Skip to content

ChatGPT voor president

Ik las een debat in de Tweede Kamer over het erkennen van de Palestijnse staat en realiseerde me dat onze parlementariërs nergens verstand van hebben. Zij genereren willekeurige teksten, op het niveau van de teksten van ChatGPT 1.0. Als experiment vroeg ik ChatGPT 4.5 om een debat te simuleren waarin Tunahan Kuzu pleit voor erkenning van de Palestijnse staat en Han ten Broeke ertegen is:

Kuzu: “Dames en heren, het is hoog tijd dat Nederland een duidelijk standpunt inneemt ten aanzien van het Midden-Oostenconflict. Het erkennen van de Palestijnse staat is een noodzakelijke stap naar vrede en gerechtigheid in de regio. We moeten ons aansluiten bij de vele landen die deze stap al hebben gezet en daarmee het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking ondersteunen.”

Ten Broeke: “Hoewel ik de zorgen van de heer Kuzu begrijp, moeten we realistisch zijn. Het eenzijdig erkennen van de Palestijnse staat zonder directe vooruitgang in vredesonderhandelingen kan contraproductief werken. Het is belangrijk dat we een evenwichtige aanpak volgen en beide partijen aanmoedigen tot dialoog. Nederland moet een rol als bemiddelaar kunnen spelen, en eenzijdige stappen kunnen die positie ondermijnen.”

Kuzu: “Ik respecteer uw punt, meneer Ten Broeke, maar hoe lang moeten we nog wachten? Het Palestijnse volk wacht al decennia op gerechtigheid. Erkenning door Nederland kan juist een positief signaal afgeven en de weg vrijmaken voor meer internationale druk op Israël om serieus te onderhandelen over vrede.”

Ten Broeke: “Vrede bereik je niet door het nemen van eenzijdige stappen. We moeten werken aan een duurzame oplossing die recht doet aan de belangen van beide partijen. Laten we ons inzetten voor het hervatten van de vredesgesprekken, in plaats van acties te ondernemen die de kloof tussen de partijen alleen maar vergroten.”

Kuzu: “Met alle respect, meneer Ten Broeke, maar de geschiedenis heeft aangetoond dat zonder concrete acties en druk van de internationale gemeenschap, de kans op een rechtvaardige en duurzame vrede uiterst klein is. Het is tijd voor Nederland om leiderschap te tonen en de Palestijnse staat te erkennen.”

Ten Broeke: “Leiderschap tonen betekent ook de lange termijn in acht nemen en zorgen voor een omgeving waarin vredesonderhandelingen kunnen slagen. We moeten voorzichtig zijn met stappen die de situatie kunnen verslechteren. Nederland heeft een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een echte en blijvende vrede en dat vereist een doordachte en evenwichtige benadering.”

Ik vroeg ChatGPT vervolgens om twee moties te genereren:

Motie van het lid Kuzu:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het conflict tussen Israël en Palestina al decennialang duurt en heeft geleid tot aanzienlijk menselijk leed en instabiliteit in de regio,

overwegende dat de erkenning van staten een belangrijk instrument is in het internationaal recht om de zelfbeschikking en gelijkheid van volkeren te bevorderen,

overwegende dat een tweestatenoplossing, waarbij Israël en Palestina naast elkaar bestaan in vrede en veiligheid, breed wordt ondersteund als de meest levensvatbare oplossing voor het conflict,

betreurende dat, ondanks talrijke internationale inspanningen, het vredesproces stagneert en de situatie op de grond verslechtert,

verzoekt de regering om de Palestijnse staat officieel te erkennen als een stap naar het bevorderen van de tweestatenoplossing en als een signaal aan de internationale gemeenschap dat Nederland zich inzet voor rechtvaardigheid en duurzame vrede in de regio,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Motie van het lid Ten Broeke:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Israëlisch-Palestijnse conflict een langdurige en complexe kwestie is die zorgvuldige aandacht en een evenwichtige benadering vereist,

overwegende dat Nederland een lange traditie heeft van het bevorderen van vrede en rechtvaardigheid op het internationale toneel,

erkennende dat een duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict alleen bereikt kan worden door middel van directe onderhandelingen tussen de betrokken partijen, met respect voor hun legitieme zorgen en aspiraties,

benadrukkende het belang van het handhaven van Nederland’s rol als betrouwbare bemiddelaar en ondersteuner van het vredesproces in het Midden-Oosten,

verzoekt de regering om zich actief in te zetten voor het hervatten van de vredesonderhandelingen tussen Israël en Palestina en daarbij de nadruk te leggen op het belang van wederzijds respect, veiligheid en de realisatie van een tweestatenoplossing die recht doet aan de aspiraties van beide volkeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ten Broeke

Ik vroeg ChatGPT welke motie aangenomen zou worden en ik kreeg het volgende antwoord:

“Gezien de politieke trends en het streven naar consensus in het Nederlandse politieke landschap tot april 2023, lijkt de motie van Han ten Broeke theoretisch gezien meer kans te maken op een brede steun in de Tweede Kamer.”

Ik vroeg ChatGPT welk argument is beter als het conflict nog 1000 jaar duurt en kreeg het volgende antwoord:

“Erkenning van de Palestijnse staat: Dit argument benadrukt het recht op zelfbeschikking en onafhankelijkheid, wat een fundamenteel principe is binnen het internationaal recht. Als een conflict onopgelost blijft over een extreem lange periode, zou de voortdurende ontkenning van dit recht potentieel leiden tot aanhoudende instabiliteit, onrechtvaardigheid en menselijk lijden. Vanuit dit oogpunt zou erkenning kunnen dienen als een fundamentele stap naar het adresseren van onderliggende oorzaken.”

In conclusie: we kunnen de Tweede Kamerleden naar huis sturen en ChatGPT willekeurige debatten, moties en stemmingen laten genereren. Want het resultaat is net zo irrationeel.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inPolitiek

Be First to Comment

    Leave a Reply