat die gelegen lag in het feit wat Israël voortdurend uitvrat vanaf haar ontstaan. Dat werd ontkent en vervolgens reageerde hij met “O, dan zal de Holocaust dus dan ook wel niet waar zijn.”

 4. Partout Partout

  Wij hebben zelf onze extreem gewelddadige variant van het christendom: de Ku Klux Clan. Gaan we daarom alle christenen over die kam scheren? Laten we ons ook niet vergissen in het zelfreinigend vermogen van de moslimgemeenschap, die zet zich minstens zo sterk af tegen IS als wij westerlingen. Samen sterk staan tegen fascisme, daar komt het op neer.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Ik ben er vrij zeker van dat IS, dus de “Islamitische Staat” als spottende reactie is ontstaan op de “Joodse Staat”, de betiteling waar Israël graag gebruik van maakt.
   Je kunt het ook zien aan de dingen die IS doet. Ze hebben niets of nauwelijks ook maar iets met de islam/Koran te maken, maar je kunt ze wel vanuit een “Bijbels” perspectief bezien, dan wel de handelingen en manier waarop joden en christenen zich eeuwenlang en tot op de dag zich manifesteren.
   Je ziet dat bijvoorbeeld ook aan de manier waarop mensen in Amerikaanse gevangeniskleren worden onthoofd.
   Er zijn veel meer voorbeelden, maar deze is denk ik wel heel treffend:
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme#Geschiedenis
   Kijk eens naar het plaatje en de tekst die erbij staat. Je ziet dus een handeling wat IS schijnt te doen, naar de verhalen die we hebben vernomen. Echter er is één verschil. Ze doen het nu bij moslims, dus zogenaamd hun “eigen volk”, echter ik vermoed dat ze op een sarcastische manier laten zien hoe joden en christenen ooit met elkaar omgingen.
   Citaat:
   “In het Europese rechtssysteem golden Joden als vreemdelingen. Zij werden achtergesteld en zwaarder gestraft dan christenen. Opmerkelijk was het gebruik om Joden “met honden te hangen”. Men hing een ter dood veroordeelde Jood omgekeerd aan de galg met naast hem twee honden. Wanneer het slachtoffer zich alsnog tot het christendom bekeerde werd hij van de galg losgemaakt en, na een snelle doop en andere religieuze formaliteiten, onthoofd.”
   De islam kent geen dwang zich te bekeren. In Israël (de Joodse Staat dus) kun je je slechts vestigen als je jood bent. Niet-Joden worden/werden gedood en/of verjaagd.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Isra%C3%ABllobby
   Citaat:
   “Volgens Amerika is Israël een democratie omringd door dictatoriale regimes. Amerika en Israël hebben dezelfde democratische kernwaarden en Israël moet daarom geholpen worden. Volgens de auteurs is Israël een land dat niet exact dezelfde democratische principes nastreeft als de Amerikanen. Als argument dragen ze hiervoor aan dat er in de Amerikaanse grondwet de gelijkheid van ras, geslacht en geloofsovertuiging is opgenomen. In de Israëlische grondwet is dit niet opgenomen. Ze geven voorbeelden van de Arabische minderheid die in Israël stelselmatig gediscrimineerd wordt. Israël is een land waarin de joodse bevolking meer rechten heeft dan overige delen van de bevolking. Een ander argument is dat Israël zich gewelddadig opstelt naar de omliggende Arabische bevolking. Ze noemen ook dat de joden in het verleden in Europa ernstig gediscrimineerd werden, terwijl dit niet in de Arabische wereld gebeurde.”

 5. Henk Veldman Henk Veldman

  Ik zie een fout in de door mij geciteerde tekst.
  Israël kent geen grondwet. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
  “Het land heeft geen grondwet, omdat de ultraorthodoxe groep stelt dat de wetten van God de grondwet vormen.”
  Zowel het salafisme als Jehova’s Getuigen kennen deze “wet”. Jehova’s Getuigen waren de enigen die puur op hun geloof zijn vervolgd tijdens WOII en in feite is die geloofsrichting altijd in meer of mindere mate vervolgd. Ook nu nog klapt men graag de deur voor hen dicht.

 6. jellevwal jellevwal

  Altijd leuk bij onze filosoof, blokkade toepassen om kritiek het zwijgen op te leggen.
  Israël heeft geen grondwet omdat je dan de landsgrenzen niet hoeft te omschrijven, en omdat je elke wet kunt aannemen.
  Moslims geïntegreerd, ik ben natuurlijk een racist, maar toen ik gisteravond in het journaal op de grond in een moskee liggende Moslims zag, dacht ik, wat hebben we ons aangehaald.
  Maar ja, ik denk al jaren dat ons land niet meer bestaat, verkwanseld, zoals Baudet zegt. door onze elites.

 7. Henk Veldman Henk Veldman

  Daar heb je inderdaad een sterk punt. Zowel in een synagoge als in een moskee wordt op dezelfde manier gebeden maar wetenschappelijk is gebleken dat moslims mensen als jij de kont toekeren terwijl ze eigenlijk je kont horen te likken. Moslims weigeren ook te erkennen dat joden het volste recht hebben om volgens hun geloof mensen te vermoorden. Iets wat moslims absoluut verbieden, tenzij ze zelf bedreigd worden.
  Daarom dienen alsnog de overgebleven moslims in de Joodse staat afgemaakt worden en roep jij op samen met Wilders een donatie t.g.v. de Joodse staat te doen om de kosten te spreiden.
  Verder dienen moskeeën in Nederland controle toe te staan om te zien of inderdaad moslims liggen te bidden. Is dat inderdaad het geval dan dienen ze bij onmiddellijke aanzegging op de knieën voor jou te gaan zitten, vergiffenis te vragen en beloven dat ze nooit weer zo lang ze nog in Nederland zijn dingen doen die tegen Wilders en jou ingaan. Doen ze dat toch mogen we de Joodse wetten toepassen door ze eventueel dood te schieten, geheel dat beschreven is in de Thora en OT.

 8. Henk Veldman Henk Veldman

  Misschien nog een ideetje voor je. De Heer Wilders heeft zich er wel eens over beklaagt dat er op sommige plaatsen pijlen staan die wijzen in de richting van Mekka. Dat is dus om moslims te laten weten waar ze als ze bidden zich naar toe moeten richten.
  Zou het misschien een idee zijn om overal waar je pijlen ziet in de vorm van verkeer- of reclameborden die mogelijk richting Mekka wijzen en bij weerberichten die de windrichting aangeven deze als antisemitisch en Wilders-bashing te verklaren en de daders op te pakken?

 9. Partout Partout

  mag ik jou uitnodigen voor een ritje met de metro ‘s ochtends vroeg?
  170 nationaliteiten in Amsterdam en dat loopt op rolletjes.

 10. Ze hebben het uit opinieartikelen die, bij wijze van terugkerend vijfjaarlijks meiritueel door steeds n andere leraar worden geschreven. Maar die opinieartikelen zeggen ook nooit dat de holocaust niet onderwezen kan worden, ze signaleren alleen welke dingen ze daarbij tegenop lopen. Dat is iets heel anders. Vaak gaan die artikelen niet in eerste instantie over Tweede wereldoorlog onderwijs, maar gaan over aparte reacties van leerlingen op recente gebeurtenissen, zoals aanslagen, en worden andere curieuze internetvondsten en interpretaties door leerlingen zoals rond de holocaust als bijkomend voorbeeld genoemd. Vervolgens wordt dat door hijgerige politici op alleen dat aspect geinternaliseerd en verder uitgebroed, om als n konijn uit n hoge hoed te trekken, weer als onderdeel over n ander betoog. De holocaust, het is politiek wcpapier. Heel spijtig. Constant wordt zo de holocaust en het holocaustonderwijs op n problematische manier met islamitische leerlingen in verband gebracht, wat in feite n voorheen grotendeels fictief probleem n selffulfilling prophesy zou kunnen maken. Zeker als andere, even versleten mantra’s erbij herhaald worden. Tegelijkertijd moet, steeds moeilijker, huidig vergelijk en eigen ervaringen van leerlingen niet aan bod komen, wat steeds kunstmatiger vermeden moet worden. En goed, echt goed onderricht in belangrijke dingen als bronnenonderscheiding op internet etc ontbreekt. En dat geldt op veel meer gebieden. Als de heer Zijlstra daar nou wat aan gedaan had….

 11. Kortom, ter reactie op enkele reacties hier, wat vooral het probleem is qua antisemitische indoctrinatie en holocaustbagatellisatie, zijn types als dhr Veldman hierboven. Onvervalste, ouderwetse jodenhaters, die overal komen stoken waar het kan, met wat voor pet op dan ook. Het bulkt ervan. Lelieblanke antisemieten.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   @Natasha, hoewel je verder een uitstekende reactie hebt gegeven is het nogal idioot om mij ervan te beschuldigen do holocaust te bagatelliseren. Integendeel juist. En antisemitsme?
   Ik ben zelf jood en was 50 jaar geleden bijna “geronseld” en had ik in Israël de kans gehad om tientallen Palestijnen te vermoorden. Ik zou zeker een held zijn geweest. Ik was in die periode nog betrekkelijk jong en zou waarschijnlijk nooit in de gaten hebben gehad hoe idioot het was dat een “volk” puur op basis van een geloof maar zo een heel land kan inpikken, de oorspronkelijke bewoners verjagen dan wel “uit te roeien”.
   Bedenk dat dat “geloof” al 50 jaar eerder zich had ontwikkeld en dus überhaupt” nooit te maken kan hebben gehad met de holocaust.
   En als je dan ook nog eens bedenkt dat de slachtoffers die in Palestina vanaf het moment dat het landjepik in werking is gesteld ook nog eens een geloof hebben waar juist voor de jodenvervolging wordt gewaarschuwd en tevens in alle “islamitische” landen niet alleen in de periode rond WOII maar ook eeuwenlang juist bescherming hebben gevonden toen ze moesten vluchten voor “christelijk” Europa is het helemaal een schande wat er is gebeurd.
   Zoals Mihai ook al schreef er wordt enorm aan een vorm van holocaust-ontkenning gedaan. Niet in de laatste plaats door Israël zelf. Zie ook dit https://is.gd/w45WOV en dit: https://is.gd/WRtyCW
   Obama heeft zelf erkend dat de achtergrond van IS alles te maken heeft gehad met wat in 2003 is gebeurd met de inval in Irak terwijl men wel wist dat er geen wapens waren (Frankrijk had .o.a. meegewerkt aan de vernietiging van een groot aantal wapens) heeft men er miljoenen slachtoffers gemaakt (bedenk dat de nabestaanden in feite de ergste slachtoffers zijn) waarbij men (Bush Blair en later Balkenende) z’n misdaden verdedigd door te refereren aan “god” die het allemaal uitstekend zou hebben gevonden. Ook één van de “basiswetten” van de islam iets wat je nooit mag doen, om de simpele reden dat je dan god medeschuldig zou maken aan je misdaden.
   En nogmaals, als je de smerige streken van IS beziet lijkt het er heel sterk op dat men op een sarcastische manier gewoon eventjes laat zien in de trant van “O, als jullie denken dat je recht hebt om met de Bijbel in de hand jullie rotstreken uit te halen, lenen wij ook die Bijbel wel even.”
   En de mensen die menen te weten wat de islam/Koran inhoudt (inmiddels zijn het er veel meer dan er moslims in Nederland zijn) die hebben een voorstelling die meer overeenkomt met het jodendom (en dus niet zozeer met het christendom).
   Een heel klein voorbeeldje: Je weet vermoedelijk dat arabist Hans Jansen een boek heeft geschreven “Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten” waarbij het “aap zijn” in het algemeens zou verwijzen naar de joden, echter in werkelijkheid is het bijna een knipoog van Mohammed naar degene die sjabbat (dus zondagsrust) schenden. Je bent dus een aap van een jongen. Echter in de Bijbel staat er de doodstraf op. Zie https://is.gd/hFn7dE
   Koran: “65. Gij hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbath overtraden. Alzo zeiden Wij tot hen: “Weest verachte apen.”
   en https://is.gd/qg1D4X
   Bijbel: “15. Zes dagen zal men het werk doen; doch op den zevenden dag is den sabbat der rust, een heiligheid des Heeren! Wie op den sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden.”

   Zo bestaan er tientallen vaak heel gemene verdraaiingen m.b.t. de Koran terwijl het in werkelijkheid meestal om gewoon “verbeteringen” van de Bijbel gaat.
   Ik ken dankzij het feit dat ik ooit met een Jehova’s-deerntje verkering heb gehad behoorlijk goed de bijbel en dankzij o.a. een pikzwart schoonzusje en een uit Iran gevluchte schoondochter die beide moslimamammaatjes zijn ( de “zwarte” slaat haar christelijke man) ook redelijk goed de Koran.

Leave a Reply