Skip to content

WOB-verzoek The Rights Forum volstrekt legitiem

In hun boek “The Human Right to Dominate”, beschrijven Nicola Perugini en Neve Gordon hoe de Israëlische kolonisten de terminologie van de mensenrechten misbruiken om de Palestijnen te onderdrukken en te verdrijven. Hetzelfde doen Matthijs de Blois en Freek Vergeer (voortaan de auteurs) in hun opiniestuk in Reformatorisch Dagblad. Ze vallen The Rights Forum (TRF) aan, voor een WOB-verzoek over de universiteiten. TRF vraagt welke contacten universiteiten met Israël en verschillende lobby’s hebben.

Betere definitie van antisemitisme

Volgens de auteurs is het WOB-verzoek antisemitisch volgens de in diskrediet gebrachte IHRA-definitie van antisemitisme. Ik heb een betere definitie: Antisemitisme is een vorm van racisme. Racisme probeert of onverdiende voordelen voor sommige mensen te bemachtigen of onterechte nadelen te veroorzaken, op basis van veronderstelde biologische eigenschappen. De essentie van antisemitisme is dus dat men de Joden iets ontneemt waar ze recht op hebben, of hen een nadeel bewerkstelligt (of schade veroorzaakt). Bijvoorbeeld Yale University had een quotum voor Joden van maximaal 10% tot in de jaren ‘60. De Blois en Vergeer produceren geen enkel bewijs dat het WOB-verzoek negatieve gevolgen voor Joden zou hebben, dat TRF de Joden iets zou onthouden of ontnemen waar ze recht op hebben. Dus het verzoek is niet antisemitisch.

Het WOB-verzoek valt ook niet binnen IHRA-definitie

Daarnaast, zelfs de IHRA-definitie is op dit WOB-verzoek niet van toepassing. De auteurs citeren vijf IHRA-voorbeelden die op geen enkele manier op het verzoek toegepast kunnen worden.

Zij menen dat dit verzoek antisemitisch is omdat TRF ook de contacten met de Joodse belangenorganisaties wil weten, die voor de rechten van Joden vechten. Maar TRF’s wens is gerechtvaardigd, want alle organisaties op de lijst participeren vrijwillig in het debat over het Israëlisch-Palestijns conflict en ze vallen de Palestina-supporters met valsspelen aan. Enkele voorbeelden:

Federatief Joods Nederland pleegde smaad en laster en deed een valse aangifte tegen Dries van Agt voor een toespraak vóór Palestijnen. Zes Joodse instellingen beschuldigden valselijk professor Cees Flinterman (die een van de meest gerespecteerde rechtsgeleerden binnen de mensenrechtenwereld is) van antisemitisme toen hij de Nederlandse pensioenfondsen adviseerde om de illegale Israëlische nederzettingen niet te financieren.

Israël-supporters lobbyen om te voorkomen dat academici het standaard volkenrecht doceren (dat de Israëlische nederzettingen illegaal zijn en dat de Westelijke Jordaanoever bezet is). Bijvoorbeeld Valentina Azarova. Een rechter, die ook donateur was van de universiteit van Toronto, lobbyde om te voorkomen dat zij de functie van directeur van het “International Human Rights Program” kreeg. Deze rechter was ook lid van twee Joodse lobby’s.

Stel dat TRF zou lobbyen om De Blois en Vergeer te ontslaan, zouden zij ook WOB-verzoeken indienen om te weten wat TRF tegen de universiteiten zegt. Immers in een rechtsstaat heeft iedereen het recht om de bewijsvoering tegen hem te weten en zijn aanklagers aan de tand te voelen. Alleen in een Kafkaiaanse dictatuur zijn de aanklacht, de bewijzen, de getuigen en de aanklagers geheim.

Sprekers en debatten op Nederlandse universiteiten worden verboden omdat ze het standaard volkenrecht en de rechten van de Palestijnen verdedigen. European Legal Support Center heeft daarover een rapport geschreven. Daarom hebben studenten en academici TRF gevraagd om het WOB-verzoek in te dienen omdat hun academische vrijheid en andere mensenrechten voortdurend worden geschonden.

Geen discriminatie van Israël

De auteurs menen dat TRF discrimineert omdat men de communicatie met de Palestijnen niet heeft opgevraagd. Maar dit is absurd. Alle landen hebben drie juridische plichten: 1. Israël NIET te helpen om bezet gebied te annexeren. 2. Te zorgen dat Israël humanitair recht respecteert. 3. De Palestijnen te helpen om hun zelfbeschikkingsrecht te vervullen. Om hun plichten te vervullen, moeten de Westerse landen meer druk op Israël uitoefenen. André Nollkaemper, de juridische adviseur van het kabinet en decaan van Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij UVA, stelde het onlangs in het NRC voor om het EU-Associatieverdrag en de militaire samenwerking met Israël op te schorten en de Palestijnse staat te erkennen. De Adviesraad Internationale Vraagstukken trok soortgelijke conclusies in 2013:

“Indien Israël onverhoopt niet bereid blijkt een einde te maken aan de groeiende kolonisering van de bezette gebieden, ontkomen verantwoordelijke actoren binnen de internationale gemeenschap er niet aan op woorden van protest ook daden te laten volgen. Met andere woorden, aan aanhoudende schendingen van het internationale recht en bindende uitspraken van de Veiligheidsraad moeten in de geschetste situatie consequenties worden verbonden. Voor de Europese Unie zou dat een beperking of bevriezing van haar betrekkingen met Israël kunnen betekenen (in elk geval geen opwaardering van de samenwerkingsrelatie) en, als uitvloeisel van internationale juridische verplichtingen, het afkondigen van een verbod op importen van producten uit de Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden.”

TRF heeft deze drie plichten niet speciaal voor Israël verzonnen, maar ze zijn standaard volkenrecht. Dus TRF discrimineert Israël niet, maar houdt Israël juist aan dezelfde internationale normen als alle andere landen. Daarnaast is het legaal om met de bevolkingen onder bezetting relaties te hebben. Het is zelfs een juridische plicht om de Palestijnen te helpen. TRF beschadigt geen Joden als men de communicatie met de Palestijnen niet opvraagt omdat de Joden niet het recht hebben dat TRF weet wat de universiteiten met de Palestijnen praten.

Juist de Palestijnen en hun supporters worden gediscrimineerd

Het Westen stelt aan de Palestina-supporters eisen die men aan geen enkele deelnemer aan het democratische debat stelt. Men eist van deze supporters dat ze niet alleen Israël bekritiseren, maar ook de Palestijnen. Anders zijn ze antisemieten. Men eist dat ze niet alleen voor de Palestijnen opkomen, maar ook voor de Israëliërs. Anders zijn ze antisemieten. Sterker nog, men eist dat de Palestina-supporters voor alle slachtoffers in de wereld opkomen, anders zijn ze antisemieten.

Toen Jimmy Carter en Dries van Agt boeken over de rechten van de Palestijnen schreven, riep men ‘antisemitisme’ omdat ze geen boeken over andere volkeren schreven. Dit gebeurt nooit met Israël-supporters. Bijvoorbeeld Matthijs de Blois verdedigde in een boek de Israëlische bezetting. Niemand heeft hem van Palestijnenhaat beschuldigd omdat hij geen andere bezettingen in de wereld verdedigde. De Blois en Vergeer zijn lid van meerdere lobby’s die alleen voor Israël opkomen. Niemand eist van hen om voor andere bezettende machten op te komen. Niemand eist van hen om ook Israël te bekritiseren als ze de Palestijnen bekritiseren. Niemand eist van hen om ook de Israël-lobby te bekritiseren als ze TRF bekritiseren.

Niemand eist van de Zeehondencrèche om ook Chihuahua’s te redden. Niemand eist dat de Stomavereniging om ook voor kankerpatiënten te vechten. Niemand eist van mensen om ook voor andere ambassades te demonstreren als ze dagelijks voor de Russische ambassade demonstreren. Als lobbyist Mitchell Bard de invloed van het Arabisch geld op universiteiten onderzoekt, eist niemand dat hij ook het Israëlische geld onderzoekt.

Elke deelnemer aan het publieke democratische debat heeft in het Westen het recht slechts één argument te verdedigen, slechts voor één person, groep of goed doel te vechten. Iedereen mag slechts één persoon, groep, land of industrie bekritiseren. En niemand eist meer van hen. Niemand vindt ze verdacht. Iemand vroeg in een WOB-verzoek alle gesprekken aan tussen TRF en het Ministerie van Buitenlandse zaken. Niemand eiste van deze indiener om ook de communicatie met de Israël-lobby op te vragen. Niemand beschuldigde hem/haar van Palestijnenhaat. Dus men discrimineert de Palestina-supporters omdat men hen onredelijke eisen stelt, die men van niemand anders verwacht.

Tot conclusie

Het is altijd legitiem om de regeringsinstituties te controleren, in al haar contacten met alle lobby’s, dus ook met Joodse lobby’s, maar het is extra legitiem om hen te controleren omdat ze aan het debat over de rechten van de Palestijnen en van de Palestina-supporters deelnemen.

Misbruik van rechten

De Blois en Vergeer beweren dat TRF zijn rechten misbruikt. In werkelijkheid misbruiken zij de vrijheid van meningsuiting. Want deze vrijheid is juist bedoeld voor machtelozen om de machtigen te kunnen bekritiseren om macht te nivelleren, om rechten van underdogs te kunnen verdedigen, om te voorkomen dat de machtigen hen beroven en onderdrukken. Deze vrijheid is niet voor de bezetters en hun apologeten, maar voor de mensen onder bezetting.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inOpiniePolitiek

3 Comments

  • Mihai Mihai

   Wat raar dat ze het verwijderd hebben. Vooral dat het onduidelijk is wat je bedoelt. In Haifa zijn er wel etnische zuiveringen geweest. “The new policy was also aimed at the urban spaces of Palestine, and Haifa was chosen as the first target. Interestingly, this city is singled out by mainstream Israeli historians and the revisionist historian Benny Morris as an example of genuine Zionist goodwill towards the local population. The reality was very different by the end of 1947. From the morning after the UN Partition Resolution was adopted, the 75,000 Palestinians in the city were subjected to a campaign of terror jointly instigated by the Irgun and the Hagana. As they had only arrived in recent decades, the Jewish settlers had built their houses higher up the mountain. Thus, they lived topographically above the Arab neighbourhoods and could easily shell and snipe at them. They had started doing this frequently since early December. They used other methods of intimidation as well: the Jewish troops rolled barrels full of explosives, and huge steel balls, down into the Arab residential areas, and poured oil mixed with fuel down the roads, which they then ignited. The moment panic-stricken Palestinian residents came running out of their homes to try to extinguish these rivers of fire, they were sprayed by machine-gun fire. In areas where the two communities still interacted, the Hagana brought cars to Palestinian garages to be repaired, loaded with explosives and detonating devices, and so wreaked death and chaos. A special unit of the Hagana, Hashahar (‘Dawn’), made up of mistarvim – literally Hebrew for ‘becoming Arab’, that is Jews who disguised themselves as Palestinians – was behind this kind of assault. The mastermind of these operations was someone called Dani Agmon, who headed the ‘Dawn’ units. On its website, the official historian of the Palmach puts it as follows: ‘The Palestinians [in Haifa] were from December onwards under siege and intimidation.’ 36 But worse was to come.”, Pappé, I. (2011). The ethnic cleansing of Palestine. Oneworld. p. 122.

   • Arjan Fernhout Arjan Fernhout

    Misschien was ik nu vergeleken met Lavrov als het wel geplaatst was gezien diens opmerkingen in een Italiaans interview, die inhield dat de meest fervente antisemieten onder joden te vinden zijn en waarover nu veel commotie is. Interessant, hoewel ik nog niet onderzocht heb of deze misdadiger zich heeft overgeleverd aan generalisaties.
    Waarschijnlijk had ik dan de spanning verhoogd door te verwijzen naar een tweegesprek n.a.v. de recente onlusten rond de Al Aqsa moskee over een geschiedenis hoe het zionisme zich ontwikkeld heeft:
    URGENT: Israel’s Temple Movement Provokes Settler Violence in Jerusalem’s Al-Aqsa
    https://www.youtube.com/watch?v=yZWHQ84vpVo
    Uiteraard is hier in de westerse media nauwelijks aandacht aan besteed en al helemaal niet aan de historische achtergronden.
    Om daarna te melden dat ik nergens bij joop.nl de naan Stepan Bandera ben tegengekomen, een nazi die door de oligarch Poroshenko tot volksheld is verklaard en waarvan extreem rechtse aanhangers gedreigd hebben Zelensky op te hangen bij een deal met Poetin enz. enz.

    Niet dat daarmee ook maar iets gerechtvaardigd zou zijn aan de inval in Oekraïne.

    The Rights Forum is succesvol, wat blijkt uit de vele onzinnige pogingen van de vrienden (?) van Israël om hen te de-legitimeren. Misschien wist je dat al, maar de manier waarop men dergelijke organisaties aanvalt sinds 2014 teneinde de misdaden van judeonazi’s te verbergen is veranderd, goed omschreven in:

    Hijacking Victimhood and Demonizing Dissent:
    – The Post 2014 Gaza Bombing Anti-Semitism Moral Panic – a Short History
    https://zcomm.org/znetarticle/hijacking-victimhood-and-demonizing-dissent/

    Esther Voet liet zich letterlijk ontvallen dat men sinds 2014 van alles onderzoekt. Dat gebeurde bij de aanval op Abdelkader Benali, die later af zag van een lezing te verzorgen op 4 mei, uitgenodigd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En dat voor een onnozele opmerking in 2006. Men dist van alles op om de aandacht af te leiden. .

Leave a Reply