Skip to content

Drogredenaar Martin Bosma (001)

In zijn boek schrijft Martin Bosma het volgende:

“Naast gelegitimeerd doden en het gebruiken van geweld, kent de islam het unieke concept van ‘takkiya’. Takkiya betekent letterlijk ‘het ware doel verbergen’: de islam moedigt aan te liegen over de ware bedoelingen als de intentie is de islam te versterken. Volgens het AIVD-rapport Van Dawa tot Jihad (2004) is het concept ‘takkiya’ onverenigbaar met de westerse waarden en normen. De geheime dienst gaat ervan uit dat takiyyagerelateerde handelingen structureel – ook op een breder vlak – worden toegepast. De AIVD komt tot de conclusie dat dit traditionele concept door stromingen binnen de islam zo wordt uitgelegd dat men doelbewust liegt en samenzweringstheorieën bedenkt.”[1]

Het bovenstaande citaat suggereert dat AIVD beweert dat veel moslims takkiya plegen: “De geheime dienst gaat ervan uit dat takiyyagerelateerde handelingen structureel – ook op een breder vlak – worden toegepast.” Ik heb in het rapport gekeken en de stelling is onjuist. Ten eerste gaat het rapport niet over alle moslims, maar slechts over de radicale moslims. Hoeveel moslims zijn radicaal volgens AIVD? Volgens een nieuwer rapport[2] zou slechts 0,5% van de moslims vatbaar voor radicalisering zijn. Maar Bosma parafraseert zodanig dat ik als lezer begrijp dat het rapport over alle moslims gaat.

In het door Bosma geciteerde rapport staat het volgende:

“Op twee vlakken manifesteren zich binnen de hedendaagse radicale islam diverse strategische opvattingen over de middelen en activiteiten om de doelen te bereiken….

Ten tweede is er een onderscheid tussen een voornamelijk openlijk dan wel heimelijk karakter van de activiteiten. [noot 28] Bij de heimelijke strategieën betreft het activiteiten als heimelijke financiering, intredepolitiek in het maatschappelijk middenveld onder valse vlag en/of met een dubbele agenda, het doelbewust rondstrooien van valse geruchten en samenzweringstheorieën om spanningen tussen groepen te stimuleren enzovoort.

Noot 28: In radicaal-islamitische kringen wordt met betrekking tot heimelijke activiteiten soms verwezen naar het traditionele concept takiyya (‘zijn ware religieuze achtergrond verbergen’). Volgens dit traditionele concept zijn moslims in een niet-moslimomgeving gerechtigd om hun moslim-zijn te verbergen (om bijvoorbeeld vervolging te voorkomen maar ook om heimelijk de strijd tegen de ongelovigen te voeren).”[3]

Takkiya komt in het rapport dus slechts in een voetnoot voor. Maar waar staat in het rapport wat Bosma zegt: “structureel – ook op een breder vlak”? Er staat niks over ‘structureel’ of ‘breder vlak’ en er is in het rapport dus geen sprake van moslims in het algemeen, zoals Bosma suggereert, maar van radicale moslims, die in een ander rapport maximaal 0,5% van de moslims vertegenwoordigen.

Hoeveel procent van de moslims doet aan Takkiya dan? In een interview in NRC zegt Martin Bosma:

“In de islam bestaat het fenomeen taqiyya. Voor zowel shi’ieten als sunnieten geldt de opdracht – niet alleen de mogelijkheid, maar echt de opdracht – om je ware bedoelingen te verdoezelen. Zoals Al-Qaradawi zegt: je moet jezelf voordoen als liberale moslim, om zo in het geheim te werken aan de invoering van de Shari’a. En Qaradawi is niet de eerste de beste. Hij is de belangrijkste, levende islamitische denker. Die zegt dus gewoon: je moet je voordoen als liberale moslim, om zo op posities te komen dat je de grondvesten kunt leggen voor de invoering van de sharia.”

Interviewer: “Dus een islamitische vriend die zegt: ik ben gematigd. Die moet ik niet geloven?”

Martin Bosma: “Ik zeg niet dat álle moslims hun ware intenties verhullen. Ik leg uit: de islam kent een gebod aan gelovigen om op jihad te gaan: een gewelddadige, collectieve oorlog om ervoor te zorgen dat de islam de wereld onderwerpt. Dat staat letterlijk in de Koran. Het is een groot geluk dat lang niet iedere moslim dat weet. Met taqiyya precies hetzelfde. Het is pure mazzel dat veel moslims dat helemaal niet weten. Daarom kun je nooit zeggen: álle moslims. Daar zou ik me ook niet senang bij voelen.”[4]

Dus voor Bosma ligt het vooral aan het feit dat veel moslims niet weten dat islam de “opdracht – om je ware bedoelingen te verdoezelen” geeft. We hebben mazzel dat niet alle moslims dat “gebod” weten.

Takkiya is dus belangrijk genoeg om het in zijn boek drie keer te noemen,[5] het wordt “structureel – ook op een breder vlak” toegepast en er is een “opdracht”, een “gebod” om het te doen. Verontrustend? Ik zou zeer verontrust zijn en het is een heel groot probleem als ik het zo lees. Of toch niet? Bosma zegt zelf in Pauw & Witteman: “Ik vertrouw moslims niet meer of minder dan andere mensen.” Kijk zelf:

In conclusie:

Bosma vertrouwt de moslims even veel als alle andere Nederlanders, maar het is heel belangrijk om in zijn boek drie keer te waarschuwen tegen het takkiya toepassing op “structureel – ook op een breder vlak”.


[1] Bosma, M. (2010). De schijn-élite van de valsemunters : Drees, extreem rechts, de sixties, nuttige idioten, Groep Wilders en ik. Bakker. p. 180
[2] “Schattingen van de AIVD en veiligheidsdiensten uit enkele ons omringende landen lijken erop te wijzen dat ongeveer 5 % van de religieus georiënteerde moslimbevolking in de westerse wereld op enigerlei wijze ontvankelijk is voor radicalisering. Van die 5% radicaliseert uiteindelijk zo’n 10% ook daadwerkelijk. Ze kiezen dan de jihadistische richting of die van de radicale dawa (de groep die in dit rapport wordt besproken). Deze laatste groep richt zich met name op de vrij omvangrijke groep van de bovengenoemde 5% religieus georiënteerde moslims (degene die op enigerlei wijze ontvankelijk zijn voor radicalisering). Benadrukt dient te worden dat het hier om schattingen gaat. Harde cijfers zijn momenteel niet beschikbaar.”, AIVD (2007). Radicale dawa in verandering. p.29.
[3] AIVD (2004). Van dawa tot jihad. De diverse dreigingen van de radicale islam tegen de democratische rechtsorde. p. 33-43
[4] NRC Handelsblad, 25 september 2010, ‘Ik denk, dus ik ben PVV’; interview Martin Bosma
[5] “Dezelfde stroming die nauwelijks kritisch stond tegenover het communisme, waait nu mee met de islam. Veel van dezelfde mensen die zich sterk maakten voor de Sovjet-Unie of rood China, komen nu op voor de leer van jihad, dhimmitude, takkiya en sharia. Het pad van Marx naar Mohammed.”, Bosma, M. (2010). De schijn-élite van de valsemunters : Drees, extreem rechts, de sixties, nuttige idioten, Groep Wilders en ik. Bakker. p. 324

“Ronald Reagan, Pieter ’t Hoen en Jacques de Kadt verschaften zich hun morele helderheid door de totalitaire ideologieën die het Westen bedreigden tot in detail te bestuderen. De zelfverzekerdheid waarmee zij de toekomst voorspelden, kwam voort uit hun kennis. Maar zullen veel burgers bereid zijn zich te verdiepen in abstracte en exotische begrippen als jihad, takkiya en sharia? Ik betwijfel het.”, Bosma, M. (2010). De schijn-élite van de valsemunters : Drees, extreem rechts, de sixties, nuttige idioten, Groep Wilders en ik. Bakker. p. 341 ibid., p.341.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inBeste BlogsPolitiekSofist Factory

6 Comments

 1. Reine jRagolo Reine jRagolo

  Ofschoon de heer Bosma het voorkomen van T.. niet kwantificeert zijn de uitlatingen niet onjuist.
  Zijn opmerking dat hij moslims niet meer of minder vertrouwd dan andere mensen geeft overigens wel een duiding dat T.. marginaal is.

 2. Hannes Minkema Hannes Minkema

  “De islam kent…”, “De islam moedigt aan om…”, “In de islam bestaat…”. Bosma heeft het lang niet alleen of hoofdzakelijk over die 10% van die 5%, oftewel het half procent moslims dat zou radicaliseren. Hij richt zijn bezwaren tot ‘de islam’, of die nu (0,5%) gevaarlijke idioten inspireert of 95% brave burgers.

  Alsof je alle Nederlanders er op aankijkt dat zich een half procent sovjet-communisten in hun midden bevindt, en 10% communistische sympathieën koestert (of ze dat nu zelf begrijpen, of toegeven, of niet).

  Hier zit het probleem. Bosma is een bangmaker. Maakte hij nu maar bang voor die vermeende 0,5 procent van de moslims, dan had hij een concreet doel. Helaas maakt hij bang voor iedereen die zich tot ‘de islam’ rekent. Bosma zoekt de heksenjacht.

 3. Mihai Mihai

  @Ina

  Volgens mij is Bosma een fundamentalistische Chutzpist. Heeft ie mythologie gestudeerd?

 4. De voetnoot van Arnon Grunberg vandaag in de Volkskrant is erg geestig,
  met als conclusie:

  “Van de gelegenheid maak ik gebruik te verklappen wat het oordeel van de geschiedenis zal zijn over de heer Bosma en zijn schrijfsels: de vuilnisbak.”

Leave a Reply