Skip to content

Asscher moet zelf zijn contract tekenen

Toen ik hoorde dat Lodewijk Asscher de migrant een contract wil laten tekenen, om Nederlandse waarden te vereren, raakte ik in paniek. Moet ik nou op een omafiets stappen, klompendansen met boerenkool en worst als dagelijkse kost? Moet ik op een VOC-schip varen en de bevolking op de Banda-eilanden uitroeien, de Indonesiërs cultiveren? Moet ik mijzelf tot de politieke knecht van de VS zweren, tijdens een invasie in Irak, in ruil voor vette oliecontracten voor Shell? Of moet ik zoals Rutger Castricum bij zwangere vrouwen inbreken, hen met een roze microfoon op hun bek slaan, om te kijken hoe ze reageren?

Maar ik las verder en ontdekte dat Asscher in de war is. Hij heeft het niet over Nederlandse waarden maar over universele. Waarden die je iedereen in de wereld mag opleggen – desnoods met geweld. Want alle waarden die hij noemt staan in de internationale mensenrechtenverdragen en sommigen zijn verplicht, ook voor de weinige landen die de verdragen niet hebben ondertekend.

Iedereen moet tekenen
En als we toch over de grondrechten praten, veronderstel ik dat Asscher Artikel 1 van de Grondwet heeft gelezen: discriminatie mag niet. Of is dit zo’n contract dat slechts de autochtonen aan allochtonen mogen opleggen, maar niet andersom? Dus als de migranten een contract moeten tekenen, dan moeten alle Nederlandse burgers dat doen. Niet alleen om discriminatie te voorkomen en omdat een contract alleen eerlijk is als iedereen het tekent, maar ook omdat het nodig is. Want autochtonen hebben geen benul van mensenrechten.

Neem bijvoorbeeld Thierry Baudet, gepromoveerd jurist. Hij en zijn promotors weten niet dat er universele mensenrechten bestaan en dat Nederland daar juridisch aan gebonden is. De mensenrechtenverdragen zijn volgens Baudet geen juridisch bindende overeenkomsten, maar slechts “een opsomming van de aspecten die een verstandige overheid in haar overwegingen zou moeten betrekken.” Dus vrijheid blijheid, de overheid heeft geen enkele volkenrechtelijke plicht, aldus Baudet. En ook de “grondrechten zijn in Nederland een opdracht aan de wetgever om rekening te houden met de principes van rechtvaardigheid waar die grondrechten op wijzen; geen ‘troefkaarten’ in de handen van burgers…” Dus de grondwet is slechts een kookboek met rechtvaardigheidsreceptjes. Maar goede chefs luisteren meer naar hun onderbuik.

Je moet elk argument tot zijn logische gevolgen uitdenken, dus wat volgt uit Baudets argument? Mocht een democratische meerderheid dat willen, dan zou Nederland mensenrechten mogen schenden, zoals het verbod op marteling, deportatie, apartheid, slavernij, genocide, arbitraire dood, onvrijwillige medische of wetenschappelijke experimenten. Stel je voor, als we een nieuw medicijn willen tegen aambeien, spuiten we Wilders met chemicaliën vol en kijken we of hij minder krabt.

We zouden het recht kunnen verliezen om als persoon erkend te worden voor de wet, we zouden bestraft kunnen worden voor daden die niet strafbaar zijn op het moment van de daad. We kunnen vrouwen hun kiesrecht ontnemen en homo’s de doodstraf geven. We kunnen de wildplassers met hun eigen plas waterboarden op Guantánamo, zonder tussenkomst van een rechter.

We zouden discriminerende wetten kunnen hebben, bijvoorbeeld het invoeren van de doodstraf, slechts voor Marokkanen en progressieven. Als Bolkenstein een moord pleegt, kan de rechter hem maximaal levenslang geven. Maar als Roemer of Aboutaleb een moord plegen dan moet de rechter hen de doodstraf opleggen.

Veel Nederlanders, zoals Baudet, weten niet dat Nederland hoog of laag kan springen, maar zulke dingen niet mag invoeren, ongeacht hoe democratisch. Deze mensenrechten staan in sommige verdragen als onschendbaar. En ook als we de verdragen opzeggen, sommige rechten zijn jus cogens normen van het volkenrecht. Jus cogens normen zijn de tien geboden van volkenrecht: staten mogen deze normen nooit schenden. Bijvoorbeeld slavernij, genocide en marteling zijn absoluut verboden.

Hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt, bestaan er dus ook onwetende Nederlanders. Je kan hen niet naar een heropvoedingskamp sturen, maar je kunt ze dwingen om hetzelfde contract te tekenen als alle migranten. Zodra iemand zich bij een gemeente wil inschrijven, moet hij het contract tekenen dat hij de grondwet, grondrechten en de universele mensenrechten als heilig zal eren. Dus Asscher moet zelf zijn contract als eerste tekenen.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inOpiniePolitiek

9 Comments

 1. TimmerArk TimmerArk

  Toen ik via facebook op een artikel hierover bij Joop reageerde werd mijn reactie gewist en kan ik nu niet meer reageren! Ha! Wat een kutclub.
  Maar je hebt helemaal gelijk. Alles of niets. Van mij hoeft dat niet. zo’n contract, ik wil niet leven in een land waar blijkbaar de waarheid in pacht wordt gehouden.
  En anders allemaal tekenen. Maar dat zal ik weigeren, net zoals ik niet opsta als het volkslied wordt gespeeld en ik zou ook nooit trouw aan de Koning zweren. Nooit.

 2. joost tibosch sr joost tibosch sr

  Asscher wijst als minister van ons land, zoals u dat doet, er alleen maar op dat wij ons hier aan grondrecht en mensenrechten willen houden. En dat mensen die hier binnenkomen en zij die hier wonen, met welke al dan niet europese levensbeschouwing dan ook, er rekening mee moeten houden dat men hier minstens te horen krijgt als men zich niet aan grondrecht en mensenrecht houdt. Daar hoort ook bij dat vrijheid van levensbeschouwing en godsdienst tot de mensenrechten behoort. Een Baudet krijgt dat dus ook te horen en een Wilders, die in Australie het achterste van zijn tong laat zien met zijn bewering, dat moslims zich moeten bekeren tot jood, christen of atheist, ook..

 3. Jan Jan

  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

  De stelling: “Artikel 1 van de Grondwet heeft gelezen: discriminatie mag niet.” is incompleet. In ongelijke gevallen is discriminatie volgens de wet wel toegestaan, sterker; het is onvermijdelijk.

 4. Jan Jan

  Grondwet Artikel 71: Parlementaire onschendbaarheid
  De leden van de Staten-Generaal, de ministers, de staatssecretarissen en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging, kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergaderingen van de Staten-Generaal of van commissies daaruit hebben gezegd of aan deze schriftelijk hebben overgelegd.

  http://tinyurl.com/b5cdvm9

  DISCRIMINEREN
  1) Achterstellen 2) Onderscheid maken 3) Onderscheiden

  http://tinyurl.com/7gfxz7t

  Niet iedereen (de meesten) die zich in Nederland bevindt wordt geacht lid van de Staten-Generaal, minister, staatssecretaris en/of deelnemer aan de beraadslaging te zijn. En geniet(en) derhalve ook geen bescherming onder Artikel 71 van de Grondwet.

  Er wordt dus wel ter dege onderscheid gemaakt. Of om een synoniem voor ‘onderscheid maken’ te gebruiken; gediscrimineerd.

  Uiteraard is het o.a. wel mogelijk zichzelf met een kluitje het riet in te sturen door te geloven dat het ‘onderscheid maken/discrimineren’ ronduit verboden is.

 5. Jan Jan

  Het misleiden door te ‘doen als of’ (pretenderen,beweren, voorgeven) behoort tot de mogelijkheden welke o.a. de Nederlandse taal en andere talen bieden. Bewust en/of onderbewust.

  Er bestaat geen Nobelprijs Economie. Er is wel “The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel” – een vertaling: “De Sweedse Centrale Bank Prijs in de Economische Wetenschappen ter nagedachtenis van Alfred Nobel”.

  Toch wordt o.a in de media ‘gedaan als of’ er wel een Nobelprijs Economie zou bestaan. En aldoende ontstaat er de mogelijkheid en waarschijnlijkheid van het misleiden van mensen, die het ‘voor zoete koek aannemen’.

  Voobeeld: “Nobelprijs Economie naar Roth en Shapley – http://www.nu.nl
  http://tinyurl.com/9mqy6h4

  Eenmaal ‘voor zoete koek aangenomen/zonder nadenken geloven’ ontstaat er een geloofsovertuiging waarin volhard wordt.

  Hierbij zij aangetekend dat in elk geval in het Nederlands een geloofsovertuiging mogelijkerwijze maar niet noodzakelijkerwijze religieus van aard is, en dat geloofsovertuigingen of het gaat over het niet mogen discrimineren of prijzen for economie of wat dan ook, volhardend zijn.

  Uiteraard is dit volhardend zijn, de personen die het zogenaamde ‘Establishment’ vormen, bekend en wordt het gebruikt.

  Voorbeeld:
  “Queen Elizabeth Takes Historic Stand Against Discrimination”
  http://tinyurl.com/aj2dc2d

  “…”all forms of discrimination, whether rooted in gender, race, color, creed, political belief or other grounds.” …”

  Al hoewel er gedaan wordt als of er sprake is van een onbaatzuchtige handeling, is de ondertekening berekenend en uitgekookt. Discrimineren/onderscheid maken doet de mens toch wel. En het establishment, waaronder QE, de wetgevende en rechterlijke macht, heeft zichzelf instandhoudende en rechtvaardigend verklaringen voor hun bestaan, met de daarbij behorende levenstijl, privileges enz..

  Kort gezegd: Er wordt een rad voor ogen gedraaid.

 6. Jan Jan

  “Nederlandse waarden te vereren” – “Iedereen moet tekenen”

  Voor een dient in Nederland een overeenkomst te zijn gevrijwaard van ‘dwang, dwaling en bedrog’.

  “….Vernietigbaarheid en nietigheid zijn verwante noties in het recht. Bij vernietigbaarheid gaat het erom dat een rechtshandeling kan worden vernietigd door een van de partijen die bij de rechtshandeling zijn betrokken.

  Het verschil tussen een nietige en een vernietigbare rechtshandeling is dat een nietige rechtshandeling wordt geacht nooit te hebben plaatsgevonden en derhalve geen rechtsgevolgen heeft, terwijl een vernietigbare rechtshandeling geldig rechtsgevolgen oproept, zolang zij niet vernietigd is. Het is mogelijk dat een vernietigbare rechtshandeling gewoon blijft bestaan, als bijvoorbeeld niemand het in de gaten heeft of alle partijen, om hen moverende redenen, het zo laten. De rechter mengt zich daar niet in. …”

  http://tinyurl.com/csanr6d

  Uiteraard is er ook de mogelijkheid dat de migrant/migranten vooraf
  publiekelijk verklaren dat het contract e.d. van nul en generlei waarde is.

  Verklaringen eender van aard en naar eigen keuze zijn bekend in Nederland. De Koi Nidre+ o.a. Verscheidenheid in bewoording uiteraard mogelijk.

  +Kol Nidre
  http://tinyurl.com/9b9nwrm

  “All [personal] vows we are likely to make, all [personal] oaths and pledges we are likely to take between this Jom Kippoer and the next Jom Kippoer, (Grote Verzoendag) we publicly renounce. Let them all be relinquished and abandoned, null and void, neither firm nor established. Let our [personal] vows, pledges and oaths be considered neither vows nor pledges nor oaths.”

  Een vertaling.
  “Alle [persoonlijke] geloften* wij waarschijnlijk zullen maken, alle [persoonlijke] eden** en beloften***,wij waarschijnlijk tussen deze Yom Kippur (Grote Verzoendag) en het volgende Yom Kippoer (Grote Verzoendag), zweren we publiekelijk af. Laat ze allemaal worden afgestaan en in de steek gelaten worden, nul en van gener waarde****, noch stevig noch vastgesteld worden. Laat onze [persoonlijke] geloften, beloften en eden worden beschouwd noch geloften noch belooft noch eden. ”

  *Gelofte
Een vrijwillig aan God afgelegde belofte waarbij men zich tot een zekere handeling verplicht

  **Eed
  Plechtige verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken
  http://tinyurl.com/bczcent

  ***Belofte
  Een belofte is een (formele) toezegging iets te doen of te laten.
  http://tinyurl.com/bzdeag5

  ****Nul en generlei / gener waarde
  “…’zonder enige waarde’, ‘niet wettig, niet rechtsgeldig, nietig’…”
  http://tinyurl.com/b9udvh8

Leave a Reply