Skip to content

Halbe Zijlstra op kruistocht voor zijn Avondland

Na het lezen van het AD-stuk over Halbe Zijlstra wist ik het: hij is een epigoon van Oswald Spengler:

“Als minister van Buitenlandse Zaken zal hij zijn energie steken in het afbreken van buitenlandse verdragen, zegt zijn oude fractiewoordvoerder Henri Kruithof. In het regeerakkoord zijn daar ook afspraken over gemaakt. ‘Waar hij echt helemaal horendol van wordt, dat zijn mensenrechtenverdragen die de vrijheid van het Nederlandse handelen in de weg staan. BUPO is zo’n verdrag, maar ook EVRM.’”

BUPO is het ‘Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten’ en EVRM is ‘Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’, twee van de belangrijkste mensenrechtenverdragen. Let op: er zijn afspraken in het regeerakkoord om verdragen af te breken. En onthoud voor hieronder: zonder verdragen heerst er internationaal het recht van de sterkste.

Dezelfde Zijlstra riep een paar maanden geleden:

“Onze samenleving is gebouwd op de Verlichting en liberale tradities die hebben geleid tot een vrije en tolerante samenleving. Een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, ongeacht je geslacht, seksuele geaardheid of geloof. … Voor alle verenigingen die onverenigbaar zijn met onze rechtsstaat geldt dat zij verboden moeten kunnen worden.”

Zonder mensenrechten geen rechtstaat, dus volgens zijn eigen logica zou Zijlstra de VVD moeten verbieden.

Sterker nog, de ‘Commissie toetsing rechtsstatelijkheid’ onderzocht de verkiezingsprogramma’s op de punten in strijd met de rechtsstaat en VVD staat in de top 3 na PVV en WNL. (Het zegt ook iets over het Nederlandse volk als de twee grootste partijen de rechtsstaat en de mensenrechten willen ontmantelen en de leider van de corruptste partij drie keer op rij premier wordt.)

Commissie Rechtsstatelijkheid gaf oranje en rode punten. Op het rapport had VVD vier oranjepunten, plannen die (kunnen) afdoen aan de rechtsstaat en twee rode punten (plannen die regelrecht in strijd zijn met de rechtsstaat).

Een van deze twee rode punten is heel zorgelijk. Je hebt als individu veel vrijheid, macht over de staat en over de machtige elite omdat volkenrecht direct binnen Nederlands recht werkt. Daardoor kan jij je mensenrechten bij een rechter opeisen. Maar VVD wil dit afschaffen, zoals de andere Spengler-aficionado Thierry Baudet. Volgens de Commissie Rechtsstatelijkheid betekent dit voorstel ‘een forse inbreuk op de bescherming van fundamentele rechten in Nederland zoals die momenteel wordt gewaarborgd door internationale verdragen en onafhankelijke Nederlandse en Europese rechters.’ Dus VVD is zo’n vereniging die onverenigbaar is met onze rechtsstaat en verboden zou moeten worden. Tenminste als we de logica van Zijlstra trouw zijn.

Er is een contradictie: VVD heeft de mond vol van vrijheid en verlichting, maar wil Nederland in een totalitaire staat veranderen. We kunnen deze contradictie slechts oplossen als we Zijlstra als een aanhanger van Oswald Spengler zien. Historicus Bas Kromhout vertelde in een interview over de recente vertaling van zijn boek:

“Ik wil graag wijzen op een groot misverstand: Der Untergang des Abendlandes is meer dan een boek vol melancholische toekomstvoorspellingen. Er zit een moraal in. Het gaat Spengler om de ijzeren wet van de geschiedenis. Hij gelooft dat sterke rassen, die de Wille zur Macht hebben, overleven. De zwakke rassen daarentegen zijn gedoemd om ten onder te gaan. Je moet dus sterk zijn. De wil tot macht is belangrijker dan waarheid en humanistische waarden.”

Ineens zie je het. Als een goed conservatief politicus, is Zijlstra gedreven door de wil tot macht. Lees Zijlstra’s stuk ‘Kwetsbare waarden’ (waar hij ook leugens verspreidt) maar na. Hij ziet de allochtonen, die vaak gekleurd zijn, als inferieur. Zij horen hier eigenlijk niet. De migranten hebben volgens hem inferieure waarden en deze zijn een gevaar voor ‘onze manier van leven’. Dus Zijlstra heeft het over de ondergang van het Avondland.

Na de Europese oorlogen waren er veel mensen staatloos geworden en men besloot in volkenrecht dat stateloosheid niet moet kunnen. VVD daarentegen wil de nationaliteit intrekken van leden van terroristische organisaties, zonder tussenkomst van een rechter. Dit is in strijd met meerdere mensenrechtenverdragen.

En ook in strijd met elke notie van rechtsstaat of eerlijke rechtszaak. Je beschuldigt een gekleurde van terrorisme, zonder tussenkomst van een rechter, je ontneemt hem zijn nationaliteit en je zet hem het land uit. Wat kan hij doen als hij daarover anders denkt? Niet naar de rechter stappen, want hij kan zich daar niet op verdragen beroepen. Niet naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, want die heeft Zijlstra inmiddels gesloopt. Niet naar het VN-Mensenrechtencomité omdat Zijlstra het BUPO heeft opgezegd.

En dit is slechts de eerste stap om de mentaliteit te veranderen en het ondenkbare acceptabel te maken: dat je minderheden mag deporteren.

En hoe wil VVD terroristen vangen? Door beschuldigingen verzameld met de sleepwet, die geheim zullen zijn voor de verdachte en zijn advocaat, zoals op Guantanamo. Daarvoor moeten mensenrechtenverdragen vernietigd worden.

Daarna zal men de sleepwet gebruiken voor industriële spionage en politieke dominantie op de Derde Wereld. Zodanig introduceert VVD de totale dominantie van de witte op de gekleurde.

VVD wil asielaanvragen in Europa stoppen, zorgen dat er geen kleurlingen met inferieure waarden meer komen, dus stukje bij beetje streeft VVD naar een raszuiver Europa, om de ondergang van het Avondland te voorkomen. Spengler galore.

Waarom komen er zoveel vluchtelingen? VVD zat in het kabinet Balkenende I, die de illegale Amerikaanse invasie in Irak steunde. Velen waarschuwden dat deze oorlog de regio in de fik zou steken en miljoenen vluchtelingen zou veroorzaken: CIA, Brent Scowcroft (National Security Advisor van vader Bush), Philip Gordon van denktank Brooking Institution, het hoofd van de Britse MI5, Gerhard Schröder, Dick Cheney en een heleboel juristen.

Maar ja, tijdens de Irakoorlog werkte Zijlstra voor Shell en er gold het Spengleriste gebod: gij zult kleurlingen doden en hun olie voor het witte ras jatten.

In dezelfde theorie past ook Zijlstra’s voorstel om dictators te knuffelen. Je houdt ergens een dictator in het zadel en hij geeft je de grondstoffen in ruil voor je wapens. Maar Zijlstra heeft nog een geniaal inzicht: dat we tirannen in het zadel moeten houden zodat zij de vluchtelingen tegen houden, die gemaakt zijn door de tirannen die wij in het zadel helpen en door de oorlogen die wij veroorzaken of bewapenen.

Dus win-win voor het witte ras, dat de aarde in de fik steekt, de natuur vergiftigt en de grondstoffen plundert. Want hoe minder kleurlingen, hoe minder consumptie en vervuiling, minder klimaatverwarming, minder concurrentie voor de schaars wordende grondstoffen.

Dit leidt tot meer terrorisme en de cirkel is rond. Wie de verklaringen van terroristen leest, van Osama bin Laden tot op heden, kent hun klachten: het Westen houdt tirannen in het zadel, rooft hun grondstoffen, schendt mensenrechten en helpt Israël om het land van de Palestijnen te jatten.

VVD helpt ook Israël met het Spengleriste kolonisatieproject waar de sterkste de zwakste verdrijft. In de jaren 1800 waren er een paar procenten Joden in Palestina, vooral migranten uit Europa. En plotseling migreerden Europeanen massaal naar Palestina, vooral omdat de verlichte liberalen toen de Joden als zwart en inferieur beschouwden. Zo schreef het Liberale Weekblad in 1938:

“De natuurlijke genegenheid, die wij de Joodsche emigranten toedragen (…) wordt hier te lande vertroebeld door die emigranten welke ons antipathiek zijn, niet omdat zij Duitsche Joden zijn, maar omdat zij Duitsche Joden zijn. Hun voorkeur voor de Duitsche taal, de Duitsche zeden, hun ophemeling van Duitschland boven Nederland, is weerzinwekkend. (…) Dezer dagen ontvingen wij een brief van een hoogstaande vrouw, die zeer veel daadwerkelijk voor de zaak der Joden en der emigranten heeft gedaan. Zij schreef ons: ik word “ziedend”, dat ik Amsterdam zie veranderen in een Duitsche stad.’ Ook de hoge ambtenaar Hirschfeld liet zich in deze zin uit: ‘Verder heeft de Duitsche jood veel en vaak zeer veel eigenschappen in zich vereenigd, die de Duitschers vaak weinig populair maakten. De vraag is wel eens gewettigd geweest of de Duitsche jood in het algemeen vaak niet bijgedragen heeft tot den slechten naam, dien de Duitschers op menig gebied gewoonlijk hebben.’” (Peter Giesen, “Land van lafaards?: geschiedenis van de angst in Nederland”)

Dus liberalen hebben een traditie in aversie tegen vluchtelingen, die zij als inferieur beschrijven.

Maar na de WWII deden de liberalen een ideologische flip-flop: de Joden werden de superieuren en de Palestijnen werden de nieuwe negers. In zijn boek ‘De VVD en de kwestie Israël-Palestina sinds ‘Oslo’ 1993’ toont Egbert Harmsen aan dat VVD een bias tegen Palestijnen heeft. Ikzelf zag Han ten Broeke de CIDI-attaché in de Tweede Kamer worden. Zijn naam stond op een CIDI-folder als lesgever bij een pro-Israëlische propagandacursus. Hij verspreidt fake news van pro-Israëlische lobbyorganisaties over VN-rapporteurs. Hij verspreidt halve waarheden over de VN-resoluties. Tijdens de Gaza-oorlog verkocht hij een lobbyist van de World Jewish Congress aan de Tweede Kamer als deskundige.

Zijlstra’s taak voor de volgende vier jaar is om de Derde Wereld leeg te roven, zonder dat onze slachtoffers hiernaartoe komen, of aanslagen plegen. Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen zal hij op de Westerse verlichting en superieure waarden hameren. Dit is een retorische truc om de Westerling zich superieur te doen voelen en te laten geloven dat de superieure het recht heeft om de overlevingsmiddelen van anderen te ontfutselen. De VVD-vrijheid betekent een tribale, hiërarchische, sociaaldarwinistische wet van de jungle. De sterkste heeft de vrijheid om de zwakste als wegwerpvoorwerp te gebruiken.

De Nederlanders zijn dom. Zij willen mensenrechten afschaffen om de moslims kwijt te raken. Daarna, denken ze, zullen ze de mensenrechten opnieuw invoeren, want ze hebben immers een superieure cultuur. Maar niks is minder waar. Zonder mensenrechtenbescherming verandert Nederland in een autocratische oligarchie, waar het recht van de corruptsten heerst. Die zijn niet de 15 VVD’ers die in 2016 in opspraak kwamen. Die zijn niet de 21 VVD’ers die sinds 2008 veroordeeld zijn door een rechter. Die zijn de gewiekstere VVD’ers die buiten de radar blijven.

In een wereld met een onzekere toekomst kan men dit totalitarisme moeilijk terug draaien. Niet de kleurlingen vernietigen het Avondland, maar corrupte rechtspopulisten en een dom volk.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsOpiniePolitiek

15 Comments

 1. Prima hoor, je verhaal! Ik mis alleen een quote over hoe Halbert als staatssecretaris destijds vakkundig de cultuur onthalsd heeft in NL.
  Je hebt verder nog buiten de nieuwe cominister van Buitenlandse Zaken gerekend, te weten de integere Sigrid Kaag, die volgende week ook op het bordes klaar zal staan, en wel om vanaf dag 1 haar ratachtige collega op diplomatieke wijze als een vervaarlijke vampier de strot af te bijten..een slimme zet van de doorgewinterde Rutte
  (geen fan van).

   • karel plasmans karel plasmans

    Eens zijn lijkt me een kwestie van feiten, of gemeenschappelijke voorkeuren.
    Zelfs Rutte zegt wel eens iets waar ik het mee eens ben

 2. karel plasmans karel plasmans

  En natuurlijk worden de joden er weer bijgehaald, Godwin.
  Wat ik daaraan niet kan volgen is hoe joden niet zien hoe antisemitische Moslims, zij weten heel goed wat Israel uitvreet, joden zullen gaan verdrijven, over veertig jaar kan het al zo ver zijn.
  Wat ik ook niet begrijp is hoe niet gezien wordt hoe de west Europese culturen worden vernietigd, door massa immigratie.
  Zoals de laatste verkiezingen aantonen beginnen Duitsers eindelijk wakker te worden.
  Dat EU, Gutmenschen en zo die culturen willen vernietigen kan ik nog begrijpen, in hun kortzichtigheid.
  Dat joden even dom zij, dat begrijp ik niet.
  Ik wil best arme landen helpen, vooral door het neokolonialisme te stoppen, maar niet door de bevolkingen daarvan naar ons te halen.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Weet je wat het is? Joden moeten volgens de Bijbel (lees o.a. Deuteronomium 7) iedereen uitroeien die niet in god of een andere god geloven. De Joodse Staat Israël is gebaseerd op de terugkeer van de joden nadat ze een paar duizend jaar geleden werden verdreven door de Romeinen. Ze hebben zich verspreid over de halve wereld in kleine gemeenschappen waar ze nog steeds riepen dat ze mensen als bijv. jij moesten afmaken. In Palestina woonden aan het begin van de vorige eeuw zo rond 20% christenen die uiteraard met geweld door de 70% van de de bevolking, moslims, er gedwongen werden er te wonen, terwijl de minder dan 10% joden lijdzaam moest toekijken. Gelukkig is in Israël nog maar 2% christelijk maar nog steeds 15% moslim. Door allerlei idiote internationale regelingen, mogen de joden nog steeds niet de opdracht van god volvoeren. Nog steeds zijn er moslims in het land ondanks het feit dat er miljoenen geheel volgens de Bijbel verdreven zijn.
   We zouden in Nederland eigen ook een soort Joodse Staat moeten hebben. Zou jij eventueel bij de regering pleiten voor een afschotvergunning en zelfs uitroeiplicht geheel volgens het joodse geloof en als de regering die je weigert te geven dat je dan overal gaat roepen bij je in de buurt hoe een ellendig leven je hebt?

   • Arjan Fernhout Arjan Fernhout

    Oeps, het reageert. Ehhh … dan had ik je via mijn onweerstaanbare glimlach en overige kwaliteiten een macht gegeven met een pels zo zacht als zijde waarbij de slagtanden natuurlijker overkwamen. Uiteraard heb ik het over de tekst. Inhoudelijk is het perfect, maar een tijger kan zonder een … overmaat aan aandacht aan de omgeving waar de beoogde prooi vandaan komt. You take them one by one for your daily meal. Een opmerking als: “Het enige probleem wat ik met VVD’ers heb, is dat er ook goede VVD’ers zijn,” is iets voor een slotakkoord.

    • Mihai Mihai

     Ja, ik reageer minder, want het is niet goed voor mijn gezondheid. Vroeger zat ik met Partout 300 keer op elkaar te reageren. Nu schrijf ik liever een nieuw stuk in die tijd.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Vrouwen hebben praktisch niets wat in hun nadeel spreekt. Het zijn de fijnste wezens die er bestaan. Echter op één punt gaan ze de mist in. Ze vallen vaak op mannen. Totaal onbegrijpelijk! Ik weet zeker dat als ik een vrouw zou zijn het nooit met een man zou aanleggen. Natuurlijk heb je wel een man nodig om een dochter te verwekken, maar als je nagaat dat tegenwoordig je zaad gewoon in de diepvries kan opslaan en dat één man in staat is om zoveel zaadjes te produceren dat hij binnen een week al zo rond een miljard vrouwen kan bevruchten is het nut van een man minimaal.

 3. Henk Veldman Henk Veldman

  Mihai, je schrijft: “Dus win-win voor het witte ras, dat de aarde in de fik steekt, de natuur vergiftigt en de grondstoffen plundert. Want hoe minder kleurlingen, hoe minder consumptie en vervuiling, minder klimaatverwarming, minder concurrentie voor de schaars wordende grondstoffen.”
  Wat men in de berekeningen moet meenemen is het volgende:
  Donker, zwart absorbeert licht en warmte. Dat komt dus niet op de aarde terecht. Des te meer “zwarte” mensen er zijn des te meer zal de aarde afkoelen. Het kan nog wel eens zo zijn dat we midden in de zomer een Elfstedentocht kunnen houden.

 4. Henk Veldman Henk Veldman

  Uitstekend Artikel Mihai
  Ik las nu ook je verhaal over de zogenaamde holocaustontkenning door moslims op scholen. Ik weet ook dat dat totale onzin is omdat ik het wel eens heb gecontroleerd, maar bovendien is het onlogisch dát moslims het zouden doen. Immers zij zijn na de oorlog veruit de meeste slachtoffers van de holocaust.
  Door de holocaust hebben de joden het klaar gekregen Palestina geheel illegaal in te pikken, iets wat ze voor de oorlog wel probeerden maar niet is gelukt. Maar het gaat niet alleen om de Palestijnen, maar om alle Arabische landen die de Palestijnen hebben proberen te helpen op praktisch exact dezelfde manier waarop een paar jaar eerder wij dankzij de geallieerden wij ons konden bevrijden van Duitsland.
  Curieus in het hele verhaal is hierbij ook nog eens dat Hitler toen hij merkte dat hij niet van de joden afkwam hen heeft proberen te helpen naar Palestina te komen, maar dat de “regering” die onder gezag van Engeland stond dat weigerde, want het ging om miljoenen joden.
  De groot-moefti zou hebben gezegd op de vraag wat er dan met de joden moest gebeuren: “Roei ze maar uit” iets wat christenen of moslims niet mogen doen maar joden wel.
  En als je ook nog eens bedenkt dat de Rassenwetten van Neurenberg bijna 1:1 overeenkomen met wat nu in de huidige staat Israël echte wetten zijn, dus i.z. huwelijk maar ook wonen en vestigen in Israël is het helemaal een gotspe de houding van bijna iedereen t.o.v. moslims/vluchtelingen/immigranten

 5. j de kat j de kat

  Dat zo’n simpel en helder verhaal zulke verwarde reacties oproept. Adoe, te gek man!

 6. Halbe is gewoon een aardige vent maar dit artikel is ook weer niet uitnodigend voor hem zodat hij er nog iets van kan leren.

Leave a Reply