Skip to content

Slecht nieuws: oorlog is illegaal

In tegenstelling met wat onnozele bloggers beweren, is oorlog in internationaal recht verboden. Net zo verboden als moord in Nederland. Hieronder zal ik dat uitleggen, met uitgebreide citaten uit het Davidsrapport, want ze hebben een hele goede samenvatting gemaakt. Daarna zal ik ook uitleggen waarom de oorlog in Irak illegaal is.

Internationaal recht is over oorlog heel kort en duidelijk:

“In 1945 beoogden de oprichters van de Verenigde Naties een stelsel van collectieve veiligheid in het leven te roepen. Hoekstenen zijn de plicht tot vreedzame geschillenbeslechting en het geweldverbod in de internationale betrekkingen. Het verbod tot het voeren van een agressieve oorlog wordt vrij algemeen gezien als een dwingende norm van algemeen volkenrecht.

Het Handvest van de Verenigde Naties kent twee uitzonderingen op het geweldverbod. Zo heeft onder artikel 51 een staat die het slachtoffer is van een gewapende aanval — het ‘inherente recht’ tot zelfverdediging — op eigen kracht of in collectief verband. Wel moet de aangevallen staat de gewapende aanval onmiddellijk aan de Veiligheidsraad melden en zijn zelfverdedigingsactie eventueel staken zodra de Veiligheidsraad zelf collectieve maatregelen neemt tot herstel van de vrede en veiligheid. Dit recht tot gewapende zelfverdediging strekt zich onder bepaalde strikte voorwaarden uit tot anticipatoire (ook wel genoemd preëmptieve) zelfverdediging, wanneer een staat het doelwit is van een op handen zijnde gewapende aanval. Het moet dan ten minste wel evident zijn dat een gewapende aanval ieder moment kan plaatshebben en dat een gewapende, preëmptieve zelfverdedigingsactie ‘noodzakelijk en proportioneel is.’ Bovendien moet de zelfverdedigingsactie worden uitgevoerd met inachtneming van het internationale humanitaire recht.

De tweede uitzondering op het geweldverbod is een besluit van de Veiligheidsraad, handelend onder het dwanghoofdstuk VII van het Handvest, dat militaire actie geboden is om de internationale vrede en veiligheid te handhaven of te herstellen. Ook regionale organisaties mogen geen gewapende actie ondernemen zonder toestemming van de Veiligheidsraad, zo bepaalt artikel 53, lid 1 van het Handvest.”1

Wat bedoelt men met de bewering dat het geweldverbod “een dwingende norm van algemeen volkenrecht” is (ius cogens)? Volgens artikel 53 Verdragenverdrag is een ius cogens norm:

“een dwingende norm van algemeen volkenrecht, een norm die aanvaard en erkend is door de internationale gemeenschap van Staten in haar geheel als een norm, waarvan geen afwijking is toegestaan en die slechts kan worden gewijzigd door een latere norm van algemeen volkenrecht van dezelfde aard.”

Het aantal ius cogens is heel klein: het verbod op agressie, volkerenmoord, piraterij, slavernij en het verbod op foltering zijn ongeveer al deze normen. Maar ze zijn heilige normen:

“Regels van dwingend recht…nemen een bijzondere positie  in omdat dwingend recht per definitie voor alle subjecten bindend zijn en er geen afwijking van is toegestaan. Latere regels die strijdig zijn met dwingend recht, zijn nietig…Ius cogens [is] in het positieve recht de meest duidelijke manifestatie van de juridische realiteit van de internationale gemeenschap”2

Met andere woorden is het geweldverbod het equivalent van één van de tien geboden van het internationaal recht of het equivalent van verbod op moord in nationaal recht.

Was de aanval op Irak legaal?
In dit geval was er geen sprake van zelfverdediging. Dus de enige vraag is of er toestemming bestond van de Veiligheidsraad.

De Veiligheidsraad dient machtigingen nadrukkelijk te geven, via een resolutie.3 Deze resolutie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, voordat men kan zeggen dat is toegestaan. De resolutie moet het hoofdstuk VII en het artikel 39, van het Handvest noemen. Men moet bepaalde woorden in de resolutie gebruiken, zoals “alle noodzakelijke maatregelen” (all necessary means). Komen deze uitspraken niet in de resolutie voor, dan geeft de resolutie geen toestemming voor geweld. Punt uit.

De regering beweerde dat resolutie 1441 voldoende was voor militair ingrijpen. Echter in deze resolutie komen de bovenste woorden niet voor. Dus de resolutie gaf geen toestemming voor oorlog.

Is de afwezigheid van deze woorden voldoende om vast te stellen dat de resolutie geen toestemming gaf? Ja, maar we hebben meer argumenten. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar wat de bedoeling was van de Veiligheidsraad, toen men de resolutie aannam.

Hoe weten we wat de bedoeling was van de Veiligheidsraad?
Ten eerste wordt de resolutie letterlijk geïnterpreteerd (objectief). Daarna kijken we naar drie dingen, de verschillende voorafgaande ontwerpen, de voorbesprekingen en de verklaringen van de raadsleden.
 
Interpretatie
“Een objectieve interpretatie van de tekst van resolutie 1441 in de context van het Irakdebat in het najaar van 2002 en in het licht van haar voorwerp en doel kan dan ook slechts tot de conclusie leiden dat deze geen machtiging aan individuele lidstaten gaf om zonder nadere besluitvorming van de Veiligheidsraad tot geweldgebruik over te gaan. Dit volgt ook mede uit het recht en de praktijk van de Veiligheidsraad…” – schrijft het Davidsrapport.4 Dus de tekst kon niet geïnterpreteerd worden als mandaat gevend.

Ontwerpen
Amerika, Groot Brittannië en Spanje hebben een eerste ontwerp ingediend, waarin de machtiging nadrukkelijk werd gegeven. Dit ontwerp is verworpen door een aantal permanente Veiligheidsraadleden, dat heeft gedreigd om deze resolutie met een veto tegen te stemmen. Dus als de resolutie geweld zou toestaan, zou deze bij voorbaat weggestemd zijn.

Voorbesprekingen (travaux préparatoires)
“[T]he travaux préparatoires leading to the adoption of Resolution 1441 which reveal that it was the clear understanding of parties to it that it did not automatically permit the use of force” Het was dus tijdens de voorbesprekingen voor iedereen duidelijk dat de resolutie niet bedoeld was om de oorlog een fiat te verlenen.

Verklaringen van de raadsleden

“Bovendien werd deze interpretatie bevestigd in de stemverklaringen van vrijwel alle leden van de Veiligheidsraad, inclusief de Verenigde Staten, die zij hebben afgelegd bij het aannemen van resolutie 1441 op 8 november 2002. Zo zei de Amerikaanse ambassadeur Negroponte dat ‘this resolution contains no “hidden triggers” and no “automaticity” with respect to the use of force’…De Britse ambassadeur Greenstock zei hetzelfde, maar iets meer verpakt; ‘There is no “automaticity” in this resolution. If there is a further Iraqi breach of its disarmament obligations, the matter will return to the Council for discussion as re quired in paragraph.’… Ambassadeur Levitte verwelkomde namens Frankrijk dat ‘all ambiguity’ on this point and all elements of automaticity have disappeared from the resolution, en riep in herinnering dat ‘all of France’s diplomatic efforts in recent weeks were directed towards giving peace a chance’.

De Russische ambassadeur Lavrov benadrukte dat de paragrafen 4,11 en 12 een duidelijk schema voor actie door de Veiligheidsraad inhielden in geval van rapportage over een material breach. Hij stelde: ‘(…) the resolution just adopted contains no provisions for the automatic use of force’, en: ‘What is most important is that the resolution deflects the direct threat of war and that it opens the road towards further work in the interests of a political diplomatic settlement.’ De Chinese ambassadeur stelde vast: ‘The text no longer includes automaticity for authorisation of the use of force.’

Ook de niet-permanente leden namen soortgelijke standpunten in. De Ierse ambassadeur Ryan legde vast: ‘We have noted carefully (…) the assurances given by the sponsors that their purpose in presenting this resolution was to achieve disarmament through inspection, and not to establish a basis for the use of military force.’ Mexico verklaarde: ‘(…) this resolution also constitutes progress, as it eliminates the concept of automaticity in the use of force in response to a serious violation without the explicit agreement of the Council.’ Ook Syrië had voor de resolutie gestemd, ‘having received assurances (…) that it would not be used as a pretext for striking against Iraq and does not consti­tute a basis for any automatic strikes against Iraq (…). It reaffirms the central role of the Security Council in addressing all phases of the Iraqi issue.’” 4

Dus de verklaringen van de afgevaardigen geven duidelijk aan dat de Veiligheidsraad geen intentie had om geweld toe te staan met resolutie 1441.

Conclusie resolutie 1441
Als de resolutie machtiging voor oorlog zou hebben, gegeven zou die tegengestemd zijn door de meerderheid van de Veiligheidsraad. Een aantal landen zou een veto hebben uitgesproken en daarmee zou de resolutie niet aangenomen worden. De voorbereidende gesprekken geven duidelijk aan dat men geen machtiging wilde geven. De verklaringen na de stemming zeggen met duidelijke woorden dat het niet hun bedoeling was om geweld toe te staan. Dus de Nederlandse regering weet  veel beter dan de Veiligheidsraad zelf wat de Veiligheidsraad dacht.

Geven de eerdere resoluties wel machtiging voor ingreep?
Nee. De enige resolutie, die geweld daadwerkelijk toestaat is resolutie 678, die voldoet aan alle hierboven genoemde voorwaarden. Deze resolutie werd aangenomen in 1990 en geeft de toestemming om Koeweit te bevreiden. Het wordt aangenomen dat geweldsresoluties een beperkte tijdsduur hebben. Anders zou iedereen over 100 jaar Irak kunnen aanvallen en zeggen: “Weet je nog, 100 jaar geleden was er een resolutie, die oorlog toestond?”

Christopher Weeramantry, ex-rechter van het internationaal gerechtshof, betwijfelt dat de resolutie nog geldig was na 13 jaar.5 Daarna noemt hij nog een aantal speerpunten:

(1)    Slechts de Veiligheidsraad is bevoegd om haar eigen resoluties te interpreteren, niet de landen uitzonderlijk. Dus de Nederlandse regering kletst uit haar nek.
(2)    De geweldsresoluties geven geen blanco machtiging, maar zijn heel specifiek voor een bepaald doeleind bedoeld. De resolutie 678 was specifiek bedoeld om Irak uit Koeweit te verdrijven. Je kunt dus de machtiging voor geweld niet voor andere doeleinden gebruiken, zoals regimewisseling of het vernietigen van massavernietigingswapens.
(3)    Een ongebreidelde machtiging tot geweldsgebruik, dat zich 13 jaar zou uitstrekken, is ondenkbaar voor de Veiligheidsraad in 1990.
(4)    Paragraf 12 van resolutie 1441 beweerde duidelijk dat de Veiligheidsraad opnieuw zou vergaderen om te beslissen hoe verder, dus resolutie 678 was niet meer van toepassing.
(5)    Sinds 1990 zijn er meerdere resoluties aangenomen, die resolutie 678 overtreffen. Dus resolutie 678 kon niet opnieuw in leven worden geroepen.
(6)    Resolutie 1441 verving alle eerdere resoluties, dus ook 678.
(7)    De bewoording “serious consequences” in resolutie 1441 is veel te vaag om geïnterpreteerd te worden als “geweld” en moet verder door de Veiligheidsraad gespecificeerd worden. Op dit punt schrijft ook de commissie Davids dat “serious consequences” veel vaker voorkomt in resoluties, maar dat men tot nu toe dat niet heeft geïnterpreteerd als een geweld mandaterende resolutie.
(8)     Een fundamenteel principe van het VN-handvest verbiedt militair geweld. Om dit principe met voeten te treden is er heldere en ondubbelzinnige taal nodig. Dus de Nederlandse regering kon zich niet beroepen op dubbelzinnige betekenissen in resolutie 1441.
(9)    “that the resort to war is so contrary to the central objectives and spirit of the UN Charter and so contrary to the normal methodology of UN operations, that an intention to invoke it in any given circumstances needs to be categorically stated rather than left to speculation, uncertainty, and doubtful inference;”
(10) “that the burden of proof that force has been authorized lies heavily on the party or parties seeking to use force and that such proof needs to be absolutely clear and unambiguous;”

Resolutie 678 was ook niet meer van toepassing omdat resolutie 687 officieel het beëindigen van de oorlog verklaarde. En Weeramantry noemt in totaal 36 punten, die korte metten maken met het argument geproduceerd door de Britse regering. Deze punten zijn ook van toepassing voor het Nederlandse argument.

Een ander argument was dat Irak in flagrante schending was van het staakt-het-vuren resolutie (687) en andere resoluties. Hieruit volgt niet dat militair geweld tegen Irak was toegestaan. Slechts de Veiligheidsraad kan beslissen welke maatregelen worden genomen tegen een schending van een resolutie. De individuele landen zijn niet gemachtigd om dit zelf te beslissen. Anders zou elk land willekeurig een ander land kunnen aanvallen, wat in strijd is met de regels van het internationaal recht, dat juist gericht is op het voorkomen van elk smoesje om een oorlog te beginnen.

In conclusie
Men komt hier op het blog teksten tegen zoals het onderstaande:

“Een resolutie is niet nodig om een oorlog te beginnen.
Wel zorgt het voor volkenrechtelijke legitimiteit.
Een souvereine [sic] staat kan zelf een oorlog ingaan.
De legitimiteit is verkregen in het NL-se parlement.”

Deze bloggers geven geen enkel argument voor een dergelijke stelling. Noch hebben ze dit ergens gelezen, in een boek over internationaal recht of artikelen in een gezaghebbend juridisch tijdschrift, noch op school geleerd. Zelfs zonder enige kennis van internationaal recht kan men weten dat een dergelijke uitspraak een tegenspraak is. Want hoe kan een soevereine staat een andere soevereine staat militair aanvallen zonder de soevereiniteit van de aangevallen staat te schenden? Als dat mogelijk is, dan is het mogelijk de soevereiniteit van de aanvallende staat ook te begrenzen, door haar te verbieden om een oorlog te voeren. Ik kan niets anders dan concluderen dat deze bloggers uit hun duim zuigen. Zij fantaseren verhalen zoals kinderen die zeggen: “De regen houdt zich vast aan de wolken en als hij te moe wordt, laat hij los en het regent.”

Oorlog is in internationaal recht verboden en het is een heel serieuze schending. Zoals Sir Geoffrey Lawrence, de president van de Processen van Neurenberg, vertelde:

“To initiate a war of aggression, therefore, is not only an international crime; it is the supreme international crime differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole.”

En de schuldigen in deze processen zijn opgehangen.


Noten:
(1)    Davids, p.217
(2)    Nollkaemper, P. A. (2007). Kern van het internationaal publiekrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers Pag 185
(3)    Nollkaemper, P. A. (2007). Kern van het internationaal publiekrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers Pag 302
(4)    Davids, p.241-242
(5)    Christopher Weeramantry, Armageddon Or Brave New World?, (pp: 36-42)
(6)    Christopher Weeramantry, Armageddon Or Brave New World?, (pp: 36-42)


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inInternationaal Recht

187 Comments

 1. k.Reintje k.Reintje

  Avatar van k.Reintje
  Ik heb met respect gelezen wat al vele jaren vermoedde. Oorlog is illegaal. Omdat ik zelf het geduld (en de tijd/interesse) niet heb om dit na te vorsen heb ik nu via jouw blog een prachtig opgebouwde stelling gekregen. Nogmaals mijn dank.

 2. Me.myself.and.i Me.myself.and.i

  Avatar van Me.myself.and.i
  Balkenende verdient geen ritje naar de koningin, maar naar Nuernberg.

 3. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Me.myself.and.i

  Zo ver zou ik niet gaan, want brandstofverbranden is ook niet goed. Maar ik hoor dat er een cel vrij is in Scheveningen nadat Milosevic dood heeft verveeld.

 4. off-topic off-topic

  Avatar van off-topic
  Als hij nou eens begon met zijn eigen stoepje schoon te maken………………
  😉

  (maar dan eerlijk)

 5. janplezier janplezier

  Avatar van janplezier
  Oorlog is in internationaal recht verboden en het is een heel serieuze schending. Zoals Sir Geoffrey Lawrence, de president van de Processen van Neurenberg, vertelde:

  Het internationaal recht, is dynamisch, en de grootmachten maken uit of iets wel of niet mag.
  De oorlog die Rusland tegen Afghanistan voerde was in de ogen van het westen illegaal, en de oorlog die het westen voert in Afghanistan is volgens de Russen illegaal.

  De hoge raad der Nederlanden verklaarde het Duitse recht in de oorlog van toepassing op de Nederlandse bevolking.
  Het zogenaamde toetsingsarrest, waarin hij – met een drogredenering – besliste dat de Raad niet de bevoegdheid had om de verordeningen van de Duitse bezetter te toetsen aan het volkenrecht (i.c. het Landsoorlogsrecht, een onderdeel van de Haagse Conventies van 1907). Hiermee werd het gehele nationaalsocialistische recht tot geldend Nederlands recht verklaard.

  Conclusie Je verhaal is niet meer dan een theorie!!

 6. Me.myself.and.i Me.myself.and.i

  Avatar van Me.myself.and.i
  @Janplezier,

  Ja, en? Wat is je stelling? Irak bombarderen mag, Israel niet?

 7. johanna_nouri johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Wat een prachtig blog Mihai. Jammer dat ik maar één groene pijl mag geven. Alle drogredeneringen weerlegd. Het was fout, het is fout en het zal fout blijven. Hoeveel redenen we ook bedenken achteraf.

 8. RobertK RobertK

  Avatar van RobertK
  Illegaal of niet, het zal altijd blijven bestaan.
  Er val nu eenmaal heel veel geld aan te verdienen.

 9. vincent vincent

  Avatar van vincent
  Oorlog is nooit illegaal, een oorlog is gerechtvaardigd als je hem gewonnen hebt, als je hem verliest was hij niet gerechtvaardigd. De grote politiek wordt niet door domme instanties als de VN bepaalt, en zeker niet door progressief correct links. Die wordt door handels en bevolkings en geloofsbelangen bepaalt.
  Oorlog is een voortzetting van (onder) handelen indien die op een andere manier geen resultaat geeft.
  Mao zei het al: De politieke macht komt uit de loop van een geweer, en als ik jou eerder doodt dan jij mij heb ik gelijk Mihai. Mao was in ieder geval een realistische socialist, iets wat ik niet van Nederlands links kan zeggen. Trouwens waar waren jullie in 40-42 toen alle Joden weggetransporteerd werden?? Ook illegaal om daar iets tegen te doen? Koerden zijn ook nutteloze creaturen in de ogen van links pro Sadam Nederland denk ik dan altijd maar. (Sadam was ook een socialist net zoals Mihai, misschien dat hij daarom zo lief tegen het regime van Sadam Hoessein is?)

 10. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @vincent

  ==De politieke macht komt uit de loop van een geweer, en als ik jou eerder doodt dan jij mij heb ik gelijk Mihai.==

  Ik weet niet waarom je dan hier komt zeiken. Als je slim was had je me eerder vermoord, zonder dat ik in gewaarschuwd was.

 11. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @janplezier

  Alles wat je ooit hebt verteld en wat je ooit zult vertellen is een theorie. Dus bij deze is alles wat je ooit hebt verteld en wat je ooit zult vertellen weerlegd. Ik hoef dus met je niet meer te praten.

 12. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Mihai,

  De internationale oorlog regels zijn volkomen irrelevant vandaag de dag, en je zal nauwelijks een land ter wereld vinden wat zich er aan houdt.

  De reden daarvan is simpel. Deze regels zijn geschreven toen een oorlog iets was wat begon als land A land B binnenviel. Dat was de enige vorm van oorlog die bekend was in die tijd, en gezien wat er in ww2 gebeurde, met name met de burgers van de aangevallen landen, werden de internationale regels geschreven.

  Vandaag de dag, werkt het nou eenmaal anders, en de term ‘zelfverdediging’ is veranderd. Als de leiderschap van Afghanistan bijvoorbeeld actief mee kan werken aan aanslagen in Amerika, is er geen sprake van een gewone oorlog zoals deze in 1945 bekend was. De reactie er op, is dan ook heel moeilijk zoniet onmogelijk uit te voeren volgens de internationale regels. Toch, als je eerlijk bent, kan je van niemand verwachten dat ze zulke aanvallen gewoon accepteert as a fact of life.
  Dit is een extreem voorbeeld van wat ‘zelfverdediging’ kan zijn in de ogen van een land, vergeleken bij wat het is in de ogen van de wet, maar je kan genoeg andere voorbeelden bedenken. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin land A probeerd de economie van land B zodanig schade aan te doen, dat land B economisch in elkaar stort. In 1945 toen de internationale regels geschreven werden dacht niemand aan zo’n optie. Desalniettemin, vandaag de dag zullen velen het als een vorm van zelfverdediging bekijken als land B hier een stokje voor steekt.

  Het bekendere voorbeeld wat vaker voorkomt, is als een terroristen bende uit land A land B aanvalt, maar die bende in land A herbergt wordt door de regering, ook al deed deze niet actief mee aan de aanval. De internationale regels erkennen zo’n mogelijkheid helemaal niet. Ze praten er niet over. Het bestond immers niet in de tijd dat zij geschreven werden. In de realiteit gebeurd het echter herhaaldelijk.

  Het kan dus best zijn dat oorlog officieel volgens internationale regels verboden is. However, zolang de wereld niet in ziet dat er het een en ander veranderd is, de bad guys niet meer netjes een week van te voren een brief sturen waar in ze oorlog verklaren, de vraag wat je precies oorlog kan noemen (om te herkennen wie hem begonnen is) vrij onduidelijk is, zoals ook de vraag wie een side in zo’n oorlog is, zijn het de regels die irrelevant zijn. De oorlogen daartegen, zijn een feit.

  Om dan die ouderwetse regels aan te halen om te roepen dat een oorlog illegaal is, is even relevant als een secretaresse vandaag de dag meer uit te betalen omdat het werken op een typemachine zo moeilijk is, terwijl ze al jaren op een makkelijke computer werkt.

 13. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @E.T.

  Gelul.

  Wat jij als voorbeelden noemt, die zijn slechts gevolgen van het feit dat de machtigen de regels van het internationaal recht aan hun laars lappen. Neem bijvoorbeeld terrorisme. De Israëlische bezetting is illegaal. Wat kunnen de Palestijnen doen? Kunnen ze naar de rechter stappen? Nee. Dus de enige overgebleven optie, voordat Israël hun land vol nederzettingen bouwt is? Ja, aanslagen plegen. Lees Bin Laden’s brief aan Amerika:

  As for the second question that we want to answer: What are we calling you to, and what do we want from you?

  (c)You are the last ones to respect the resolutions and policies of International Law, yet you claim to want to selectively punish anyone else who does the same. Israel has for more than 50 years been pushing UN resolutions and rules against the wall with the full support of America.

 14. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  @me.myself.and.i
  Nederland gaf alleen morele (politieke) steun en geen militaire. Alleen morele veroordeling lijkt dan ook mogelijk en geen strafrechterlijke.

 15. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Frank S

  Volgens mij heb ik je stelling eerder weerlegd. Het is illegaal in het international recht om een illegale toestand als legaal te beschouwen. Het is dus illegaal om de aanval op Irak als legaal te beschouwen.

 16. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Frank S
  "Article 41(2) of the ILC’s Articles on State Responsibility, 2001, provides that no state shall recognise as lawful a ‘serious breach’ of a peremptory norm." – Shaw, M. N. (2008). International law. Cambridge University Press, pp 127

  Oorlog is een schending van een "peremptory norm" (ius cogens) of "dwingend recht". Dus artikel 41(2) uit de artikelen van staatsaansprakelijkheid zegt dus dat geen enkel land een schending van een norm van dwingend recht als legaal mag beschouwen.

 17. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Mihai,
  ==De Israëlische bezetting is illegaal. Wat kunnen de Palestijnen doen? Kunnen ze naar de rechter stappen? Nee. Dus de enige overgebleven optie, voordat Israël hun land vol nederzettingen bouwt is? Ja, aanslagen plegen.==

  Ahh, nou begrijp ik het. Oorlog is dus prima legitiem, maar alleen als hij van de kant komt waar jij het politiek mee eens bent. Ok, nu is het duidelijker. Als je dat nou gelijk had geschreven had ik geen energy hoeven te verspillen in het reageren :-).

 18. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  Nee Mihai,
  Je had het niet weerlegd. We zijn het eens dat het illegaal is. De consequenties zijn mij nog niet duidelijk. Bij militaire steun ben je verplicht tot herstelbetalingen en bij oorlogsmidaden kan men strafrechterlijk worden vervolgd. Politieke steun kan volgens mij alleen van invloed zijn op betrekkingen met andere landen of zijn er een andere consequenties? Scheveningen lijkt mij echt onzin.

 19. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @E.T.

  Internationaal recht staat toe om jezelf met geweld te bevrijden van een bezetting. Maar als je wilt, wat mij betreft mogen de Palestijnse leiders de cel in Scheveningen delen met de Israëlische.

 20. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Frank S

  Het geven van politieke steun is dus een schending van het internationaal recht en maakt Nederland aansprakelijk. Volgens internationaal recht zal Balkenende niet in Scheveningen belanden. En er zullen ook geen verdere consequenties bestaan. In het rapport Davids kon je zien dat de juridische adviseurs rekening hielden met een procedure tegen Nederland en ze zeggen ergens in een advies dat het niet uit te sluiten was dat Nederland een internationale procedure zou verliezen.

 21. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Mihai,
  ==Internationaal recht staat toe om jezelf met geweld te bevrijden van een bezetting.==

  Dan zou je eerst volgens internationale regels eerst moeten bepalen dat het bezetting is, maar in ieder geval, het int. recht geeft een land ook het recht om te reageren op aanvallen tegen haar (en als ze dat niet doet, zie dan mijn eerste reactie). Niemand kan immers van een land verwachten aangevallen te worden en rustig te blijven zitten alsof er niks gebeurd is.

  The bottom line is dus, als de aanval legitiem is, is de reactie daar op even legitiem. Daarmee is je kop ‘oorlog is illegaal’ onjuist.

 22. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @E.T.

  ==Dan zou je eerst volgens internationale regels eerst moeten bepalen dat het bezetting is==

  Het is bezetting. Het internationaal gerechtshof praat over de "bezette palestijnse gebieden". Oneindige resoluties van de VN en Veiligheidsraad praten over de "bezette palestijnse gebieden". Het is dus bezetting.

 23. alib alib

  Avatar van alib
  @Mihai
  Oorlog is alle regels aan je laars lappen. In tijden van oorlog is alles geoorloofd, het recht wordt buiten werking gesteld.

  Oorlog is een excuus om alles te mogen en regels aan de laars te lappen. Dus begin een oorlog. Alle kritiek kan worden afgewimpeld met ”t kon niet anders’, ‘we moesten wel’, ‘wat hadden we anders moeten doen?’

  Je moet natuurlijk wel eerst een staat veroveren (al dan niet democratisch), macht hebben.

 24. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @E.T.

  "In its Advisory Opinion, the ICJ [Het Internationaal Gerechtshof] has stated categorically that "the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law". On this point, the dissenting Judge Prof T. Buergenthal agreed with the majority. This opinion is not surprising, since it has already been expressed by the Security Council, by the European Union and by the International Committee of the Red Cross" – Lapidoth, Ruth, The Advisory Opinion and the Jewish Settlements, 38 Isr. L. Rev. 292 (2005)

 25. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @alib

  ==Oorlog is alle regels aan je laars lappen. In tijden van oorlog is alles geoorloofd, het recht wordt buiten werking gesteld.==

  Waar staat dat?

 26. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Mihai,
  ==Het is bezetting.==
  Dat vind jij, ik bekijk het anders (en met mij ook internationale juristen). Hoe dan ook, it’s not the main issue here.

 27. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @E.T.

  ==Dat vind jij, ik bekijk het anders (en met mij ook internationale juristen).==

  Als jij het anders bekijkt, het volgt hieruit niet dat het remise is. Immers zelfs het feit dat de Aarde rond de zon draait is door sommigen bestreden. En dat er enige jurist bestaat die anders daarover denkt is ook geen argument. Immers in elke rechtszaak zal de advocaat van de verliezende partij van mening verschillen met de winnende partij. Dus slechts zeggen dat er ook andere meningen bestaan, is een drogreden. Want als dat een goed argument zou zijn, zou je een magisch argument hebben, waarmee je alle denkbare stellingen zou weerleggen.

 28. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Mihai,

  Again, remise of niet, it’s not the issue hier. Ook al zou ik het wel als bezetting beschouwen, en daarom het als legitiem beschouwen dat de bezette kant burgers van de andere kant aanvalt om dat te veranderen (ik zie niet waar dit legaal zou zijn volgens wat je brengt, maar for sake of discussion), is het nog altijd even legaal dat een land reageert op aanvallen tegen haar. Bottom line stays the same, als a legaal is is b dat ook.

 29. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @E.T.

  Jij snapt het niet. Als het een illegale bezetting is en als het legaal is om je met geweld tegen de bezetting te verzetten, leidt niet tot de conclusie dat de bezetter zich tegen het legitieme verzet moet reageren met nog meer misdaden. De logische conclusie zou zijn dat de bezetter de bezetting onmiddellijk moet stoppen.

  Stel je voor dat ik jouw huis binnendring en jij valt mij aan. Is mijn normale reactie om jou dood te knuppelen of je huis te verlaten?

 30. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Mihai,

  Dus jouw redenatie is dat een land wat aangevallen wordt door bijvoorbeeld 8000 raketten, ze rustig moet accepteren, en op dinsdagen vriendelijk vragen of ze nog een paar op haar hoofd mag hebben? Een land moet vriendelijk blijven glimlachen terwijl bussen en pizzeria’s met honderden burgers ontploffen, want er is een juridisch probleem met een lap grond (ergens anders uiteraard)?

  Als dat de internationale wet is (en make no mistake, dat is het niet!), is het geen wonder dat die wet door maar weinig mensen/landen gehandhaaft wordt.

  Btw, je hebt nog niet aan getoont waar volgens internationale wet een ‘bezet’ land het recht heeft burgers van het ‘bezettende’ land op te blazen to make a point. Maximum kan je in de wet vinden dat een bezet land het leger van de bezetter mag aanvallen. MAXIMUM.

 31. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @E.T.

  ==Dus jouw redenatie is dat een land wat aangevallen wordt door bijvoorbeeld 8000 raketten, ze rustig moet accepteren, en op dinsdagen vriendelijk vragen of ze nog een paar op haar hoofd mag hebben?==

  Voor zover dat ik me herinner zijn er 13 Israëlische doden gevallen bij die 8000 aanvallen. Als reactie daarvoor heeft Israël 1300+ Palestijnen gedood. De normale reactie zou zijn om zich onmiddellijk uit de bezette gebieden terug te trekken. Pas als de raketaanvallen doorgaan na de terugtrekking, zou Israël een poot hebben om op te staan. Pas op dat moment moet men kijken wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld een VN-troepenmacht, met mandaat om de raketschieters te arresteren en voor een rechtbank te brengen.

  ==Btw, je hebt nog niet aan getoont waar volgens internationale wet een ‘bezet’ land het recht heeft burgers van het ‘bezettende’ land op te blazen to make a point. Maximum kan je in de wet vinden dat een bezet land het leger van de bezetter mag aanvallen. MAXIMUM.==

  Dit is natuurlijk een grap. Stel dat de VS, met een defensiebudget van 600 miljard dollar, een Afrikaans land aanvalt, die het totale jaarlijkse GDP net zo groot heeft als de stad Utrecht. Als de aangevallen bevolking, met hun pijlen en bogen de Amerikaanse tanks, raketten en B52 zouden aanvallen, dan zou dat geen enkel effect hebben. Hetzelfde geldt voor de Palestijnen. Voor zover dat ik het weet hebben de Amerikanen meer dan 100 miljard dollar in Israël gepompt, vooral wapens. Wat kunnen de Palestijnen met een slinger daartegen doen?

  En ik heb je verteld wat de oplossing er voor is. Een rechtbank waar de machtelozen de machtigen kunnen aanklagen en tot bepaalde dingen dwingen. Bijvoorbeeld een Palestijn moet naar een internationale rechtbank kunnen stappen en eisen dat Israël zich onmiddellijk uit de bezette gebieden terug trekt. Als Israël gelijk heeft, dan heeft de Palestijn vette pech, moet zijn bek dichthouden en verdragen. Als de Palestijn gelijk krijgt, dan moet Israël doen wat de rechtbank beslist, bijvoorbeeld zich terugtrekken binnen de grenzen van 1967.

  Maar deze mogelijkheid om de machtigen aan te klagen bestaat niet en het bestaat niet juist omdat de machtigen dat voortdurend hebben tegengehouden. Dit is het onderwerp van mijn mastersctiptie, dus ik weet wat ik zeg.

  Als er geen rechtbank bestaat en de machtige weigert de machteloze de mogelijkheid om via het recht zijn recht te halen, dan is de machteloze vrij om zelf de middelen te kiezen die hij geschikt vindt om zichzelf te verdedigen. Zo simpel is het.

 32. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======= Mihai:

  (1) Slechts de Veiligheidsraad is bevoegd om haar eigen resoluties te interpreteren, niet de landen uitzonderlijk. Dus de Nederlandse regering kletst uit haar nek.=======

  Het allertrieste is dat er geen enkel kamerlid ooit deze artikelen heeft opgenoemd in de pers. Nu nog zijn zij aan het steggelen over wat Balkenende heeft gezegd en namens wie!

  Totale hobbyisten zijn het. Met voor zichzelf "lekkere"beloningen en etalagepoppen voor het VOLK: elke dag een ander klederdrachtje en je lokt ze wel weer naar de stembus!

  Natuurlijk wisten we dat de oorlog illegaal was! Maar de geile Wouter Bos heeft een consessie gedaan tijdens de Kabinetsformatie om Irak te laten vallen, ten faveure van Zichzelf: de ministerspost voor Financiën!

  "Neurnberg" is het Joegoslavie Tribunaal geworden en de misdadige westerlingen wassen hun bebloede handen in onschuld. Geen fascisme meer hier??????

  :):):) An.

 33. peterus peterus

  Avatar van peterus
  MMT

  Het essentiele probleem blijf dat een oorlog al dan niet gevoerd mag worden tegen een mogelijke agressor van een stem in de Veiligheidsraad kan afhangen. Is een van de veto recht hebbenden in de Veiligheidsraad tegen, dan gaat de resolutie niet door en dus kan er niet opgetreden worden.
  Een land dat zich strikt houdt aan de regels van de VN legt daarmee zijn veilgheid in handen van de Veiligheidsraad. Niet alle leden van die Veiligheidsraad hoeven in de ogen van het bedreigde land betrouwbaar te zijn. Het al dan niet vertrouwen hebben in een stemming in de Veiligheidsraad is opnieuw een politieke kwestie!

  De Nederlandse regering staat dus voor de vraag het veiligheidsrisico van het land waar ze soeverein over regeert dan wel in handen te leggen van de Veiligheidsraad of het soevereine recht alsnog in eigen hand te nemen.

  Zoals ik je al eerder probeerde uit te leggen is de veiligheid van een land niet gegarandeerd omdat er internationale regels zijn. Veiligheid van een land blijft ten principale een politieke aangelegenheid waar de politieke gemeenschap van een land over oordeelt

  Het treurige van het Irak onder Saddam is dat daar slechts een man oordeelde over wat wel en niet de veiligheid van zijn land en hem diende. IN Nederland is dat onderdeel van een democratisch politiek proces.

  Stel dat er vanuit Irak wel raketten waren gelanceerd massavernietigingswapen waren geweest die dood en vernietiging hadden gezaaid in een grote stad in Europa. Dan zou er een heel ander debat gevoerd worden in Nederland. Met die moogelijkheid moest het toenmalige kabinet rekening houden. Dat achteraf gezien Irak in het geheel niet over die wapens beschikte is het gevolg van leugens in de VS en de propagandapraatjes van Saddam met als extra klemtoon zijn inval in Koeweit.

 34. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Peterus.======= Veiligheid van een land blijft ten principale een politieke aangelegenheid waar de politieke gemeenschap =======

  In Europa hebben 10.000.000 mensen gedemonstreerd tege deze vuile oorlog! Maar het voetvolk heeft NIETS in te brengen, he-le- maal- niets!! het is "onderling, telefonisch geregeld" Peterus. Door de Top van de Maffiose-politiek in de westerse regeringen!!
  An.

 35. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Peterus.

  =====IN Nederland is dat onderdeel van een democratisch politiek proces.===

  Hahaha!!!!! Wil je dat nog steeds geloven? Dan ben je bang voor de waarheid! In Nederland was 68% van de burgers tegen deze oorlog. Wat heeft "men" ermee gedaan? GELOGEN!!!!!

  An.

 36. Ronald Ronald

  Avatar van Ronald
  @E.T. and Mihai 14-01-2010 02:33;
  Zoals je misschien zult begrijpen zal ik je niet doden, niet omdat ik dan gelijk heb/ krijg, maar omdat dat niet mijn weg is. Ik ben niet socialistisch gewelddadig. Ik houd mij verre van die cultuur.
  Maar je linkse broeders hebben met de door mij geciteerde uitspraak wel gelijk.
  Wat betreft de discussie met E.T.
  De bezetting van dat gebied is in werkelijkheid geen bezetting, het is een door de moslims niet erkende V.N. resolutie die teweeg heeft gebracht dat er een scheve deling van het mandaatgebied Palestina is ontstaan. Als de moslims wel de deling hadden geaccepteerd was dat voor hen veel beter uitgevallen. Nu werden zij eerst door Jordanië en Egypte bezet en toen die landen dat andere deel van het VN verdelingsplan wilde veroveren mislukte werd hen als resultaat een andere verdedigings-bezetting van Cis Jordanië en de Gazastrook toebedeeld. (Namelijk die door Israël)
  Dat de arabieren en moslims zelf schuld hebben aan de problemen begrijp je nog steeds niet.

  In jouw verhaallijn dat iets alleen legitiem is (oorlog voeren) als de VN erover beslist moet je het toch 100 procent met mij eens zijn dat Israël het zuiverste recht van de wereld heeft zich tegen de hondsdolle vernietigingsdrang van de moslims te verdedigen!
  De VN heeft trouwens (off topic) een verdelingsplan voorgesteld met Jeruzalem als apart gebied dat onder een internationaal bestuur valt (1947). De huidige zachte grenzen – zeg maar de groene lijn- is daarom slechts ter onderhandeling en bij vredesbesprekingen zullen de Palestijnen water bij de wijn moeten doen over de nieuwe grenzen.

 37. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Ronald

  ==Maar je linkse broeders hebben met de door mij geciteerde uitspraak wel gelijk.==

  Hier begin je al fout, dus ik heb verder niet meer gelezen. Waar zie je in mijn stuk enige linkse bewering? Ik dacht dat het bestrijden van misdaad een rechtse thema was. Meer politie, rechters, gevangenissen en hardere straffen. De wet is de wet. Zero tolerance.

 38. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  @mihai
  Als jij een binnendringer in je huis neerknuppeld wordt jij opgesloten en vervolgd. De binnendringer wordt dan veelal vrijgelaten.

 39. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Frank S

  ==Als jij een binnendringer in je huis neerknuppeld wordt jij opgesloten en vervolgd. De binnendringer wordt dan veelal vrijgelaten.==

  En wat gebeurt als de binnendringer de zich verdedigende huiseigenaar doodknuppelt? Want dat is wat ik heb gezegd en dat is wat Israel doet.

 40. Wim Duzijn Wim Duzijn

  Avatar van Wim Duzijn
  Wat me voortdurend opvalt is het gebrek aan feitenkennis van leden van de zionistische lobby. De geschiedenis is voor hen niet een geheel aan feiten dat op een objectieve manier bestudeerd kan worden, maar een ideologisch verhaaltje dat op willkeurige wijze, als was het een kleurboekje, met roddels, onzinpraat en doodgewone leugens kan worden opgefleurd…
  Wel begrijpelijk natuurlijk, want op die manier heb je altijd gelijk, maar ook de totale ontkenning van het begrip rechtstaat waarin objectieve waarheidvinding centraal staat.
  Het rapport van de commissie Davids is daarom in zekere zin een soort doorbraak te noemen. Macht wordt gecorrigeerd door gezag.

 41. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  De VN heeft Israël dat land gegeven??? Twee landen: Canada en GB. Waarom hebben die twee landen niet een groot deel van hun eigen land aan Israël gegeven?

  Israël is een gestolen land dat met voorbedachte rade is "gegeven" om het tot de tanden te bewapenen tegen de moslimlanden; daar zit toch de OLIE??? Na WOII moest het Westen zich opnieuw bewapenen tegen de olielanden, om hun grondstoffen te kunnen jatten. Z ie het verloop tot nu toe! Nu Iran nog??
  Daarom heeft de VS Israël atoombommen gegeven. Daar had de VS zèlf "prettige ervaringen mee in Japan"!

  Doorgestoken kaart en veel vuigheid!!!

  An.

 42. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Mihai,
  ==Voor zover dat ik me herinner zijn er 13 Israëlische doden gevallen bij die 8000 aanvallen.==
  So what? Ik kan er voor zorgen dat er geen enkele Nederlander om het leven komt als Belgie haar nu met 5000 raketten beschiet. Het enige wat ik daar voor moet doen is alle Nederlanders in een schuilkelder stoppen, en ze daar een jaartje laten zitten. Het resultaat zal een minimaal aantal Nederlandse doden zijn. Is dat een maatstaf om dan niet te reageren?? Again, nergens ter wereld, eis het dan ook niet van ons.

  ==Pas als de raketaanvallen doorgaan na de terugtrekking, zou Israël een poot hebben om op te staan.==
  Je loopt achter. Israel trok zich al 3 jaar voor haar actie terug uit de Gazastrook (en meer dan 10 jaar daarvoor uit de stad Gaza). Dit weerhield de Gaza leiderschap er niet van rustig door te gaan met raketten af te vuren.

  ==Dit is natuurlijk een grap. Stel dat de VS, met een defensiebudget van 600 miljard dollar, een Afrikaans land aanvalt, die het totale jaarlijkse GDP net zo groot heeft als de stad Utrecht. Als de aangevallen bevolking, met hun pijlen en bogen de Amerikaanse tanks, raketten en B52 zouden aanvallen, dan zou dat geen enkel effect hebben. Hetzelfde geldt voor de Palestijnen. Voor zover dat ik het weet hebben de Amerikanen meer dan 100 miljard dollar in Israël gepompt, vooral wapens. Wat kunnen de Palestijnen met een slinger daartegen doen?==

  Dus jouw conclusie is dat Palestijnen Israelische burgers mogen opblazen? Misschien een legitieme conclusie, maar mind you 2 belangrijke punten:

  a. Dit is voor geen meter de internationale wet, het is jouw persoonlijke mening en nothing more than that.
  b. Als je mijn kinderen opblaast, reageer ik. Dat jij vind dat je een goede reden er voor had is jouw probleem. Mijn reactie zal hard en pijnlijk zijn, totaal ongeacht wat je neef in de vn daar van vind. Ik ken overigens geen mens ter wereld die anders zou handelen, maar daarvoor zou je even heel eerlijk met jezelf moeten zijn.

  ==En ik heb je verteld wat de oplossing er voor is. Een rechtbank waar de machtelozen de machtigen kunnen aanklagen en tot bepaalde dingen dwingen.==
  Prachtige oplossing, maar bestaat nou eenmaal op het moment niet. Stap naar de VN en stel het voor zou ik zeggen. Until dat je gelukt is, zijn de regels on the ground simpel en duidelijk. Heb je een probleem met me? Praat met me er over. Schiet je in plaats van te praten? Dan schiet ik terug, en het kan me geen bal schelen dat mijn kogels jou meer pijn doen dat jouw kogels mij.

  ==Maar deze mogelijkheid om de machtigen aan te klagen bestaat niet en het bestaat niet juist omdat de machtigen dat voortdurend hebben tegengehouden. Dit is het onderwerp van mijn mastersctiptie, dus ik weet wat ik zeg.==
  Nu dan is het dus een beetje tijdverspilling er over te praten. Je kan niet iets ‘de oplossing’ noemen als je erkend dat het nooit gaat gebeuren.

 43. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  Volgens mij blijft nu als onderzoek over: hoe hebben we de gevolgen kunnen onderschatten. Niemand ging er vanuit dat men elkaar met zoveel plezier en ellende na de afzetting van Sadam zou uitmoorden. Hoe hebben de inlichtingendiensten deze absurde religieuze tegenstellingen zo ongelofelijk kunnen onderschatten? De coalitie had nooit verwacht nu nog aanwezig te zijn echter de religieuzen beslisten anders, waarom was dat?

 44. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @E.T.

  ==Stap naar de VN en stel het voor zou ik zeggen.==

  Je begrijpt het niet. Het is meerdere malen voorgesteld, tijdens de onderhandelingen over het internationaal gerechtshof, ook later, door een aantal landen, met serieuze voorstellen en door gerenommeerde internationale juristen. Alleen de machtigen, bijvoorbeeld Amerika, de Israëlische hand boven het hoofd houder, hebben dat geweigerd. Jij weet net zo goed als ik dat Israël alles heeft gedaan om het internationaal gerechtshof tegen te werken en respecteert niet de uitspraak in de "advisory opnion".

  Stuur me ook een mail en ik mail je het boek Kretzmer, D. (2002). The occupation of justice : the Supreme Court of Israel and the Occupied Territories. State University of New York Press

  Hier een korte beschrijving: "Could a just legal system endure over 35 years of occupation? David Kretzmer – who examines in this book the jurisprudence of the Israeli Supreme Court relating the territories occupied by Israel since 1967 – is leaving the reader to answer this question. Through this fascinating book, though, he gives a detailed and careful discussion of the legal decisions regarding petitions that challenged policies and actions by the authorities and exhibits through them the way this court operates. Kretzmer shows that the Court has ruled not only contrary to the international law – by approving deportations, house demolitions, and actually legitimizing the Israeli settlements policy – but also contrary to its own interpretation principle. This principle gives presumption to individual human rights when they clash with the authorities’ power to restrict them. Contrary to that, the Court’s decisions relating to the Occupied Territories are government-minded."

  Dus om te zeggen "Stap naar de VN en stel het voor zou ik zeggen." is niets anders dan zeggen: "Stel je het voor, maar wij gaan we het toch weigeren en Amerika zal het voor ons tegenhouden." Leuk geprobeerd.

 45. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Frank S,

  Om dezelfde reden dat het westen zich keer op keer vergist. Het westen denkt dat de hele wereld haar ideologie heeft, en haar cultuur. Dat is echter niet het geval. Het was om deze reden dat Amerika de oorlog in Vietnam verloor, het is om deze reden dat een Nederlander nooit of nauwelijks zal begrijpen wat er nou eigenlijk in het midden oosten gebeurd, en het is om deze reden dat het westen nog steeds in Iraq zit en nou maar niet begrijpt waarom ze geen madeliefjes toe gegooit krijgen.

  Het vallen van Sadam was het doel van de oorlog. Daarna kwam het doel Iraq in een democratie te veranderen. Maar past een democratie wel in dat land? Het westen vind het woord democratie prachtig. Alles moet een democratie zijn. Maar wie zegt dat de Arabische cultuur dat ook zo bekijkt? Misschien voelen zij zich prettiger met een dictatuurschap? Het is immers een heel andere cultuur, een heel andere manier van denken. Zolang het westen haar manier van leven op anderen probeert op te leggen, kan zij het niet winnen. Ze kan Saddam van de macht halen, en ik ben blij dat ze dat gedaan heeft, maar that’s it. Daarna had ze Iraq zichzelf moeten laten opbouwen. Op de manier die de Irakezen juist lijkt, niet op de manier dat het westen vind dat het moet gebeuren.

 46. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  En dan te bedenken dat Israël de grond claimde op basis van een strofe uit het Oude Testament En dàt noemt de moslims "fundamentalisten"!! Israël, het "Beloofde land"" komt uit het Oude Testament!! "Beloofd" door een stel religieuse dwazen!! Nu zijn zij de opslagbunker van westerse bewapening!

  An.

 47. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======= Het vallen van Sadam was het doel van de oorlog. Daarna kwam het doel Iraq in een democratie te veranderen. Maar past een democratie wel in dat land?======

  Het vallen van Saddam was niet het eerste doel. Het eerste en ENIGE doel was om over de olievelden te kunnen beschikken! Maar past een democratie wel in dat land???

  Haha!! De westerse democratie MOET overal passen, ook als het miljoenen doden kost!! En ook als het geen echte democratie is!!!

  Hoe naief!!

 48. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Mihai,
  ==Het is meerdere malen voorgesteld…==

  Maar het bestaat nou eenmaal niet vandaag de dag! Israel heeft hier overigens niet veel mee te maken. Dat alleen landen andere landen kunnen aanklagen in den Haag en geen groepen is zoals het hof is opgericht. Dat is zoals je misschien weet echt niet door Israel gedaan. Het probleem van Israel is niet daarmee, maar met de vraag of het hof Israelische officieren/staatsmannen mag veroordelen. Het probleem wat jij hier aankaart, dat ‘zielige groepen’ rond de wereld geen landen kunnen aanklagen, heeft geen bal met Israel te maken.

  Ik ben het helemaal met je eens dat zo’n hof, wat dat wel kan, op het moment niet op de agenda staat. Nu kunnen we nog uren praten over waarom dat is, maar the bottom line won’t change: Zolang dat niet bestaat, is het ook geen reeele oplossing. Verder aan jouw de vraag of je over reeele oplossingen wil praten, of een academische discussie wil houden.

 49. martin martin

  Avatar van martin
  Grappig om te zien dat al die Israel fans hier komen pleiten
  voor een andere uitleg van of verwerping van het internationaal
  recht.

  Grappig dat Peterus nog steeds geloofd dat het om massavernietigingswapens
  ging. De MIVD had best wel tegen Balkenende willen zeggen
  wat de Britse vakbroeders van Blairs gelul vonden, had hij het
  willen horen. Maar nee er moest coûte que coûte oorlog gevoerd
  worden. (Terzijde: Waarom hebben we nog zo’n dienst?)
  Grappig de prijs die betalen de anderen.

  Grappig voor Shell dat Irak nu in handen van de VS en het bedrijf prettig
  contracten sluiten. Voor de VS ook heeft ze grip op een stukje Midden-Oosten.

  Het recht is er om mensen te beschermen tegen de willekeur. Daar moet je niet
  mee sjoemelen. Zeker niet in tijden van oorlog. Dat is niet grappig, maar ernst.

  Mooi blog.

 50. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  According to Ha’aretz, Rep. Tom Lantos, ranking Democrat on the House International Affairs Committee, soothed Colette Avital, a visiting Knesset member, with this assurance: "My dear Collette, don’t worry. You won’t have any problem with Saddam. We’ll be rid of the bastard soon enough. And in his place we’ll install a pro-Western dictator, who will be good for you and good for us."

 51. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Mihai.

  Dank je voor het bewijzen van de duivelse rol die de VS speelt ook t.a.v. Israël! Israël kàn niet openlijk zeggen dat zij al 60 jaar de gegijzelde is van het westen!! Dàn stort het gehele kaartenhuis in elkaar.

  Schitterend blog weer! :):):) An.

 52. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  @ET
  Te simpel. Ook heel veel Irakeze vluchtelingen hadden het idee dat een inval de zaken ten goede zouden keren. Deze hadden de onderlinge strijd op dit niveau niet verwacht.
  Het door jou wegzetten van Irakies als dom volk dat democratie afwijst dient ook geen doel en is ook ver bezijden de waarheid.

 53. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======= Verder aan jouw de vraag of je over reeele oplossingen wil praten, of een academische discussie wil houden. ======

  Mihai voert geen "academische discussie" maar een juridisch en zo hoort dat binnen deze context!

  An.

 54. Wim Duzijn Wim Duzijn

  Avatar van Wim Duzijn
  Een beetje kinderachtig om verwijdering van Saddam Hussein als doelstelling te noemen. Toen Saddam Hussein verdwenen was werd onmiddellijk het hele Baathistische staatsapparaat ontbonden, hetgeen de oorzaak is geweest van alle ellende in Irak: miljoenen vuchtelingen (alleen al 1.2 miljoen in SYRIE) en honderdduizenden doden…
  Dat was ook de reden waarom Baathisten in verzet kwamen. Ze waren bereid samen te werken met de AMERIKANEN maar ze werden uitgeleverd aan de wraakzucht van de SJI-IETEN en de ZIONISTEN.
  De staat werd in feite in handen gegeven van het vandalisme. Slechts twee ministeries werden bewaakt door de Amerikanen: het ministerie van oliezaken en het ministerie van financieen. Privatisering stond centraal. De BANKEN en de OLIEVELDEN werden in feite gekaapt.

  Er is nu wel een mooi rapport geschreven en we doen alsof we nu goed zijn. Maar SHELL heeft wel de olie! De VOC van BALKENENDE heeft gewonnen en niemand maakt zich daar druk over. Nog altijd zingen we vrolijk en blij het vaderlandse liedje "Hij heeft gewonnen de zilvervloot!"

 55. Aad Verbaast Aad Verbaast

  Avatar van Aad Verbaast
  Helemaal eens dat oorlog slechts mogelijk is onder zeer uitzonderlijke omstandigheden en dan nog slechts onder strikte voorwaarden. Eigenlijk nooit dus.
  Al is het maar om de redenering dat op zijn minst altijd één der partijen verkeerd zit.
  De handvesten hebben het immers over verdediging en dat kan alleen als er een aanvaller is. Die is dan per defintitie fout.
  Die redenering volgend kun je gerust stellen dat oorlog dus altijd fout is.

  Maar ja, de praktijk is anders. De grootmachten (en hun slaafse navolgers) lappen de internationale rechtsorde aan de laars. En sommigen gaan daar heel ver in. Met name Amerika (Patriot act, artikel 98 verdragen etc..).
  Zover zelfs dat de "alliantie" onder druk is gezet en eenzijdig de voorwaarden zijn aangepast om wel of niet ‘mee te doen’..

  Nederland had moeten beseffen dat het verlenen van politieke steun, ook steun betekent aan al dat onrecht.
  Meedoen aan Afganistan is dan nog weer een stapje erger (het was al erg). Niet alleen politieke steun, maar ook nog mee de oorlog in.
  Volstrekt onnacceptabel.

 56. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  @aad
  Afghanistan kan je totaal nie vergelijken met Irak. Afghanistan ging over het feit dat een aanval op 1 een aanval op allen is. I.p.v een spaje ergers is dat een stapje logischer.
  De aanval op Afghanistan valt binnen de kaders zoals door Mihai aangegeven.

 57. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Aad
  ==De grootmachten (en hun slaafse navolgers) lappen de internationale rechtsorde aan de laars. ==

  In 1979 achten de rechters van het International Court of Justice (ICJ) bewezen dat de VS een groep terroristen, de Contra’s, financieel, met inlichtingen, wapens etc ondersteunden. De Contra’s waren vooral bezig met het opblazen van scholen, ziekenhuizen en boerderijen. De rechtbank eiste een onmiddellijke staking van deze steun en het betalen van veertien miljard dollar aan reparaties.

  Het officiële antwoord van de Amerikaanse regering was: “[W]e reserve to ourselves the power to determine whether the Court has jurisdiction over us in a particular case.” Met andere woorden, wij bepalen zelf wanneer de uitspraken van een rechtbank voor ons bindend zijn. George Shultz, toen minister van buitenlandse zaken, wees denigrerend diegenen af die pleitten voor een: “utopian, legalistic means like outside mediation, the United Nations, and the World Court, while ignoring the power element of the equation.”

  Nicaragua vroeg de VN-veiligheidsraad om een resolutie aan te nemen, waarin gevraagd werd dat alle landen de internationale wetten zouden respecteren. Elf landen, van de vijftien leden, stemden vóór deze resolutie, drie onthielden zich en Amerika spraak een VETO uit.

  De Nicaraguanen hebben toen een andere resolutie ingediend voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, een resolutie waarbij gevraagd werd dat alle landen zich aan de uitspraken van ICJ zouden houden. De resolutie werd aangenomen met 94 stemmen vóór en 3 tegen. Een soortgelijke resolutie werd een jaar later aangenomen. De V.S. hebben zowel de rechterlijke uitspraken als de resoluties genegeerd.

  Maar er is ook goed nieuws. Het wordt beter en de machtigen worden ook langzamerhand steeds meer gebonden aan internationaal recht.

 58. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Frank S,

  ==Te simpel. Ook heel veel Irakeze vluchtelingen hadden het idee dat een inval de zaken ten goede zouden keren. Deze hadden de onderlinge strijd op dit niveau niet verwacht.
  Het door jou wegzetten van Irakies als dom volk dat democratie afwijst dient ook geen doel en is ook ver bezijden de waarheid.==

  Je laatste zin duidt aan dat ik gelijk had :-). Ik beschouw het Irakeze volk niet als dom. On the contrary, ik vind dat het Irakeze volk en alleen het Irakeze volk kan bepalen wat het beste voor hem is. Niet Amerika, niet het westen. In jouw ogen, als ik zeg dat het kan zijn dat het beste voor Iraq niet per definitie een democratie is, vind ik ze een dom volk. Juist niet dus! Dat is precies die visie van het westen waar ik het over had. Niks fouts aan een volk wat vind dat democratie niet bij hun past. Het maakt ze niet dom, niet fout, en niet weet ik veel wat. Het maakt ze alleen wat minder westers. Nothing wrong with that.

  Wat je over de onderlinge strijd schrijft, vergeet niet dat deze pas begon toen het duidelijk werdt dat het westen in Iraq bleef ook na Saddam. Onmogelijk te weten wat er was gebeurd als Amerika Saddam er uit had geknikkerd, en het verder aan de Irakezen had over gelaten.

  @An van den burg,

  ==Mihai voert geen "academische discussie" maar een juridisch en zo hoort dat binnen deze context!==
  Wat Mihai schrijft in zijn reactie aan mij is niet juridisch, ook al is dat de naam van dit blog. Het is slechts zijn persoonlijke opinie.
  Maarre, als jij vind dat het internationele recht alles bepaald en jij accepteerd dat volkomen, dan begrijp je natuurlijk dat er verder geen discussie is over wat voor grond dan ook in ‘klein Israel’ (Israel voor 1967). Dat is immers door de VN geaccepteerd, en dat is dus volledig onder internationele wet in Israelische handen, totaal ongeacht hoeveel Arabieren er daar woonden. Accepteer je dat inderdaad, of is de internationale wet opeens iets minder relevant?

 59. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Woordzoeker

  ==Voor wie is het slecht nieuws? ==

  Voor de losers. Er is een aantal mensen dat het internationaal recht probeert te diskwalificeren als irrelevant. Maar juist nu wordt het ir steeds sterker. Terwijl ICJ tientallen jaren geleden onder de stof lag, nu kan het niet meer bijhouden met het aantal rechtszaken.

  Duitsland heeft net Italië aangeklaagd bij ICJ omdat in Italie individuen Duitsland voor de rechter kunnen slepen voor de misdaden in WWII, mogelijkheid wat alweer bijna ongehoord is, om een land in een nationale rechtbank aan te klagen, dus rechtszaken over internationaal recht. ICJ beslist nu ook over de legaliteit van de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

  In Amerika heeft men ook ontdekt dat een oude wet, de Alien Tort Act, gebruikt kan worden om internationale rechtszaken te beginnen, vooral tegen bedrijven die dictaturen steunen. In België en Spanje kan je ook allerlei rechtszaken aanspannen, zoals tegen Pinochet.

  Andere rechtbanken schieten als paddenstoelen uit de grond, het Internationaal Strafhof, de tribunalen van Rwanda, Cambodja, Joegoslavië, Taylor, Hariri. We hebben nu een Europees hof voor mensenrechten en zelfs in Afrika begint een dergelijk hof te draaien. Weeramantry vertelde dat hij als student bij het hooggerechtshof in Sri Lanka een rechter hoorde zeggen tegen een advocaat, die de Universele Verklaring voor de rechten van de mens in de mond naam: "Bedoel je dat mensenrechten een wet van deze rechtbank zijn?" Vandaag zou geen rechter meer dat durven roepen.

  Net gisteren las ik een artikel dat sinds een aantal jaar in juridische termen wordt gesproken over wat betreft Israël-Palestina. Nu zie je ook The Rights Forum en al die mensen die het internationaal recht in de mond nemen.

  Ook in het debat over Irak, de kabinet is bijna gevallen over de juridische kwestie. De aanval op Joegoslavië was net zo illegaal als de aanval op Irak, toch is de discussie over de legaliteit niet gevoerd.

  Dus het internationaal recht wordt steeds sterker en er zijn verliezers die het liefst het recht van de sterkste zouden willen zien, omdat Nederland een satelliet is van Amerika. Voor hen is dit nieuws slecht nieuws.

 60. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Ik hoor alweer gelul dat moslims/arabieren dictatuur prefereren:

  For Muslims, the presence of the Sharia as a source of legislation does not conflict with drafting a constitution that would allow freedom of speech. Substantial majorities in all nations surveyed — the highest being 99% in Lebanon, 94% in Egypt, 92% in Iran, and 91% in Morocco — said that if they were drafting a constitution for a new country, they would guarantee freedom of speech, defined as “allowing all citizens to express their opinions on political, social, and economic issues of the day.” Support is also strong in most nations for freedom of religion and freedom of assembly.

  A recent in-depth Gallup survey in 10 predominantly Muslim countries, representing more than 80% of the global Muslim population, shows that when asked what they admire most about the West, Muslims frequently mention political freedom, liberty, fair judicial systems, and freedom of speech. When asked to critique their own societies, extremism and inadequate adherence to Islamic teachings were their top grievances.

  http://www.gallup.com/consulting/worldpoll/26410/Gallup-Center-Muslim-Studies.aspx

 61. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Mihai,
  ==Ik hoor alweer gelul dat moslims/arabieren dictatuur prefereren==

  Dat moet je toch een leren lezen. Ik schreef dat niet elke cultuur op de wereld het eens is met de westerse doctrine dat ‘nothing goes above democracy’. Dit kan betekenen dat een society liever een dictatuurschap heeft. Het kan even makkelijk betekenen dat een ander volk liever een tussen weg heeft. Het maakt niet uit. It just says, het idee wat het westen handhaaft (zie ook de reacties hier) dat iedereen over de wereld het eigenlijk wil zoals zij denken dat het hoort, onjuist is. Dat is in mijn ogen het juiste antwoord op de vraag waarom dit soort oorlogen het resultaat hebben dat ze hebben.

 62. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  @ET
  Laten we beginnen dat het doel was Sadam te verdrijven, een nieuwe regering te laten verkiezen en wegwezen. Dit is door stupide onderling geweld niet gelukt. Dat dit laatste niet is gelukt kan je onmogelijk de aanezige troepen verwijten. Wel hadden inlichtingendiesnten dit moeten voorzien.
  Dat je gezien jou reactie ontkent dat mensen ten principale op zoek zijn naar zelfontplooing en daarentegen zelfs beweert dat men liever gemarteld en vermoord wilt worden (leven onder dictatuur) is schokkend. Waarschijnlijk zijn het dan ook (onbewuste?) racistische motieven die jou tot deze conclusie hebben kunen laten lijden.

 63. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @E.T.

  Moslims willen slechts geen nieuwe dictaturen opgedrongen onder het mom van democratie. Een onderzoek van vooraanstaande wetenschappers voor het Amerikaanse ministerie van defensie (Pentagon’s Defense Science Board) concludeert onder andere:

  * Muslims do not "hate our freedom," but rather, they hate our policies. The overwhelming majority voice their objections to what they see as one-sided support in favor of Israel and against Palestinian rights, and the longstanding, even increasing support for what Muslims collectively see as tyrannies, most notably Egypt, Saudi Arabia, Jordan, Pakistan, and the Gulf states.
  * Thus when American public diplomacy talks about bringing democracy to Islamic societies, this is seen as no more than self-serving hypocrisy. Moreover, saying that "freedom is the future of the Middle East" is seen as patronizing, suggesting that Arabs are like the enslaved peoples of the old Communist World — but Muslims do not feel this way: they feel oppressed, but not enslaved.
  * Furthermore, in the eyes of Muslims, American occupation of Afghanistan and Iraq has not led to democracy there, but only more chaos and suffering. U.S. actions appear in contrast to be motivated by ulterior motives, and deliberately controlled in order to best serve American national interests at the expense of truly Muslim selfdetermination.

  http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/2004-09-Strategic_Communication.pdf

 64. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Frank S,
  ==Dat dit laatste niet is gelukt kan je onmogelijk de aanezige troepen verwijten. Wel hadden inlichtingendiesnten dit moeten voorzien.==

  Ben ik gedeeltelijk met je eens (leg zo uit met welk gedeelte niet*). Ik heb echter de westerse inlichtingendienst die goed weet te verwachten wat een andere cultuur gaat doen nog niet ontmoet. That’s my whole point.

  ==Dat je gezien jou reactie ontkent dat mensen ten principale op zoek zijn naar zelfontplooing en daarentegen zelfs beweert dat men liever gemarteld en vermoord wilt worden (leven onder dictatuur) is schokkend.==

  Schreef ik dan ook nergens. Wat racisme er mee te maken heeft is mij niet helemaal duidelijk. Ik persoonlijk vind bijvoorbeeld dat mijn maatschappij en land niet 100% democratisch hoeft te zijn. Daarmee zeg ik niet dat ik een dictatuurschap wil, maar dat ik er iets tussen in wil. Ben ik nu racistisch tegen over mijzelf?

  * het was niet zomaar het oprichten van een nieuwe regering, het ging om een democratisch systeem te vormen. Als het westen na de val van Saddam gewoon een moderate politicus een regering had laten opstellen, met bijvoorbeeld de afspraak dat hij na 3-4 jaar verkiezingen houdt, en zich onmiddelijk daarna had weg getrokken, heb je een niet geringe kans dat de situatie er heel anders had uitgezien vandaag de dag.

 65. Theo Theo

  Avatar van Theo
  Het rapport-Davids bevatte niets nieuws, hooguit een gedetaillleerde beschrijving van gang van zaken, geplaatst in een juridische context. Anders mocht ook niet van de president van de Hoge Raad verwacht worden. Iedereen die de materie interesseerde, wist dit allemaal al. De verschijning/uitkomst diende puur een politiek doel. De man voelde zich David en liet dat in de zomer al via ansichtkaarten weten. Het was een ijdele vertoning. Hij genoot in de media zichtbaar van zijn rol. Hij vermoedde de politieke impact van zijn boodschap. En zoals vaker was een commissierapport een bewijs van onkunde en onmacht van volksvertegenwoordigers, die achteraf hun gram halen op personen en partijen.

  Natuurlijk wenst Mihai dit als "gelul" te bestempelen. Zoals gewoonblijk duldt en waardeert hij louter de reageerders op zijn ingeslagen pad en die zijn visie willen volgen. Maar er is meer dan juridische haarkloverij, meer dan een tunnelvisie. Het gaat in de kern om politiek in een democratisch staatsbestel, dat geen wetenschap is, waar keuzes gemaakt worden, fouten voorkomen en informatie per definitie nooit volledig kan zijn, in presentatie altijd selectief is. Oud-ministers van defensie hebben dat de afglopen tijd uiteengezet. De regering regeert, het parlement controleert. Voor het besluit was een meerderheid en dat bepaalt de legitimiteit in een souvereine staat.

  Dergelijke beslissingen zoals in 2002/2003 zijn altijd politiek waarbij juridische, i.c. volkenrechtelijke onderbouwing wenselijk is maar niet noodzakelijk. Van Walsum wijst daar als ervaringsdeskundige terecht op. De aanvallen op vm Joegoslavië hebben dat bewezen; er waren veto’s in de VR en toch gingen de militaire operaties door. En daar nam NL wel militair aan deel.

  David’s uitspraken over leiderschap zijn politiek gekleurd. De kwalificaties over leiderschap kunnen nooit van wetenschappelijk niveau zijn, eerder van preferentie. Balkenende was twee weken premier, heel het land was nog in rep en roer na de moord op Fortuyn, hij moest AB voorbereiden en was op een conferentie in Afrika. Valide redenen. Het vraagt om indenk-invoelvermogen om te moeten constateren dat hij terecht de materie aan de vakminister overliet, de op BuZa ervaren De Hoop Scheffer. Er waren goede contacten en hij was het eens. Elke andere rol had voor problemen kunnen zorgen. Lees vandaag in de VK wat Dirk-Jan van Baar daar zinnig over opmerkt. En wat ik in mijn blog over de statuur van de MP in NL heb geschreven.

  Het rapport is er terecht gekomen, maar diende voorts louter partijpolitieke doeleinden, de opdracht ten spijt. Dat is de afgelopen dagen ook gebleken. Balkenende heeft het tactisch verkeerd aangepakt en Bos speelde een dubbelspel door urenlang boven de markt te laten hangen dat hij ingestemd had met de verklaring van de premier en liet ondertussen de PvdA haar salvo’s liet afschieten. Pas ver na middernacht kwam hij melden in de Kamer dat de verklaring ook zijn instemming had, hetgeen Rouvoet al eerder voor de camera’s had verkondigd. Niet alleen collegiaal, maar ook loyaal en konsistent.

  De premier heeft duidelijk gemaakt dat hij achter zijn opstelling van 2002 stond, in een totaal andere politieke constellatie (CDA-VVD-LPF) en dat hij dat anno-2010 (CDA-PvdA-CU) anders zou doen. Ik zie daar geen buiging in. Er zijn voorbeelden ten over dat bewindspersonen onder gewijzigde omstandigheden zich anders opstellen. Voortschrijdend inzicht.

  Wat vergeten wordt, is dat het merendeel van het volk in 2003 euforisch was over de val van het regime en het gevangen nemen van één van de ergste tirannen van de laatste decennia.

 66. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Daar begint theo met zijn gelul alweer.

  Schaam je, IP-ban gever.

 67. Theo Theo

  Avatar van Theo
  Ik heb je tijdelijk geband, omdat je het niet laten kunt een debat zonder scheldwoorden te voeren. Hetzelfde gedaan met An v.d. Burg. Ik wens mijn reactieruimte niet te laten vervuilen. Je toont geen respect voor andersdenkenden. Ik denk dat je dat totaal niet nodig zou moeten hebben, want je argumentatie is waardevol. Niet alleen gedraag je je zo naar mij, maar naar iedereen die het ook maar waagt om het met je oneens te zijn. In deze materie en al jaren op het VKBlog. Het maakt jou voor mij onverteerbaar. Jij bepaalt niet hoe ik denken moet. En ik weet dat je het hieronder alleen nog maar erger gaat maken, want je mag academisch en intellectueel zijn, maar beschaafd en respectvol ben je niet.

 68. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Jij denkt niet. Je drogredeneert. Jij liegt. Jij kletst uit je nek. Je fantaseert er op los. En als de feiten je tegenspreken verwijder je en je geeft IP-bans. Probeer eens over feiten te spreken niet over fabels die jou onverdiende voordelen opleveren. Jij hebt geen enkel recht om je uit te spreken over de wenselijkheid dat anderen dood gaan, met jouw onwetendheid over de feiten. Wie ben jij? God?

 69. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Theo:

  =====De aanvallen op vm Joegoslavië hebben dat bewezen; er waren veto’s in de VR en toch gingen de militaire operaties door. En daar nam NL wel militair aan deel=======

  Nu zeg je zelf dat er geen democratie is in het Westen cq in Nederland. Wie bepaalde de vuile bombardementen op Joegoslavië??

  En als het koevolk erachter komt dat ze belazerd zijn wordt hen de mond gesnoerd via verkiezingen over triviale zaakjes. De Politieke Maffia van Europa en de VS bepalen voor 100% of er wèl of niet een land wordt ingepikt.

 70. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  @ET
  * het was niet zomaar het oprichten van een nieuwe regering, het ging om een democratisch systeem te vormen. Als het westen na de val van Saddam gewoon een moderate politicus een regering had laten opstellen, met bijvoorbeeld de afspraak dat hij na 3-4 jaar verkiezingen houdt, en zich onmiddelijk daarna had weg getrokken, heb je een niet geringe kans dat de situatie er heel anders had uitgezien vandaag de dag.

  Dit is de doelstelling vanaf dag 1 geweest. Totaal mislukt door debiele religieuze moorden. Dat men bereid was elkaar te vermoorden had beter moeten worden ingezien.

 71. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Theo.

  ===== Wat vergeten wordt, is dat het merendeel van het volk in 2003 euforisch was over de val van het regime en het gevangen nemen van één van de ergste tirannen van de laatste decennia.=====

  Dit is een pure leugen. 68% van het Nederlandse volk was verbijsterd en geschokt!! Dàt zocht de Unversiteit van Nijmegen uit!

  Leugenaar!!!

 72. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  E.T.

  Israël is een uitzondering op de wetten die internationaal en in de internationale verdragen wordt gemaakt. Dàt betekent voor mij dat Israël GEEN souvereine staat is, maar een provincie van de VS.

  Wat die uitzonderingen zijn?? VN-resoluties over atoomwapens die door Israël worden genegeerd en dàt weer wordt geaccepteerd door de VN.

  An.

 73. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Uit het rapport:

  "Welke resultaten liet Nederlands onderzoek naar de publieke opinie zien in de maanden
  direct voorafgaand aan de aanval op Irak? Onderzoek uitgevoerd door de Universiteit
  van Amsterdam in de week van 27 januari viel samen met het moment waarop de VN-
  wapeninspecteurs verslag aan de Veiligheidsraad uitbrachten over de zoektocht naar
  MVW. Dat moment werd door velen gezien als het moment waarop een besluit Irak aan
  te vallen genomen zou kunnen worden. Zelfs met een VN-mandaat was 72 procent van
  de respondenten tegen Nederlandse deelname; zonder zo’n mandaat liep dat aantal op
  tot 89 procent."

 74. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  @an
  Gezien de concessies voor met name China is het olie argument totaal onzin geworden. Je moet wel doof en blind zijn als persoon om daar nog op terug te komen.

 75. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Frank S,
  ==Dit is de doelstelling vanaf dag 1 geweest. Totaal mislukt door debiele religieuze moorden. Dat men bereid was elkaar te vermoorden had beter moeten worden ingezien.==

  Exactly my point, alleen met andere woorden.
  The bottom line is the same: Het westen denkt dat een ieder op de aardbol denkt en handeld zoals zij vind dat het moet, en the real world is anders. Dit geldt zowel voor de wil van het Irakeze volk, als voor onderhandelingen tussen Israel en de Palestijnen, als voor veel andere dingen.

  Pas op de dag dat het westen zal in zien (en meer dan inzien, accepteren en er naar handelen) dat er nou eenmaal meerdere culturen bestaan en ze niet allen hetzelfde redeneren als het westen, is er een kans dat dit soort dingen vermeden kunnen worden. I may be wrong, maar ik zie dat niet zo snel gebeuren.

  @An van den burg,
  Op je reactie van 14:18:

  Het is dus zoals ik al dacht. De internationale wet is heilig in jouw ogen, maar waar deze toevallig aan de kant van Israel staat (zoals het feit dat de staat is opgericht onder de VN en diens regels) moet hij aan de kant gezet worden en is hij niet relevant.
  Je opinie is duidelijk.

 76. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  ==Dat men bereid was elkaar te vermoorden had beter moeten worden ingezien. ==

  “The Prime Minster had been warned a year before the American-led invasion that post-war Iraq would cause major problems and that no one had a clear idea what would happen.” Weeramantry p Xli

  “The New York Center for Economic and Social Rights (CESR), a non-partisan organization accredited to ECOSOC, reported on the result of their studies on the ground in Iraq. They warned that US military intervention would trigger the collapse of Iraq’s health and food distribution system. It would lead to a humanitarian emergency of an exceptional scale and magnitude. It would far exceed the capacity of all the UN’s relief agencies to give adequate relief. This has since been seen to happen. CESR pointed out that half of Iraq’s population were children and 30% of children under the age of five would be at risk of death from malnutrition. Civilian life support systems such as electricity, water and sanitation could grind to a halt and even the existing health services would be endangered. There were no contingency plans for medical relief on the enormous scale involved. 300 cruise missiles a day for two weeks would flatten large portions of Baghdad and cause the deaths of large numbers of civilians. A military attack would break down sanitary systems and cause epidemics. This too has since occurred.”

  “Likewise there also were studies by the UN itself of the expected humanitarian consequences of an attack. An internal UN document dated 10th December 2002 featured on the internet in April 2003, gave a scenario of the humanitarian impact of the Iraq war based on studies by UN humanitarian agencies. The report predicted that diseases of epidemic if not pandemic proportions were very likely and that diseases such as cholera, dysentery, measles, meningitis and increased health-hazards—faced the Iraq population in a war ravaged environment. Moreover, the necessary pharmaceuticals would be lacking, some of which were already in short supply. The absence of potable water, contaminated air and a lack of refrigeration would increase the demand and reduce the supply of drugs. Children under five years, pregnant women and internally displaced persons, groups estimated at more than seven million in the central and southern regions of Iraq alone, would be particularly vulnerable. There would be 2.03 million severely and moderately malnourished children and 1 million pregnant and lactating women. People confined to institutions such orphaned children severely disabled and elderly, hospital patients and prisoners would be in a critical situation. Since damage was likely in regard to power generation, transmission and distribution networks and as water treatment ‘systems would be degraded as well as the sanitation systems, 5 million people would be deprived of sanitation facilities. There would also be a "formidable hazard of minefields", especially in border zones which could affect internally displaced persons and refugees.”

 77. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ===== Frank S 14-01-2010 14:26
  @an
  Gezien de concessies voor met name China is het olie argument totaal onzin geworden. Je moet wel doof en blind zijn als persoon om daar nog op terug te komen.=======

  Nee, Frank, de Olie was de reden van dit onuitsprekelijk groot en vuig geweld! Wat denk je wie de olievelden mag beheren? Juist: SHELL. En Shell is de VS cum suis. Er zitten Pionnen in Irak en Afhghanistan. Pionnen van het westen om de olie volledig te kunnen inpikken. De broer van Balkenende is daar met zijn bedrijf bezig pijpleidingen voor oliedoorvoer aan te leggen. Toevallig natuurlijk!? In Afghanistan voert Karzai een volledig corrupt bewind, maar het Westen kijkt de andere kant even uit, omdat zij weet dat Karzai alle macht heeft en zijn vriendjes in villa-parken zet. Zonder Karzai, geen bezetting van Afghanistan. Wat denk je ,dat de CIA hem anders allang niet had laten opblazen?

  De schulden die de VS heeft bij China en de "consessies" zijn van later datum . Heeft niets met Irak te maken.

  An.

 78. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  E.T.

  ======“The Prime Minster had been warned a year before the American-led invasion that post-war Iraq would cause major problems and that no one had a clear idea what would happen.” Weeramantry p Xli=====

  En al wisten zij het, natuurlijk wist men dat, dan was dat land nog vernield en ingepikt door ons.

  Ik heb geen enkele illusie dat het Westen landen bombardeert en de grondstoffen steelt om mensen "een betere toekomst te geven en democratie te brengen."( de westerse democratie dan: slikken of stikken).Mensenlevens zijn minder waard dan een barrel olie!
  E.T. waar sta ik dan?? zeg het eens? ik zal volkomen oprecht antwoorden! Natuurlijk moeten landen zich aan internationale verdragen houden. Waar zijn zij anders voor opgesteld?

  An.

 79. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  @ET

  Blijkbaar vind je ook dat al die mensen uit de Iraanse groene brigade hun bek moeten houden, omdat ze nog niet toe zijn aan democratie..
  Nu nog niet demonstreren Iraniers, want ET vind jullie daar te dom voor!!

 80. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  @An
  Voor westerse concerns als BP en Shell, die kampen met dalende olieproductie en die amechtig op zoek zijn naar nieuwe oliegebieden, is Irak een zeer belangrijk land. In de woestijnen is olie nog relatief makkelijk en goedkoop uit de grond te halen, waar de olie in bijvoorbeeld de diepzee van Brazilië of de ijszeeën rond de Noordpool veel meer investeringen vergen. In Irak, waar de westerse landen in 1972 door Saddam Hussein werden weggestuurd, willen de bedrijven graag aan tafel zitten.

  Op basis van de uitslag van de veiling van dinsdag zijn alvast een drietal voorzichtige conclusies te trekken. Allereerst blijken de Amerikaanse olieconcerns vooralsnog niet de grote winnaar van de veiling te zijn. Bij de Amerikaans-Britse inval in Irak in 2003, was de veronderstelling dat de Amerikanen hiermee hun olievoorraden zeker wilden stellen. Van voortrekkerij is bij de veiling echter niets gebleken. De Amerikaanse oliegigant ExxonMobil viste achter het net bij de veiling om Rumaila. Als Britse partij mag BP zich wel een winnaar noemen, maar deze oliemaatschappij deelt de opbrengst met de Chinezen, die niets met de inval in Irak te maken wilden hebben.

  De Amerikanen zijn nog wel in de race voor enkele andere velden, maar staan ook bij het gigantische veld Kirkuk in Noord-Irak buitenspel. Daar ligt nu een bod op tafel van een consortium van Shell in samenwerking met Turkse en Chinese bedrijven. Bij een ander veld is zelfs het Franse olieconcern Total in de race, terwijl het moederland zich verzette tegen de inval.
  ———————–

  Amerikanen zijn de grote losers in het winnen van olie in Irak.

  Wellicht niet leuk voor je, maar het is niet anders zielig extreem links persoon.

  Overigens net zo debiel als rechts of religieus debiele personen.

 81. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Frank S,

  Je kan gerust blijven herhalen dat ik iemand die niet per definitie democratie wil dom vind, maar dat maakt het mijn opinie nog niet. Zoals ik al schreef, ik bekijk het precies net andersom dan wat jij er van maakt.

  Aan jou verder de keuze of je er serieus verder over wil debatteren, of voor mij wil blijven bepalen wat ik denk en vind.

 82. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Frank S

  Irak had voor de oorlog een eigen olieindustrie. Dus men heeft genoeg kennis om zelf olie uit de grond te halen. En zelfs zouden ze dat niet genoeg hebben, kunnen ze buitenlandse werkers inhuren om het voor hun te doen. Een andere mogelijkheid is om buitenlandse bedrijven in te huren om het voor hun te doen. Ze hoeven absoluut geen concessie te verkopen.

  Ik weet niks van de veiling van dinsdag maar ik heb in het begin de vorming van de Irakeze grond- en oliewet gevolgd en wat de Amerikanen hebben gewild was nog een betere deal dan met de Golfstaten, waar ook hun cliënten aan de macht zijn. Ze wilden Production Sharing Agreements (PSA) van een ongebruikelijke 12% wat volgens sommige bescheiden berekeningen zou dat de oliemaatschappijen tussen 600 miljard en 9 triljoen (dus 9000 miljard) dollar winst kunnen opleveren. Je kan je voorstellen dat dit geld een verlies is voor de Irakezen zelf. Zie mijn blog daarover: http://www.vkblog.nl/bericht/146782/Laat_een_oliebel_rinkelen

 83. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Maar anders Peter W. Galbraith "stands to earn perhaps a hundred million or more dollars as a result of his closeness to the Kurds, his relations with a Norwegian oil company and constitutional provisions he helped the Kurds extract.

  Peter W. Galbraith, an influential former American ambassador, is a powerful voice on Iraq who helped shape the views of policy makers like Joseph R. Biden Jr. and John Kerry. In the summer of 2005, he was also an adviser to the Kurdish regional government as Iraq wrote its Constitution — tough and sensitive talks not least because of issues like how Iraq would divide its vast oil wealth."

  http://www.nytimes.com/2009/11/12/world/middleeast/12galbraith.html?_r=1&hp

 84. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  @ET
  Dat jij vind dat Iraniers niets te zeggen moeten hebben over hun samenleving, omdat ze daar niets vanaf weten en niets van snappen is jou zaak. Ik kan er niets anders van maken dat jij ze daarvoor te dom vind.
  Ik vind dat men deze personen alle ruimte moet geven tot protest tegen een barbaars regime met de kans op zoveel mogelijk succes.
  Jij vind wat jij vind, maar ik denk daar totaal anders over.

 85. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Frank S,
  ==Dat jij vind dat Iraniers niets te zeggen moeten hebben over hun samenleving, omdat ze daar niets vanaf weten en niets van snappen is jou zaak.==

  Waar heb je mij dat in vredesnaam zien zeggen? Heb het vandaag nog niet eens over Iran gehad, maar ook al zou ik dat wel gedaan hebben is dit verre van mijn opinie.

  ==Jij vind wat jij vind, maar ik denk daar totaal anders over.==
  Inderdaad :-). Ik vind wat ik vind, maar jij vind dat ik wat anders vind dan wat ik vind :-).

 86. Klaverblad Klaverblad

  Avatar van Klaverblad
  Welke peiling wil je hanteren?
  Ik citeer Peter Drucker in Grenzeloos van mei-jun1 2003, want ik refereer hier boven aan de euforische stemming over de val van het Saddam-regime en niet over de condities waaronder de oorlog moest worden ondersteund.

  De opstelling van de meeste politici in Den Haag is duidelijk. Niet alleen CDA, VVD en LPF staan vierkant achter de VS en Groot-Brittannië, ook Wouter Bos was snel om. Als schaamlapje voor de PvdA bleef de ‘militaire steun’ zogenaamd uit, maar het schaamlapje was nagenoeg doorzichtig. De Nederlandse Patriots staan in Turkije, de militaire transporten blijven Nederland doorkruisen, en Balkenende leurt met 600 Nederlandse troepen voor een ‘stabilisatiemacht’, met of zonder VN-mandaat.

  Ook buiten Den Haag is de sfeer veranderd. Kranten als de NRC en de Volkskrant vonden de oorlog weliswaar een gevaarlijke gok, maar dat Saddam Hoessein hem niet mocht winnen stond voorop. En na de val van Bagdad is de conclusie snel getrokken dat de gok van Bush gewonnen is.

  Dit alles is niet zonder effect gebleven op de publieke opinie. Hoewel de meerderheid van de Nederlandse bevolking zich vóór 20 maart nog uitsprak tegen een VS-aanval zonder VN-mandaat, liet de eerste peiling na de aanval een meerderheid zien van 53 procent vóór. Dat is uiteraard minder dan in de VS, waar Bush ruim zeventig procent van de bevolking achter zich heeft weten te krijgen, maar opmerkelijk hoger dan in Frankrijk en Duitsland waar een ruime meerderheid tégen bleef – dat geldt zeker voor vrijwel alle derdewereldlanden

 87. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Frank S. ======= Olievoorraad Irak gaat open
  Eindelijk, vijf jaar later en duizenden miljarden dollars verder gaan de olieputten van Irak open voor westerse bedrijven. Irak heeft de op twee na grootste olievoorraad ter wereld. Deze week behandelt het Iraakse parlement een nieuwe wet, die de honingpot moet openen.

  Dat meldt The Independent. Sinds 1972 was Irak voor de grote oliemaatschappijen verboden toegang, en werd de industrie genationalliseerd. Dat ging weinig efficient, waardoor er nog een behoorlijke voorraad over is======.

  Behoorlijk naief en onzorgvuldig van jou om een verkeerde uitgave van de olie van Irak te geven!

 88. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Frank S.

  ======= Oliewerkers Irak overwegen staking tegen privatisering
  Geschreven door globalinfo maandag, 14 mei 2007 19:05

  Vandaag (maandag 14 mei) besluiten de in de IFOU georganiseerde arbeiders in de olie-industrie in Irak of ze in staking gaan tegen de onlangs afgekondigde nieuwe oliewet. Dat heeft alles met Shell te maken, die morgen haar jaarvergadering houdt.

  De staking was eerst al voor 11 mei aangekondigd. De bond besloot het besluit echter op te schorten, omdat er ruimte voor onderhandelingen leek te ontstaan, die ze eerst wilden benutten.
  Zie over de achtergrond van de wet dit eerdere bericht op globalinfo: "Een nieuwe wet op fossiele brandstoffen is afgelopen februari door de Irakese regering afgekondigd. De wet is min of meer door de VS en Groot-Brittannië opgesteld, in nauw overleg met de grote oliemultinationals en het IMF. Het betekent dan ook dat BP en Shell bijna ongecontroleerd de olievoorraden kunnen plunderen, zonder dat Irak daar veel voor terugkrijgt. Andere oliemultinationals liggen nu op de loer om eenzelfde slag te slaan."

  In Engeland is de campagne Hands Off Iraqi Oil opgestart om te proberen te voorkomen dat multinationals van de wet gebruik maken om Irak leeg te plunderen.Â

  Volgens die groep vormt olie 95 procent van de inkomsten van de staat in Irak. De IFOU (Irakese Federatie van Olie Bonden) heeft geëist dat zij betrokken zou zijn bij het opstellen van de nieuwe wet en dat deze aan het publiek ter goedkeuring voorgelegd wordt, voordat die rechtsgeldig wordt.

  Volgens de wet zoals die er nu is krijgen multinationale bedrijven het voortouw in het ontginnen van de olievoorraden in Irak, waarbij ze concessies kunnen krijgen voor periodes tot zelfs dertig jaar. Zoals in de meeste landen in het Midden-Oosten, is de olieproductie in Irak altijd onderdeel van de publieke sector geweest sinds de jaren ’70.

  De IFOU, die 26.000 oliearbeiders vertegenwoordigt, heeft sinds de invasie in 2003 drie keer een staking georganiseerd, maar toen voor beperkte tijd (twee dagen). Deze keer zou de staking onbeperkt zijn. De staking zou de export van olie geheel kunnen stilleggen.
  Â De president van de federatie Hassan Jumaa Awad al-Assadi verklaarde: "de olie-wet vertegenwoordigt niet de wensen van de Irakese bevoling. Ze zal de buitenlandse oliebedrijven toelaten tot de oliesector en privatisering instellen onder de zogenaamde ‘production sharing agreements’. De federatie roept op om de wet niet aan te nemen, omdat deze geenszins de belangen van de Irakese bevolking dient." =======

  Beetje dom van je Frank S. om niet volledig op de hoogte te zijn van de jatpartijen van olie voor het Westen!

 89. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Frank S. even lezen ja!!

  =======De wet is min of meer door de VS en Groot-Brittannië opgesteld, in nauw overleg met de grote oliemultinationals en het IMF. Het betekent dan ook dat BP en Shell bijna ongecontroleerd de olievoorraden kunnen plunderen, zonder dat Irak daar veel voor terugkrijgt. Andere oliemultinationals liggen nu op de loer om eenzelfde slag te slaan."======

  Wat zei jij, Frank S. was ik "blind" door te zeggen dat een Barrel olie meer waard is voor de VS en GB cum suis dan een mensenleven? Ben ik een "linkse idioot"? Mag ik jou een leugenaar noemen??

 90. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  =======Tabel : Olieverbruik naar land rang Land 1990 2000 2004
  in miljoen ton (bron BP:2005)
  1 USA 779,0 887,8 927,3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx??????
  2 China 116,6 219,8 308,6
  3 Japan 247,7 255,0 250,5
  4 Rusland 198,8 123,5 131,8
  5 Duitsland 125,6 129,4 123,2
  6 India 57,9 98,0 115,3
  7 Brazilië 58,4 100,1 101,7
  8 Canada 78,4 93,0 100,1
  9 Zuid-Korea 49,5 99,3 99,1
  10 Frankrijk 89,4 95,2 95,2
  Wereld 3130,2 3539,2 3780,1

  Frank, de VS slurpt het hardst! Daarom: oorlogje spelen, mensen vermoorden land kapot, maar olie binnen!!!

 91. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  =======in Arnhem chemicaliën leverden aan Irak ten behoeve van het vervaardigen van gifgassen. Ook de interesse van andere takken van het bedrijfsleven verminderde niet. In 1981 waren 37 Nederlandse bedrijven aanwezig op de internationale handelsbeurs ‘Bagdad Fair’.======

  Kijk eens aan: we hebben ook nog meegewerkt aan de misdaden van Saddam die van ons de middelen kocht om later de koerden mee te vergassen!!! Frisse politiek he Frank S. en zo LINKS, vind je niet???

 92. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  @Mihai
  Hier over de laatste veiling:
  http://www.reuters.com/article/idUSTRE5BB18Q20091213

  Ook bij eerdere veilingen kwan the USA er bekaaid van af. Mensen die olie nog steeds als hoofdreden gebruiken voor de inval zijn niet erg geloofwaardig.

  @ET
  Jij gebruikt het argument dat mensen in sommige landen niet toe zouden zijn aan democratie. Ik geef de protesten in Iran als voorbeeld aan waar dat niet voor opgaat. Gezien jou opmerking van 14.37 zijn deze "domme" mensen er niet aan toe en hebben ze maar te accepteren dat ze in een dictatuur leven. Je zal er je redenen voor hebben, maar mij ontgaat dat totaal.

 93. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Klaverblad

  Wat de Nederlandse bevolking er van vond is absoluut irrelevant. Zou jij de Nederlandse bevolking het recht geven om jou te vermoorden en jouw bezittingen onderling te verdelen als 53% ervoor zou zijn? Wat gebeurt als een Irakese moeder, waarvan de baby net overleden is in een Amerikaanse bombardement, het met je oneens is. Stel dat zij gelooft dat de Amerikanen slechts zijn gekomen om de olie te roven en de Irakezen in goedkope arbeidskrachten te veranderen. Wat zij gelooft is voor jou irrelevant. Zij heeft vette pech. Als jij het met de oorlog het eens bent dat heeft jouw mening voorrang op haar opinie. Vind je dat niet een rare gedachte?

 94. bert bert

  Avatar van bert
  wie dit las kan niet meer zeggen dat ze het niet geweten hebben nadien …

  graag aanbevolen, oorlog is altijd een misdaad tegen de mensheid.

 95. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Frank S

  ==Ook bij eerdere veilingen kwan the USA er bekaaid van af. ==

  Het feit dat ze minder hebben gekregen, is geen bewijs dat ze niet voor olie zijn gegaan. Paul Wolfowitz happily explained that while “Iraq was going to soon become a democratic country, what we’re going to do with respect to the oil resources is something 99 percent of the Iraqis would not vote for”.

 96. Klaverblad Klaverblad

  Avatar van Klaverblad
  Von Clausewitz: oorlog is de voortzetting van een bepaalde politiek met andere middelen.

  Het Irakbeleid van NL-se regeringen vanaf 1989 in diverse samenstellingen is breed gesteund, m.u.v. GL en de SP. De deelname aan een oorlog in Irak door NL is een politieke hyperbool. Militair stelde hij niets tot weinig voor.

  Opiniepeilingen worden toch ook door jouw medestanders aangehaald waar het hen uitkomt.

 97. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Klaverblad

  Von Clausewitz is in 1831 overleden. Oorlog is ongeveer sinds de Briand-Kellogg-pact in 1928 verboden.

 98. Klaverblad Klaverblad

  Avatar van Klaverblad
  Boeddha, Confuscius, Jezus Christus, Mohammed, Marx zijn ook al een tijdje dood. Je zou jouw opmerking een drogargument kunnen noemen. Ik doe het niet.
  Briand-Kellogg bewijzen alleen dat ze goedwillende idealisten/optimisten zijn geweest, want er zijn een paar dingen gebeurd sinds 1928. Jouw opmerking zou ik absolute kul kunnen noemen. maar ik doe het niet.

 99. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Frank S,

  ==Jij gebruikt het argument dat mensen in sommige landen niet toe zouden zijn aan democratie.==

  In toe aan zouden zijn? Weer bevestig je wat ik schreef, dat het westen (en jij dus in dit geval) denkt dat dat de beste doctrine is.
  Ik schreef geen woord over "niet aan toe zijn", maar aan niet geinteresseerd, liever een andere methode handhaven. Dit, uit vrije wil en keus.

  Wie jij verder dom wil noemen is voor jouw rekening. Ik bekijk het Irakeze volk noch als de Iraneze zo, maar ik moet toegeven zo langzamerhand mijn bedenkingen te hebben over het Nederlandse…

 100. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Klaverblad

  Kijk wat het internationaal gerechtshof heeft gezegd in Nicaragua v. US.
  The Use of Force by States

  The principle of non-intervention involves the right of every sovereign State to conduct its affairs without outside interference; though examples of trespass against this principle are not infrequent, the Court considers that it is part and parcel of customary international law. As the Court has observed [in the Corfu Channel Case]: "Between independent States, respect for territorial sovereignty is an essential foundation of international relations"(I.J.C./. Reports 1949, p. 35), and international law requires political integrity also to be respected…. This principle [of nonintervention] is not, as such, spelt out in the Charter. But it was never intended that the Charter should embody written confirmation of every essential principle of international law in force. The existence in the opinio juris of States of the principle of non-intervention is backed by established and substantial practice. It has moreover been presented as a corollary of the principle of the sovereign equality of States….

  The principle has since been reflected in numerous declarations adopted by international organisations and conferences in which the United States and Nicaragua have participated, e.g., General Assembly resolution 2131 (XX).50 It is true that the United States, while it voted in favour of General Assembly resolution 2131 (XX), also declared at the time of its adoption in the First Committee that it considered the declara­tion in that resolution to be "only a statement of political intention and not a formulation of law." … However, the essentials of resolution 2131 (XX) are repeated in the Declaration approved by resolution 2625 (XXV), which set out principles which the General Assembly declared to be "basic principles" of international law, and on the adoption of which no analogous statement was made by the United States representative.

  In a different context, the United States expressly accepted the principles set forth in the declaration, to which reference has already been made, appearing in the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe (Helsinki, 1 August 1975),51 including an elabo­rate statement of the principle of non-intervention; while these principles were presented as applying to the mutual relations among the participat­ing States, it can be inferred that the text testifies to the existence, and the acceptance by the United States, of a customary principle which has universal application.

  …. As regards the… content of the principle of non-intervention-the Court will define only those aspects of the principle which appear to be relevant to the resolution of the dispute. In this respect it notes that, in view of the generally accepted formulations, the principle forbids all States or groups of States to intervene directly or indirectly in internal or external affairs of other States. A prohibited intervention must

  The Unilateral Use of Force by States

  Accordingly be one bearing on matters in which each State is permitted, by the principle of State sovereignty, to decide freely. One of these is the choice of a political, economic, social and cultural system, and the formulation of foreign policy. Intervention is wrongful when it uses methods of coercion in regard to such choices, which must remain free ones. The element of coercion, which defines, and indeed forms the very essence of, prohibited intervention, is particularly obvious in the case of an inter­vention which uses force, either in the direct form of military action, or in the indirect form of support for subversive or terrorist armed activities within another State…. General Assembly resolution 2625 (XXV) equates assistance of this kind with the use of force by the assisting State when the acts committed in another State "involve a threat or use of force." These forms of action are therefore wrongful in the light of both the principle of non-use of force, and that of non-intervention….

  However, before reaching a conclusion on the nature of prohibited intervention, the Court must be satisfied that State practice justifies it. There have been in recent years a number of instances of foreign inter­vention for the benefit of forces opposed to the government of another State. The Court is not here concerned with the process of decolonisation; this question is not in issue in the present case. It has to consider whether there might be indications of a practice illustrative of belief in a kind of general right for States to intervene, directly or indirectly, with or without armed force, in support of an internal opposition in another State, whose cause appeared particularly worthy by reason of the political and moral values with which it was identified. For such a general right to come into existence would involve a fundamental modification of the customary law principle of non-intervention.

  In considering the instances of the conduct above described, the Court has to emphasise that, as was observed in the North Sea Continental Shelf cases, for a new customary rule to be formed, not only must the acts concerned "amount to a settled practice," but they must be accompanied by the opinio juris sive necessitatis. Either the States taking such action or other States in a position to react to it, must have behaved so that their conduct is

  "evidence of a belief that this practice is rendered obligatory by the existence of a rule of law requiring it. The need for such a belief, i.e., the existence of a subjective element, is implicit in the very notion of the opinio juris sive necessitatis." (I.C.J. Reports 1969, p. 44, para. 77.)…

  The significance for the Court of cases of State conduct prima facie inconsistent with the principle of non-intervention lies in the nature of the ground offered as justification. Reliance by a State on a novel right or any unprecedented exception to the principle might, if shared in principle by other States, tend towards a modification of customary international law.

  In fact however, the Court finds that States have not justified their conduct by reference to a new right of intervention or a new exception to the principle of its prohibition. The United States authorities have on some occasions clearly stated their grounds for intervening in the affairs of a foreign State for reasons connected with, for example, the domestic policies of that country, its ideology, the level of its armaments, or the direction of its foreign policy. But these were statements of international policy, and not an assertion of rules of existing international law.

  The Court therefore finds that no such general right of intervention in support of an opposition within another State, exists in contemporary international law. The Court concludes that acts constituting a breach of the customary principle of non-intervention will also, if they directly or indirectly involve the use of force, constitute a breach of the principle of non-use of force in international relations.

  When dealing with the rule of the prohibition of the use of force, the Court considered the exception to it constituted by the exercise of the right of collective self-defence in the event of armed attack. Similarly, it must now consider the following question: if one State acts towards another State in breach of the principle of non-intervention, may a third State lawfully take such action by way of counter-measures against the first State as would otherwise constitute an intervention in its internal affairs? A right to act in this way in the case of intervention would be analogous to the right of collective self-defence in the case of an armed attack, but both the act which gives rise to the reaction, and that reaction itself, would in principle be less grave. Since the Court is here dealing with a dispute in which a wrongful use of force is alleged, it has primarily to consider whether a State has a right to respond to intervention with intervention going so far as to justify a use of force in reaction to measures which do not constitute an armed attack but may nevertheless involve a use of force. The question is itself undeniably relevant from the theoret­ical viewpoint. However, since the Court is bound to confine its decision to those points of law which are essential to the settlement of the dispute before it, it is not for the Court here to determine what direct reactions are lawfully open to a State which considers itself the victim of another State’s act of intervention, possibly involving the use of force. Hence it has not to determine whether, in the event of Nicaragua’s having com­mitted any such acts against El Salvador, the latter was lawfully entitled to take any particular counter-measure. It might however be suggested that, in such a situation, the United States might have been permitted to intervene in Nicaragua in the exercise of some right analogous to the right of collective self-defence, one which might be resorted to in a case of intervention short of armed attack.

  The Court has recalled above (paragraphs 193 to 195) that for one State to use force against another, on the ground that that State has committed a wrongful act of force against a third State, is regarded as lawful, by way of exception, only when the wrongful act provoking the response was an armed attack. Thus the lawfulness of the use of force by a State in response to a wrongful act of which it has not itself been the victim is not admitted when this wrongful act is not an armed attack. In the view of the Court, under international law in force today-whether customary international law or that of the United Nations system-States do not have a right of "collective" armed response to acts which do not constitute an "armed attack." …
  The Court considered the principles of state sovereignty, freedom of commerce and navigation and international humanitarian law and concluded that they were all infringed by a state that mines another state’s ports. It then began to apply the customary international law that it had stated to the facts of the case.

  The Court will first appraise the facts in the light of the principle of the non-use of force…. For the most part, the complaints by Nicaragua are of the actual use of force against it by the United States. Of the
  acts which the Court has found imputable to the Government of the United States, the following are relevant in this respect: the laying of mines in Nicaraguan internal or territorial waters in early 1984 …;
  certain attacks in Nicaraguan ports, oil installations and a naval base.52…These activities constitute infringements of the principle of the prohibi­tion of the use of force, defined earlier, unless they are justified by circumstances which exclude their unlawfulness, a question now to be examined. The Court has also found … the existence of military man­oeuvres held by the United States near the Nicaraguan borders; and Nicaragua has made some suggestion that this constituted a "threat of force," which is equally forbidden by the principle of non-use of force. The Court is however not satisfied that the manoeuvres complained of, in the circumstances in which they were held, constituted on the part of the United States a breach, as against Nicaragua, of the principle forbidding recourse to the threat or use of force….

  As to the claim that United States activities in relation to the contras constitute a breach of the customary international law principle of the non-use of force, the Court finds that… the United States has committed a prima facie violation of that principle by its assistance to the contras in Nicaragua, by "organising or encouraging the organisation of irregular forces or armed bands… for incursion into the territory of another

  Ed. The Court found that the mining was effected not by the contras but by persons, probably "UCLAs" ["Unilaterally Controlled Latino Assets" in CIA vocabulary], "in the pay and acting on the instructions of… [the CIA], under the supervision and with the logistic support of United States agents;" the attacks on ports, etc., were similarly exe­cuted by " ‘UCLAs,’ while United States nationals participated in the planning, direction and support": I.C.J.Rep. 1986, pp. 48-51.

 101. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Klaverblad

  "9.4 Het verbod op het gebruik van geweld

  De basisregel van het recht inzake vrede en veiligheid is dat het gebruik van geweld tussen staten is verboden. Artikel 2 lid 4 VN-Handvest bepaalt:

  ‘In hun internationale betrekkingen onthouden alle Leden zich van bedreiging met of het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van een staat, en van elke andere handelwijze die onverenigbaar is met de doelstellingen van de Verenigde Naties.’

  Het verbod op het gebruik van geweld behoort ook tot het gewoonterecht (ICJ, Nicaragua v. United States). Het Internationaal Gerechtshof citeerde met kennelijk instemming zelfs een uitspraak van International Law Commission met de strekking dat het geweldverbod behoort tot het dwingend volkenrecht."

  Nollkaemper, P. A. (2007). Kern van het internationaal publiekrecht. Den Haag : Boom Juridische uitgevers Pag 194

 102. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Klaverblad

  Lees "DECLARATION ON PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW FRIENDLY RELATIONS AND CO-OPERATION AMONG STATES IN ACCORDANCE WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS "
  http://www.hku.edu/law/conlawhk/conlaw/outline/Outline4/2625.htm

  Tel maar hoeveel keer het woord "force" voorkomt.

  Bijvoorbeeld "Considering it essential that all States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations,"

 103. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Klaverblad

  "It is useful at this point to assess the juridical bases existing since 1945 for the assertions that the use of force or threat of force otherwise than in self-defence or with the authority of an organ of the United Nations is illegal, and that there is a presumption that this illegality can be given specific content in the ways discussed in Chapters VII and VIII. The foundation for this statement of the law is the customary rule which is considered to have existed in 1939 and which rests on state practice and, in particular, the Kellogg-Briand Pact. More recent developments support and maintain the customary rule." Brownlie, I. (1981). International law and the use of force by states. Clarendon Press; Oxford University Press

 104. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Klaverblad

  "Rules of jus cogens are not new rules of international law as such. It is a question rather of a particular and superior quality that is recognised as adhering in existing rules of international law. Various examples of rules of jus cogens have been provided, particularly during the discussions on the topic in the International Law Commission, such as an unlawful use of force, genocide, slave trading and piracy." Shaw, M. N. (2008). International law. Cambridge University Press, p16

 105. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  @ET
  Als je nu nog niet begrijpt hoe racistisch jou standpunt is laat dan maar.
  Zelfs Wilders heb ik nog nooit zo’n idioot standpunt zien innemen.
  Je lijkt PvdA en GroenLinks Amsterdam wel met hun racistische voorstel omtrent gemeenteambtenaren..

 106. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Frank S,

  Als je had gelezen wat ik schreef, had je geweten dat ik het o.a. over mijzelf had. Hier zou je uit kunnen leren dat het niks met racisme te maken heeft. Simpel met het erkennen dat er andere culturen bestaan dan het westen (ik zelf ben lid van een cultuur die op vele gebieden anders is dan het westerlijke gedachtengoed).

  Als jij dat racistisch vind, so be it.

 107. johanna_nouri johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Shell en de olie in Irak, Al Jazeera, 11 december 2009:

  Oil firms awarded Iraq contracts

  Firms successful in the bidding will still have to
  deal with Iraq’s security problems [EPA]

  Britain’s Shell and Malaysian firm Petronas have been awarded a joint contract to exploit Iraq’s giant Majnoon oil field, potentially worth $12bn.

  (…)

  Hussain al-Shahristani, Iraq’s oil minister, said that Iraq would find ways to develop oilfields that were not awarded to international oil firms

  "The Iraqi oil ministry will develop … all the fields that were not awarded today with national capabilities," he said.

  "This is our national duty and the Oil Ministry’s responsibility. We will develop these fields either as a national administration or by other means that will be decided later by the ministry."

  The 20-year contracts will give the oil firms, which range from large Western companies to state-owned giants from India and China, access to cheap Middle East oil reserves.

  But Iraq too needs the billions of dollars the oil contracts will provide after decades of war and international sanctions.

  http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/12/200912117243440687.html

  Het is net Catch22. Irak wil de velden zelf exploiteren, maar heeft olie-inkomsten nodig om het land uit het slop te kunnen trekken.

 108. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @E.T.

  ==Als je had gelezen wat ik schreef, had je geweten dat ik het o.a. over mijzelf had. Hier zou je uit kunnen leren dat het niks met racisme te maken heeft. ==

  Ik heb ook in je reacties de standaard Israëlische gedachte gelezen dat de Arabieren inferieur zijn en dat ze met opzet voor een dictatuur kiezen. Je herinnerde me aan mijn nichtje in Israël, die ook dit soort opmerkingen doet. Dat is racistisch.

 109. johanna_nouri johanna_nouri

  Avatar van johanna_nouri
  Het is boeiend om te zien hoe de supporters van Israel slagen in de rondte maken om het internationaal recht als niet relevant te beschouwen, maar datzelfde internationaal recht wel te zien als rechtvaardiging voor de staat Israel, en er zelfs het je verzetten tegen een bezetting mee zouden willen verbieden. Hoezo meten met twee maten? Het internationaal recht is geen gelegenheidsargument dat je slechts dan uit de kast trekt als het je goed van pas komt.

 110. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @johanna_nouri

  De enige rechtvaardige gebruik van de olie is als de Irakezen het zelf winnen en tot een of ander product verwerken en pas dat product verkopen ze aan het Westen. De kennis hebben ze. Irak was een land met een hoogopgeleide bevolking. Saddam heeft zelfs een prijs gekregen van de VN dat hij omdat hij een grote meerderheid van de vrouwen heeft leren lezen binnen no time. Omdat zowel de russen als de amerikanen hem via de wapenleveranties, onderdelen en instructeurs afhankelijk wilden maken, heeft hij een heel uitgebreid wetenschappelijk programma opgezet om mensen op te leiden, bakken met geld te geven aan Irakeze wetenschappers in het Westen om terug te keren en andere Arabische wetenschappers in dienst genomen. Irak kan dus heel goed eindproducten leveren. Alles wat geen eindproduct is of zelfs geen olie die zelf door Irak is gewonnen is roof.

 111. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  =====De Amerikanen zijn nog wel in de race voor enkele andere velden, maar staan ook bij het gigantische veld Kirkuk in Noord-Irak buitenspel. Daar ligt nu een bod op tafel van een ======

  Kirkuk bestaat bij de gratie van de VS. Ja, uit opportunisme, want in ruil daarvoor tappen zij olie van de Koerden! De VS heeft een deal met Turkye over "handen af van Kirkuk" (ook al om de olie). De Koerden moeten in ruil daarvoor geen autonome staat "Koerdisten"eisen.

  Alles voor zolang het duurt natuurlijk! Frank!!!!

 112. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  =======Op 9 april 2003 viel het regime van Saddam Hussein, na bijna 40 jaar Baath aan de macht. En op 11 april 2003 werd Kerkuk door de Koerdische Peshmerga’s en Amerikaanse troepen bevrijd. De Peshmerga’s werden met aplaus binnengehaald, de vlag van Koerdistan verving de vlag van de Baath en de Koerden hadden weer de hoop dat Kirkuk snel bij Koerdistan gevoegd zal worden en de Arabisatie teruggedraaid kon worden. Maar een snelle oplossing bleef echter uit.

  Kirkuk werd door de Amerikaanse troepen ingenomen, en de Koerdische Peshmerga’s werden, onder druk van Amerika en Turkije gedwongen Kerkuk te verlaten en de macht over te dragen aan de Arabische kolonisten en de oud-Baathisten. De Koerden hadden weinig te zeggen, tot de verkiezingen van 30 januari 2005. Toen kreeg de Broederschaplijst van Kerkuk (Een coalitielijst van Koerdische en pro-Koerdistaanse partijen van Arabieren en Turkmenen) de meerderheid van de stemmen van de provinciale verkiezing van Kirkuk, namelijk 26 van de 41 zetels in de provinciale raad.

  Dit ondanks de op sommige plaatsen oneerlijke verloop van de verkiezing, waarbij Koerdische stemgerechtigden werden uitgesloten van stemmen en de herhalende beschuldigingen van Turkije en andere buurlanden van Irak, dat de Koerden de verkiezingen hadden vervalst door Koerden uit andere steden als inwoners van Kerkuk te registreren en ze voor de provincieraad te laten stemmen.

  Zo kregen de Koerden een grote meerderheid van de provincie en stadsbestuur in handen, maar het probleem van Kerkuk, namelijk de Arabische kolonisten en de Koerdische vluchtelingen werd niet opgelost. De Iraakse interim-regering had in de interim-grondwet een wetsartikel aangenomen, speciaal voor het normaliseren van de situatie van Kerkuk, namelijk artikel 58.

  In dit artikel staat dat de Iraakse regering zo snel mogelijk de situatie in Kirkuk moeten normaliseren, dit door de tienduizenden Arabische kolonisten terug te sturen naar hun plaats van herkomst in Irak, en de Koerdische vluchtelingen te laten terugkeren naar hun Kerkuk en het beschikbaar stellen van benodigdheden voor de wederopbouw van Kerkuk.

  Tot de dag van vandaag is er vrij weinig ondernomen voor de normalisatie van de situatie van Kerkuk, dit is zowel aan de Iraakse regering als aan Amerika en de Koerdische partijen en regeringen te wijten. De Iraakse regering lijkt de Arabische bevolking van Irak niet te willen kwetsen door de Arabische kolonisten uit Kerkuk te zetten en Kerkuk bij Koerdistan te laten voegen, Amerika die zogezegd etnische conflicten vermijdt, door een pro-Arabische houding aan te nemen in Kerkuken de Koerdische partijen en regeringen, omdat zij er niet in geslaagd zijn Kerkuk na 3 jaar bevrijding, bij Koerdistan te laten voegen of enigszins de situatie in de stad te normaliseren.

  .Posted by admin at 8:37 pm Tagged with: arabieren, arabisatie, Geografie, Geschiedenis, irak, kerkuk, kirkuk, koerden, koerdistan, turkmenen
  .
  Leave a Reply=======

 113. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======Amerikaanse professor: Koerden moeten Kerkuk opgeven
  26/02/2009 CAMBRIDGE – Volgens professor Thomas Barnett moeten “de Koerden Kerkuk opgeven zodat ze de KRG niet in gevaar brengen”. Thomas Barnet is een Amerikaanse specialist op het gebied van militaire strategie.

  Door een van onze redacteuren
  Foto: Thomaspmbarnett.com

  Professor Barnett deed deze uitspraak tegenover een Koerdische journalist Hemen Hussein. “Ieder nieuwgeboren natie eindigt met minder territorium dan waar ze aanvankelijk voor vochten. Zo ook de Koerden. De Koerden moeten genoegen nemen met de huidige drie provincies [Duhok, Hawler en Slemani, red.]. Als de Koerden deze uitkomst niet accepteren, dan zal de Regionale Regering van Koerdistan (KRG) in gevaar komen.”, aldus Barnett.

  Professor Thomas Barnett is momenteel hoogleraar politieke wetenschap aan de universiteit van Harvard. Hij heeft tot nu toe vier boeken gepubliceerd over de Amerikaanse buitenlandse beleid.

  Bron: Thomaspmbarnett.com, Azady.nl =====

  Niks autonomie dus! Olie, olie, olie.
  · 17

 114. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  @Mihai
  Voor zover ik heb begrepen gaan de overeenkomsten omtrent de oliecooncessies conform internationale maatstaven en is er nergens sprake van "roof".

 115. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  Oke
  1 iemand blijft toch hangen in de olie onzin. Niet geheel toevallig met de initialen AvdB. Zieke personen hou je nu eenmaal altijd.

 116. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Frank S.

  Print Send to a friend Comment this article

  Economics

  Iraq Cabinet ratifies all oil contracts

  Thursday, January 07, 2010 08:59 GMT

  Iraq Ministry of Oil Spokesman Assem Jihad said that the Cabinet ratified all the oil contracts with the International companies after these companies approved the amendments Iraq government suggested. Jihad said that the date of signing the contracts will be fixed soon. The companies approved the amendments which are legal and do not interfere with the core of the contracts as these amendments provide an additional legal cover for the companies and the government, Oil Ministry Spokesman uttered.=====

  Vraag aan Frank S. Wie IS het Iraakse Kabinet? DE YANKEN!!!!

  Je hebt niets kunnen weerleggen trouwens. Marzel Frank.

 117. Frank S Frank S

  Avatar van Frank S
  Mooi toch hoe de Irakezen hun eigen oliecontracten afsluiten met non-amerikaanse bedrijven. Ziekelijke gast AvdB denkt op een debiele manier dat het Iraakse kabinet de yanken zijn.
  Ik hoop dat de aivd avdb goed in de gaten houdt want ze komt over als een nieuwe Volkert van der Graaf.

 118. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Frank.

  Kun je de AIVD niet zèlf waarschuwen voor mij???? Weerleg eerst mijn gegevens maar eens!

  EN NU VOOR DE ALLERLAATSTE KEER, FRANK:====== De wet is min of meer door de VS en Groot-Brittannië opgesteld, in nauw overleg met de grote oliemultinationals en het IMF. Het betekent dan ook dat BP en Shell bijna ongecontroleerd de olievoorraden kunnen plunderen, zonder dat Irak daar veel voor terugkrijgt. Andere oliemultinationals liggen nu op de loer om eenzelfde slag te slaan."======
  Kun je gelijk aan de AIVD vragen of zij inderdaad in Irak waren, zoals onze betrouwbare overheden dat ontkennen.

  :):):):):) Dag Frankie!!!

 119. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Mihai,
  ==Ik heb ook in je reacties de standaard Israëlische gedachte gelezen dat de Arabieren inferieur zijn en dat ze met opzet voor een dictatuur kiezen.==
  Dan moet je dringend terug naar school, opnieuw leren lezen. Trust me, ik weet echt wel wat mijn opinie is, en als je me een beetje hebt leren kennen, weet je ook dat ik me geen seconde zou schamen als dit mijn mening zou zijn. Kan er ook niks aan doen dat het hem nou eenmaal niet is :-). Sorry, maar dat veranderd niet omdat jij en Frank 53 keer schrijven dat het wel mijn opinie is :-).

 120. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @johanna,
  ==Het is boeiend om te zien hoe de supporters van Israel slagen in de rondte maken om het internationaal recht als niet relevant te beschouwen, maar datzelfde internationaal recht wel te zien als rechtvaardiging voor de staat Israel==
  Niet minder boeiend van jou te lezen dat alles volgens internationele wet moet gebeuren ongeacht of deze logisch is of niet, maar als je er aan herinnert wordt dat de hele staat Israel (grenzen van voor 1967) is opgericht volgens de internationale wet dat opeens niet mee telt :-).

  Mijn opinie over de internationale wet is voor zover ik weet duidelijk, en 100% consequent, maar ik moet je een touche geven voor het verdraaien precies van wat jij doet :-).

 121. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Ach, Frank, laat ik nu niet de kwaadste zijn en nog wat voor je in petto hebben:

  Zaterdag is het een week geleden dat De Telegraaf een flinke impuls gaf aan de discussie over (en het a.s. onderzoek naar) de Nederlandse (politieke) steun voor de Amerikaanse inval in Irak in 2006. In dat artikel ging het vooral over de AIVD en het door die dienst klakkeloos overnemen van informatie van buitenlandse inlichtingendiensten. De Commissie-Davids (en de Tweede Kamer) zullen de kwestie verder onder de loep nemen. De rol van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD destijds is in de recente publiciteit nog op de achtergrond gebleven, maar zal de komende tijd wel veranderen.

  Terug naar 2003. De AIVD zat toen tot over zijn oren in de problematiek van het jihadistisch terrorisme en dat ging ten koste van andere klussen, zoals het in de gaten houden van het buitenland, een taak van de Directie Inlichtingen Buitenland. Veel tijd en menskracht om baanbrekende intelligence-resultaten te boeken ten aanzien van Irak zullen er niet zijn geweest, en datzelfde zal wel het geval zijn voor het kritisch tegen het licht houden van inlichtingenproducten van zusterdiensten als het Britse MI6, waarover De Telegraaf berichtte.

  =======Toch meldde de regering op 27 september 2004 in antwoord op Kamervragen: “de informatie die het kabinet aan de Tweede Kamer over massavernietigingswapens in Irak heeft verstrekt, berustte mede op analyses van de AIVD.” De brief meldt concreet alleen ‘verwervingspogingen’, m.a.w. pogingen van buitenlandse actoren om in Nederland (grondstoffen voor) kwalijke spullen te kopen.

  Maar wat mij na al die jaren nog steeds bijzonder boeit is één zinnetje uit een brief aan de Tweede Kamer van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer. Het gaat om de allerlaatste zin, bij wijze van spreke een voetnoot. Hoe was de regering tot haar standpunt gekomen? “Ten slotte beschikte de regering over de inlichtingen die de MIVD en de AIVD uit eigen bronnen hebben”. ======

  Nu ga ik echt, dàààààg! Oh, Frank, niet leuk he, als vrouwen zich in dit soort zaken mengen. vrouwen zijn er om mooi en lief te zijn. Toch??

  —————

 122. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @E.T.

  Je schreef "Het vallen van Sadam was het doel van de oorlog. Daarna kwam het doel Iraq in een democratie te veranderen. Maar past een democratie wel in dat land? Het westen vind het woord democratie prachtig. Alles moet een democratie zijn. Maar wie zegt dat de Arabische cultuur dat ook zo bekijkt? Misschien voelen zij zich prettiger met een dictatuurschap? Het is immers een heel andere cultuur, een heel andere manier van denken."

  Sorry, maar jouw retorische vragen suggereren juist dat: De Arabische cultuur voelt zich prettiger met een dictatuurschap. Het zijn jouw woorden. Als je het anders hebt bedoelt, moet je dit soort retorische trucs niet meer gebruiken. Zeg alleen wat je bedoelt.

 123. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Frank S

  ==Voor zover ik heb begrepen gaan de overeenkomsten omtrent de oliecooncessies conform internationale maatstaven en is er nergens sprake van "roof". ==

  Jij wilt zeggen dat als Putin of China in Texas olie willen winnen, vergelijkbare contracten zouden kunnen tekenen als de contracten die nu getekend zijn? Jij beweert dat een democratische Irakeze regering, die niet corrupt is tot in de tanden, die langer dan 1 dag aan de macht zou blijven zonder de groene zone en Amerikaanse aanwezigheid, dezelfde contracten zou hebben getekend?

 124. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  David King: Iraq was the first ‘resource war’ of the century

  UK government’s former chief scientific adviser says Iraq war was about oil, not weapons of mass destruction – and warns there will be more ‘resource wars’ to come
  James Randerson

  Thursday 12 February 2009 11.40 GMT

  Sir David King says Iraq’s oil motivated the war. Photograph: Bruce Adams/PA

  The Iraq war was just the first of this century’s "resource wars", in which powerful countries use force to secure valuable commodities for themselves, according to the UK government’s former chief scientific adviser.

  Sir David King predicted that with human population growing, natural resources dwindling and seas rising because of climate change, the squeeze on the planet would lead to more conflict.
  "I’m going to suggest that future historians might look back on our particular recent past and see the Iraq war as the first of the conflicts of this kind – the first of the resource wars," he told an audience of 400 in London as he delivered the British Humanist Association’s Darwin Day lecture.

  Implicitly rejecting the American and British governments’ argument that they went to war to remove Saddam Hussein and search for weapons of mass destruction, he said that the US was very concerned about energy security and supply because of its reliance on foreign oil from unstable states. "Casting its eye around the world – there was Iraq," he said.

  This strategy could also be used to maintain supplies of other essentials such as minerals, water and fertile land, he added. "Unless we get to grips with this problem globally, we potentially are going to lead ourselves into a situation where large, powerful nations will secure the resources for their own people at the expense of others."

  King was the UK government’s chief scientific adviser in the run-up to the Iraq war, which began in March 2003, but he said he did not express his views on the true motivation for the conflict to Tony Blair.
  "It was certainly the view that I held at the time, and I think it is fair to say a view that quite a few people in government held at the time," he said, "but … the chief scientific adviser’s view on that matter was not sought."

  King, who is now director of the Smith School of Enterprise and the Environment at the University of Oxford, said he had previously tried to persuade the Bush administration to adopt more climate-friendly policies. "I went into the White House in 2001 to persuade them that decarbonising their economy was the way forward – I didn’t get much shrift at that time," he said ruefully.

  "What I can tell you is that if I had managed to persuade the government of America that investing – instead of going into Iraq – in decarbonising their economy with roughly a tenth of [the estimated $3 trillion the US spent on the war], they would have managed it."

  King’s lecture, entitled Can British science rise to the challenges of the 21st century? was part of the celebrations of Charles Darwin’s 200th birthday and the 150th anniversary of the publication of On the Origin of Species.

  He said that politicians should not allow the financial crisis to distract them from the imperative to tackle climate change. "I would like to see [in] every speech that Gordon Brown makes on the current fiscal crisis, that he also includes the current global warming crisis," he said.

  "It’s fine for the prime minister to make a very good speech on climate change, but then you need all members of the cabinet, because reducing carbon by 80% by 2050 will require every part of government to respond."

  He added that in a world of growing population and dwindling resources, fundamental changes to the global economy and society were necessary. "Consumerism has been a wonderful model, I would suggest, for growing up economies in the 20th century. Is that model still fit for purpose in the 21st century when resource shortage is our biggest challenge?"

  http://www.guardian.co.uk/environment/2009/feb/12/king-iraq-resources-war

 125. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Mihai,

  Ik zei "misschien", en legde verder op uit dat het niet juist een dictatuurschap hoeft te zijn, maar even goed iets in het midden kan zijn, tussen dictatuurschap en democratie in. All I said there is, dat het westerse gevoel dat iedereen op de wereld maar dolgraag een democratie wil hebben en men daarmee geholpen moet worden, verre van correct is, en er genoeg culturen zijn die het anders bekijken. Dit betekent uiteraard nergens dat alle Arabieren eigenlijk een geweldlustige dictatuur willen hebben die hun vaders vermoorden en moeders verkrachten. Het betekent precies wat er staat, niks meer en niks minder. Je suggesties zoals je deze in mijn woorden ziet, zijn dus, zoals ook bij Frank, volkomen voor je eigen rekening. Ik schrijf wat ik voluit, niet in suggesties.

 126. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @E.T.

  ==Ik zei "misschien", en legde verder op uit dat het niet juist een dictatuurschap hoeft te zijn, maar even goed iets in het midden kan zijn, tussen dictatuurschap en democratie in.==

  "Misschien" is een retorische truc gebruikt om dubbelzinnigheid te scheppen. Dat heet een ambiguïteitsdrogreden. Het is niet toevallig dat Frank en ik hetzelfde hebben begrepen. Je moet dit soort dingen niet meer zeggen. Het is je eigen schuld, dikke bult.

 127. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Mihai,
  ==een retorische truc gebruikt om dubbelzinnigheid te scheppen==

  Ik weet niet hoe jij je woorden kiest of je berichten schrijft (of Frank, zoals je schrijft) , maar as I said, ik schrijf rechtstreeks en voluit wat ik vind en wat mijn mening is. Heb geen truukjes en geen dubbelzinnigheid nodig bij mijn mening te verklaren of met iemand te debatteren.

 128. landheha landheha

  Avatar van landheha
  @Mihai
  sorry dat ik niet alles gelezen heb, ben opgehouden met een reactie van je die begon met "gelul".
  Dit deed me weer erg denken aan het "bewijs het" gebod dat je mij wel eens voor de voeten wierp.

  Volgens mij kun je hoog en laag springen over macht en zo. Recht is een kwestie van macht en de macht geeft nu aan dat "de verenigde naties" een wassen neus zijn. Net zoiets als de Partij van de Dieren in Nederland. Hooguit lippendienst wordt eraan bewezen.
  Ben je een geit kun je mekkeren wat je wilt, maar geruimd wordt je.

  Recht is een kwestie van macht, Mihai, en dat weet je dondersgoed.
  Met jammeren kom je niet aan de macht. Je zult beter moeten doen.
  "De Verenigde Naties" is ook niet een platform om iets aan op te hangen. Om te beginnen omdat ze niet verenigd zijn. (Bewijs maar dat ze wel verenigd zijn).
  Als ze niet verenigd zijn is het dus politiek, koehandel en/of machtspel.

  "de wereld", "de aarde", daar kun je iets aan ophangen.
  Regel dat.
  Maar wel zonder koehandel of machtspel.

 129. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @E.T.

  ==Heb geen truukjes en geen dubbelzinnigheid nodig bij mijn mening te verklaren of met iemand te debatteren. ==

  Dan moet je ook je teksten zodanig formuleren dat ze niet evident een andere betekenis hebben. Jij weet net zo goed als ik dat in het argument over Israël/Palestina de pro-Israël vaak de volgende argumenten gebruiken:

  (1) Israël is de enige democratische land in het MO.
  (2) Arabieren/moslims zijn een inferieure ras/volk/cultuur/religie. Zij kiezen liever voor dictatuur dan voor democratie, omdat islam dat gebiedt.

  Als deze elementen vaak voorkomen in de pro-Israëlische monden, wat was de beste manier om een tekst te interpreteren die zegt: "Maar wie zegt dat de Arabische cultuur dat ook zo bekijkt? Misschien voelen zij zich prettiger met een dictatuurschap? Het is immers een heel andere cultuur, een heel andere manier van denken."

 130. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @landheha

  ==Recht is een kwestie van macht==

  Dan hebben we geen argument tegen Bin Laden. Want hij doet niets anders dan het recht te verkrijgen door de macht te verkrijgen. Hij mag, als we jouw argument volgen, de Amerikanen net zo lang opblazen, totdat zij geen macht meer hebben en Bin Laden wel.

 131. E.T. E.T.

  Avatar van E.T.
  @Mihai,
  ==Dan moet je ook je teksten zodanig formuleren dat ze niet evident een andere betekenis hebben.==
  Geen tekst op de wereld die je niet op verschillende manieren kan interpreteren.
  Als je wil weten wat ik denk, is het heel simpel: lees wat ik schrijf. 9 v.d. 10 keer zal het er gewoon duidelijk en direct staan. Als iets je niet duidelijk is, vraag het dan even. Allerlei gedachten die je zelf hebt over ‘hij is pro Israel dus moet hij zo en zo denken’ en dergelijke, as I said, zijn volkomen voor je eigen rekening.

  ==Jij weet net zo goed als ik dat in het argument over Israël/Palestina de pro-Israël vaak de volgende argumenten gebruiken:==
  Ik weet dat ik schrijf wat ik vind :-). Hoe anderen schrijven of wat jouw ervaring daar mee is, heeft niks met mij te maken.

  Bottom line, het lijkt me dat een ieder die kan lezen zonder er zelf van alles bij te bedenken, mijn woorden begrepen heeft, zeker na het tig-keren dat ik het uitgelegd heb. Voor wie dat niet het geval is, stuur even een mailtje.

 132. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @E.T.
  ==Geen tekst op de wereld die je niet op verschillende manieren kan interpreteren.==

  Dat is absoluut waar, maar irrelevant. Er zijn teksten die meer dubbelzinnig zijn dan anderen. Bijvoorbeeld "Fight with ambiguity". Deze tekst kan je evident op twee manieren lezen: "Vecht tegen ambiguïteit" en "Gebruik ambiguïteit tijdens het gevecht." Een dergelijke tekst is evident fout. Jouw tekst was fout en het blijft fout. Hierbij verzoek ik je vriendelijk om je teksten niet meer op deze manier te formuleren.

 133. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  New York Times January 14, 2010
  U.S. Companies Join Race on Iraqi Oil Bonanza
  By TIMOTHY WILLIAMS

  BAGHDAD — A wave of American companies have been arriving in Iraq in recent months to pursue what is expected to be a multibillion-dollar bonanza of projects to revive the country’s stagnant petroleum industry, as Iraq seeks to establish itself as a rival to Saudi Arabia as the world’s top oil producer.

  Since the 2003 American-led invasion, nearly all of the biggest reconstruction projects in Iraq have been controlled by the United States. But many rebuilding contracts are expected to be awarded as soon as this month for drilling hundreds of new wells, repairing thousands of miles of pipeline and building several giant floating oil terminals in the Persian Gulf, and possibly a new port.

  The contracts will be administered either directly by the Iraqi government or as part of Baghdad’s oversight of international oil companies that have signed agreements during the past few months to develop the country’s most promising oil fields.

  There are misgivings, however, about Iraq’s ability to adequately monitor contracts that could total $10 billion over the next five years. The concerns have been heightened by the prominent role expected to be played by American companies that have been criticized in the past by United States government auditors and inspectors for overcharging by hundreds of millions of dollars, performing shoddy work and failing to finish hundreds of crucial projects while under contract in Iraq.

  Among the companies that have started sending workers and equipment to the country or have plans to are Halliburton, Baker Hughes, Weatherford International and Schlumberger, all Houston-based oil-services companies, and several construction and engineering giants, including KBR, Bechtel, Parsons, Fluor and Foster Wheeler.

  Halliburton and its former subsidiary KBR, as well as Bechtel and Parsons, have been singled out for criticism by the Special Inspector General for Iraq Reconstruction for their previous work in Iraq.

  The new contracts will put the companies into direct contact with an Iraqi government that has frequently acknowledged its own challenges in dealing with corruption and cronyism, and that has a lack of experienced managers, adequate enforcement and efficient auditing systems.

  The companies deny intentional wrongdoing in their dealings in Iraq and say that their experience there and in other oil-producing countries in Central Asia gives them an advantage.

  “KBR has historic experience on previous oil and gas production projects ranging from Azerbaijan to Kazakhstan,” Heather Browne, KBR’s director of corporate communications, wrote in an e-mail response to questions. “Our pursuit of additional contracts in the region is based on this experience in addition to KBR’s work on Project RIO (Restore Iraq Oil).”

  During a conference call with industry analysts in October, David J. Lesar, Halliburton’s chief executive, said that he had visited Iraq and that the company was already doing a limited amount of work on oil wells there.

  “I think you see everybody trying to establish a base there, and we’re no exception,” Mr. Lesar said. “Clearly, a great future there and one we will participate in — in a big way.”

  But others questioned the Iraqi government’s capacity to police the companies. “These are for-profit concerns and they are trying to make as much money as they can,” said Pratap Chatterjee, former executive director of an anticorruption group, CorpWatch, and author of a recent book about Halliburton. “What the Iraq government needs is a good system of transparency and accountability, and for someone who knows what they’re doing to oversee the work. Otherwise, they are going to be taken for a ride.”

  During the past several months, Iraq has signed 10 production contracts with international oil companies as it tries to increase its oil output from a relatively static 2.4 million barrels a day to as much as 12 million barrels a day within six years. Officials said they hoped to drill at least 430 oil wells during the next two years.

  The planned work will require new pipelines, including as many as three undersea lines, floating terminals, water treatment facilities, pump stations, oil storage tanks, power plants and possibly a new Persian Gulf port that might be needed to handle the increased oil exports.

  There will also be a need for new housing, roads and schools, and workers will need to remove unexploded ordnance from oil fields and shipping lanes, transport massive oil rigs and use extraordinary amounts of concrete and steel to reinforce the wells.

  While American oil companies have enjoyed only modest success in winning oil development deals in Iraq, the numerous contracts signed in recent months have created an enormous backlog of work that leaves Baghdad with limited alternatives to Halliburton and the other American companies that dominate the oil industry services sector.

  “Iraq has little choice,” said Joost R. Hiltermann, deputy program director for the Middle East and North Africa with the International Crisis Group, a nonprofit organization that aims to prevent deadly conflicts. “It is desperate to increase its revenues, almost all of which derive from the sale of oil. But the government has little capacity to monitor the many companies that will be involved in rehabilitating its ailing oil industry, or indeed its own operations. This is a recipe for massive corruption, but for Iraqi policy makers the cost will be worth it, given the expected massive returns.”

  Government officials maintain, however, that Iraq’s system of checks and balances will help it avoid the mistakes made by the United States.

  “There are procedures where if a company breaches a contract or makes errors, they will be blacklisted from working in Iraq,” said Dr. Sabah A. Shibeeb al-Saidi, chief of the Ministry of Oil’s legal and commercial department in the petroleum contracts and licensing directorate. “But if they are not blacklisted we will deal with them. We expect oil services companies to do many things in Iraq.”

  Neither Halliburton nor KBR is on the Iraqi government blacklist, and Mr. Saidi and other senior Iraqi government officials interviewed said they had never heard of either those companies or of other American ones that have become household names in the United States because of their work in Iraq.

  Halliburton’s former subsidiary, KBR, which was once run by former Vice President Dick Cheney, has won contracts worth more than $24 billion since the start of the war, giving it vast responsibility for reinvigorating Iraq’s oil sector. Among many other criticisms of the company’s performance in Iraq, Pentagon auditors found that KBR had overcharged the government by more than $200 million.

  Duraid Adnan contributed reporting.

  http://bit.ly/6zOdyU

 134. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Mihai======Halliburton’s former subsidiary, KBR, which was once run by former Vice President Dick Cheney, has won contracts worth more than $24 billion since the start of the war, giving it vast responsibility for reinvigorating Iraq’s oil sector. Among many other criticisms of the company’s performance in Iraq, Pentagon auditors found that KBR had overcharged the government by more than $200 million.

  Duraid Adnan contributed reporting.======

  Volgens Frank S. zie jij de motieven olie als achterhaald en "links idioot".

  Dick Cheney heeft per telefoon de Hoop-Scheffer een handtekening gevraagd voor deze smerige oorlog.

  De Hoop- Scheffer geilt op de VS en kwam tijdens het gesprekje van 20 minuten klaar!

  An.

 135. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @George

  Natuurlijk heeft Shell geprofiteerd. Ten eerste indirekt, want Shell was zwaar in de problemen na de leugens over de reserves, net voor de invasie. Meteen na de invasie kon je lezen:

  FD: Publicatiedatum: 7/9/2002
  Olieprijs piekt na luchtactie in West-Irak
  De aandelen van olieconcerns sloten flink hoger. In Europa won Koninklijke Olie 4,4%, BP Group sloot 3,7% in de plus, Total Fina Elf won 5,5% en Eni werd 3,4% duurder. New York vertoonde hetzelfde beeld. Total Fina Elf was daar koploper met een plus van 4,49%, op de voet gevolgd door Repsol. Ook Shell en BP wonnen procenten.

  In de jaren daarna boekten de oleimaatschappijen weer megawinsten door de olieprijs.

  Philip J. Carroll, ex-topman bij Shell, werd meteen na de inval adviseur van het Irakeze olieministerie, met veto-macht. Hij is gevolgt door een andere topman van een bedrijf samenbezet door Shell en Haliburton.

  Maar Shell heeft ook grote contracten in Gas gekregen:

  Shell to participate in an integrated field study in Iraq
  The Iraqi Ministry of Oil has awarded a contract for the execution of an integrated reservoir study for the Kirkuk field to Exploration Consultants Limited (ECL). Shell Exploration Company B.V. (Shell) has offered the Ministry support for the implementation of this study. Consequently, Shell and the Ministry of Oil have signed a Letter of Understanding (LoU).
  http://www.gulfoilandgas.com/webpro1/main/mainnews.asp?id=1115

  Iraq and Shell sign agreement on south Iraq gas
  22/09/2008

  BAGDHAD, 22 September, 2008: The Ministry of Oil of the Republic of Iraq and a wholly owned affiliate of Royal Dutch Shell plc (“Shell”) today signed a Heads of Agreement that sets the commercial principles to establish an incorporated joint venture (the “JV”) between the South Gas Company and Shell for the processing and marketing of all associated natural gas produced in the Governorate of Basra in southern Iraq, an area covering some 19,000 square kilometres.
  http://www.shell.com/home/content/media/news_and_library/press_releases/2008/iraq_shell_gas_agreement_22092008.html

  Shell-Iraq gas company is a monopoly, secret agreement shows
  A secret document obtained by United Press International reveals a planned joint venture company between Royal Dutch Shell and the Iraqi Oil Ministry would give the company a 25-year monopoly on the gas industry of southern Iraq.
  http://www.upi.com/Science_News/Resource-Wars/2008/11/04/Shell-Iraq-gas-company-is-a-monopoly-secret-agreement-shows/UPI-13121225814147/

 136. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Robert E. McKee III, a former ConocoPhillips executive, has been appointed the new senior adviser to the Iraqi Oil Ministry

  He will replace Philip J. Carroll, the one-time head of Shell Oil Co. who has overseen the often tumultuous effort to jump- start Iraq’s oil sector for less than five months.

  McKee’s appointment already is coming under scrutiny because of his role as chairman of Houston- based Enventure Global Technology, an oil-field joint venture owned by Shell and Halliburton.

  http://www.enventuregt.com/ton.

  Enventure Global Technology, LLC (Enventure): This joint venture between Halliburton and Shell Technology Ventures expands upon Halliburton’s Baroid fluids business. Halliburton owns 16.5 percent of the joint venture while Shell owns the remainder.

 137. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  George.

  Mag ik even interrumperen? Met meerderheid van stemmen heeft het Nederlandse parlement hierin meegestemd. (de Irakoorlog). Ik kan deze partijen niet meer aanvaarden als integer. Al deze politici leven gewoon door, zonder een enkel gewetensbezwaar! Het is niet alleen Balkenende. Wouter Bos heeft ook veel boter op z`n hoofd door een theater op te voeren over wat hij, Balkenende wel, of niet heeft gezegd tijdens een persconverentie.

  Hij, Bos, is in de verste verte nooit van plan geweest dit kabinet te laten vallen en distansiëerde zich zelfs van zijn fractie-voorzitter Hamer. Niet Balkende was vals – hij meende oprecht wat hij zei – maar de gluiperige Bos die een strategie zag te kunnen scoren om zijn gammele partij een zetel meer te laten scoren in maart!

  En dan:

  =======Door een van onze redacteuren
  Foto: Thomaspmbarnett.com

  Professor Barnett deed deze uitspraak tegenover een Koerdische journalist Hemen Hussein. “Ieder nieuwgeboren natie eindigt met minder territorium dan waar ze aanvankelijk voor vochten. Zo ook de Koerden. De Koerden moeten genoegen nemen met de huidige drie provincies [Duhok, Hawler en Slemani, red.]. Als de Koerden deze uitkomst niet accepteren, dan zal de Regionale Regering van Koerdistan (KRG) in gevaar komen.”, aldus Barnett.

  Professor Thomas Barnett is momenteel hoogleraar politieke wetenschap aan de universiteit van Harvard. Hij heeft tot nu toe vier boeken gepubliceerd over de Amerikaanse buitenlandse beleid.

  Bron: Thomaspmbarnett.com, Azady.nl =====

  Jij bent een Atlanticus, George. Amerika predikte jarenlang om de Koerden een "eigen land" te geven.
  Nu de VS in Irak de baas is, moeten de Koerden KIRKUK afstaan. Kirkuk heeft 40% van de reserveolie in haar grond!

  Hoe kun je nog èèn goed ding van de VS zien!

  Groet, An.

 138. George Knight George Knight

  Avatar van George Knight
  @An
  Ik ben geen Atlanticus. Maar ik ben evenmin het tegendeel. De ideale wereld bestaat nergens. Niet in de VS, maar evenmin in Rusland, China, de Arabische naties of India. Daarom moeten we schipperen en de minst slechte weg kiezen. En dan komt voor mij de VS weer in beeld.

  De rol van Wouter Bos in het debat van afgelopen week vind ik ook merkwaardig. Naar verluidt schreef-ie mee aan zowel de verklaring van Balkenende als aan een PvdA-persbericht tegen de verklaring. Bos als Dr. Jekyll and Mr. Hyde?

 139. Henk Henk

  Avatar van Henk
  Voor de belangstellende.

  ‘Defamation, Must be Seen!!! A Film Review by Gilad Atzmon’ –

  I urge every person on this planet to watch Yoav Shamir’s Defamation, a documentary about anti Semitism.

  The film is an astonishing exposure of the morbid conditions that entangle contemporary Jewish secular identity. It explores and ridicules the current notion of anti Semitism and the lobbies that are engaged in disseminating such a fear. It also exposes those Jewish ethnic campaigners who, for some reason, insist on shaping their identity around the phantasmic idea of being ‘racially’ chased, defamed or hated.

  http://tinyurl.com/y8u3kxo

  .

 140. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  George==Bos als Dr. Jekyll and Mr. Hyde?=====

  Ja, hij, Bos heeft met zijn eigen woorden op papier een zogenaamde "crisis" weten te veroorzaken, om hemzelf in het zonnetje te zetten. En mèt hem zijn padjepeërspartij! Wat een slap figuur zeg; de verdorven ziel.

  Ja, je moet zelf je draai vinden ergens. Dat ben ik met je eens: `n warm bedje, `n dak boven je hoofd en kunnen lezen en schrijven brengt je al aardig op weg.

  An.

 141. George Knight George Knight

  Avatar van George Knight
  @An
  Om nog maar even in beelden te blijven hangen, als Bos Mr. Jekyll en Mr. Hyde is, dan is Balkenende toch Mephistopheles. Hij die de waarheid ontloopt en zijn ziel aan de duivel verkocht heeft. Zonder legitimatie een oorlog beginnen lijkt toch een erger vergrijp dan het onhandig politiek peuren dat Bos deze week deed. Wat is erger, een verdorven of een verkochte ziel?

  In een volwassen democratie zou een regeringsleider voor de politieke steun aan een illegale oorlog op zijn minst behoren af te treden. Zelfs een spijtbetuiging die Balkenende niet over zijn lippen krijgt, is te weinig. Aan het feit dat dit -vooralsnog- niet gebeurt kunnen we afleiden dat de Nederlandse democratie niet optimaal functioneert. Kwesties van leven en dood worden weggelachen in Den Haag. Dat stoort me. Ik voel me vervreemd.

 142. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @George

  De Nederlandse democratie is Katholiek; je gaat op zondag biechten en maandag kan je opnieuw beginnen. Sinds ik in Nederland ben gekomen, heb ik geen enkel onderzoek of parlementaire enquête gezien, die enig gevolg heeft gehad. En we hebben Srebrenica, Bijleer, Bouwfraude, IRT-affaire gehad. We hebben Joegoslavië plat gebombardeerd, zonder enige vraagstelling, terwijl de Amerikanen, Britten, Canadezen, Australiërs en anderen hebben daarover een enquête gehad. Al die rapporten, onderzoeken en enquêtes lijken meer op televisiespelletjes, gemaakt voor publiek vermaak en morgen is er weer een andere. Maar ondertussen mogen de Irakezen, Joegoslaven, Srebrenica-moslims sterven.

 143. George Knight George Knight

  Avatar van George Knight
  @Mihai
  Wat dus wil zeggen dat het onderscheid tussen schuld- en eerculturen niet bestaat zoals het wordt voorgesteld. De zogenaamde Carrington-doctrine is achter de horizon van een boertige, moeizame, starende, wegkijkende nietszeggenheid van openbare bestuurders verdwenen. Da’s nog de enige machtsdeling die ze respecteren, namelijk die van hun eigen verantwoordelijkheid. Zodat niemand nog verantwoordelijkheid voelt, en draagt. Zelfs sorry kan er tegenwoordig niet meer af. We krijgen de politici die we verdienen. Wat zijn we arm geworden.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Carrington-doctrine

 144. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Wat eer? Ik wil dat iemand op zijn bek wordt geslagen als ie mensen vermoordt. Een beetje levenslang in gevangenis is iets wat daarbij hoort. Want het idee dat aftreden voldoende is, is onzin. Ik kan ook een bedrijf failliet laten gaan, met honderde miljoenen bonus ervandoor gaan en roepen dat ik me ontzettend rot voel. Vanuit mijn privé tropische eiland.

 145. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======== De Nederlandse democratie is Katholiek; je gaat op zondag biechten en maandag kan je opnieuw beginnen. Sinds ik in Nederland ben gekomen, heb ik geen enkel onderzoek of parlementaire enquête gezien, die enig gevolg heeft gehad. En we hebben Srebrenica, Bijleer, Bouwfraude, IRT-affaire gehad. We hebben Joegoslavië plat gebombardeerd, zonder enige vraagstelling, terwijl de Amerikanen, Britten, Canadezen, Australiërs en anderen hebben daarover een enquête gehad. Al die rapporten, onderzoeken en enquêtes lijken meer op televisiespelletjes, gemaakt voor publiek vermaak en morgen is er weer een andere. Maar ondertussen mogen de Irakezen, Joegoslaven, Srebrenica-moslims sterven======= zegt Mihai en hij maait daarmee het gras voor mijn voeten weg!

  Maar wat bizar is, is dat jij eigenlijk in deze MIJN antwoord aan jou geeft!!!!!!!!! George: Bos heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en Balkenende spreekt toch uit volle overtuiging dat hij niet vals heeft getuigd, immers en dat is geen grap: Balkenende-types denken oprecht dat zij als een stukje gezag door God gezonden zijn. Zo denken ook de oudbollige Oranjes.

  Door hun overtuiging doen zij de meest schaamteloze dingen! Schaamteloosheid is altijd bekrompenheid, zeg maar demagogie.

  Bos heeft een volstrekt opportunistische kijk op de wereld: hoe kom ik zelf het beste tot mijn recht!

  Hij, Bos verkocht zijn ziel aan Balkenende in ruil voor zijn ministerschap! Dàt vind ik erger.

  Groet beiden, An.

 146. George Knight George Knight

  Avatar van George Knight
  @Mihai
  Waarmee ik dus zeg dat schuld niet meer wordt ondergaan. Als iemand mensen vermoordt dan lijkt me de toepassing van de strafwet een betere reactie dan eigen richting.

  @An
  Verschil tussen Bos en Balkenende is het verschil tussen de opportunist en de duivel. Als een duivel vol overtuiging duivels is, dan heeft zo’n overtuiging weinig maatschappelijk nut. Hoe strikt in de leer die duivel ook is. Ik zie de opportunist niet erger dan het kwaad, omdat deze nog tot inkeer kan komen. De duivel nooit.

  Ik ben het met je eens dat overtuiging mensen op het verkeerde pad kan brengen. Ik zie het bij de Balkenendes die zich rentmeester namens god voelen, maar ook bij wereldverbeteraars die denken principes te hebben die buiten categorie zijn. Wat altijd onzin is. De enige zinnige overtuiging is de overtuiging dat elke overtuiging haar grenzen heeft. Uiteraard behalve deze overtuiging. Kortom, grootse gedachten brengen mensen op het verkeerde pad en moeten we wantrouwen.

 147. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  ==Als iemand mensen vermoordt dan lijkt me de toepassing van de strafwet een betere reactie dan eigen richting.==

  Laten we de strafwet aanpassen, zodanig dat Premiers, die oorlogen steunen/voeren (zoals Kok) in de gevangenis belanden.

 148. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  George.

  De westerse regeringen maken mij als ingezetene medeschuldig aan oorlogsmisdaden! Dat doen zij onder de valse pretentie van "vrijheid en democratie".

  Tito van Joegoslavie was geen grotere potentaat dan Bush. En Saddam was geen grotere potentaat dan Obama. Beide volkeren leefden in ieder gaval in vrede met elkaar onder die knoet!

  Door oorlogsmisdaden van ons zijn miljoenen mensen grof uit hun normale leventjes gerukt en mishandeld. De landen uiteen gescheurd en verwoest.

  Daar hoort een rechtbank voor te zijn, maar wij straffen de onschuldigen met vernietiging van hun levens en gaan zelf vrijuit!

  Met manipulatie en ander bedrog wordt e.e.a. verkocht aan de westerse bevolking, die daar grosso modo in gelooft, zich erbij neerlegt. Om eelijk te zijn: westerse inwoners mogen met deze misdaden, die uit hun namen worden misdaan niet worden opgescheept. Dàt vernielt dus ook mensenlevens! Ooit aan gedacht, aan de collectieve schuld?

  An.

 149. George Knight George Knight

  Avatar van George Knight
  @An
  Ik ben het niet oneens met de constateringen over onrecht van jou en Mihai. Dat vraagt om benoemen en bestraffen. Maar wat je zegt, en wat je voortdurend zegt als een grijsgedraaide plaat, over het Westen gaat uit van een situatie die in het echt niet bestaat zoals je beweert. Het onrecht loert overal. Waar halen immers een Chinese boer of een Russische stadsbewoner hun recht? Precies, nergens. Daarom raak je me telkens kwijt door je eenzijdige verwijzingen. Om mij te overtuigen zul je anders moeten onderscheiden en nuanceren. Dan winnen voor mij je woorden aan geloofwaardigheid. Want gelijk heb je.

 150. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  George, het is geenzinds mijn bedoeling jou te ovetuigen, en van nuancering komt ook al geen verkering!

  Ik stel zaken tegenover jouw stellingen. Wat heeft `n Chinese boer er nu weer mee te maken en een Russische stadsbewoner? Het gaat erom dat ik mijn regering nergens kan aanklagen wegens oorlogsmisdaden en ik daaronder lijd.

  Ik mag jou niet vermoorden maar wèl in Afghanisan mensen doodschieten. Ja, het oorlogs-recht!! Er zou geen oorlogsrecht moeten bestaan, maar het "gewone recht" zou moeten worden toegepast.Dat is wat ik zeggen wil en daarmee zou men wel driemaal nadenken alvorens een oorlog te beginnen.

  Dat mijn grammofoonplaat grijs wordt, komt omdat jij met je zogenaamde "nuanceringen" niet tot de kern wilt doordringen.

  Gr. An.

 151. George Knight George Knight

  Avatar van George Knight
  @An
  Het gaat erom dat jij systeemmatig al het onrecht in de wereld herleidt tot de machinaties van het Westen. Dat gaat voorbij aan de aanzienlijke verschillen tussen westerse landen onderling en de opkomst van nieuwe machtscentra die zich nog minder gelegen laten liggen aan internationale verdragen en mensenrechten. Zie de nieuwste ontwikkelingen rond de censuur van het Chinese internet.

  Uiteraard leven we in Nederland. Evengoed als het dan ongepast is dat ik Rusland en China erbij haal om het breder te trekken, is het ongepast dat jij het breed trekt door over het Westen als entiteit te praten. Die bestaat niet, of betekent voor ieder afzonderlijk weer wat anders. Laten we ons daarom beperken tot Nederland. Het onderwerp is al lastig genoeg zonder alle ruis.

  Inhoudelijk ben ik het met je eens. Ik heb me afgelopen week mateloos geeergerd aan Balkenende’s onwaarachtige uitleg -en ontkenning- van de volkenrechterlijke aspecten van de commissie-Davids. Hoewel ik billijk dat in nauw omschreven uitzonderingen het volkenrecht aan de kant gezet kan worden. Maar dat aspect speelde niet in 2003.

  Ik vraag me af hoe het mogelijk is dat iemand als Balkenende ooit regeringsleider is geworden. Verder vind ik het een teken aan de wand dat de kwestie van een illegale oorlog door de Nederlandse politiek tot nu toe weinig principieel benaderd wordt. Hopelijk komt dat nog aan de orde in het debat over het rapport-Davids. Want een inhoudelijk debat hebben we nog niet gehad omdat het afgelopen week over de ongelukkige persconferentie van Balkenende ging.

 152. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  George, ik denk dat het rapport langzaam maar zeker alweer wegebt. Als het in de Kamer zal worden besproken is de jus eraf. Ik vind het paard achter de wagen spannen niet interessant.

  Wat Irakesen kunnen doen is de coalitie aanklagen over de illigaliteit van de oorlog die in Irak wordt gevoerd. Bij voorbeeld bij het Europese Hof. Doen zij dat niet, dan kan er nimmer schadevergoeding worden aangevraagd. En dat zal het enige denkbare zijn, want westerse oorlogsmisdadigers komen niet in de Nor!

  Als we in Nederland moeten blijven voor Rechten en schendingen daarvan, of anderzijds, zijn we dan niet snel uitgepraat? Nederland is toch een provincie In Europa en meer en meer afhankelijk van internationale wetgeving?

  Geef jij dan voortaan maar aan wanneer je binnen Nederland wilt blijven met de items. Ik zie dan wel wat nog relevant is en niet.

  An.

 153. George Knight George Knight

  Avatar van George Knight
  @An
  Een inhoudelijke behandeling van het rapport-Davids zie ik niet als een paard achter de wagen. Ik hoop op de formulering van het principe dat de procedure voor de inmenging in een oorlog door Nederland strakker en ondubbelzinniger omschreven wordt dan voorheen.

  Uiteraard worden in Nederland steeds meer wetten Europees bepaald. Ik beweer dan ook nergens dat we de internationale dimensie van wetten moeten of kunnen vergeten. Dat wordt trouwens steeds onmogelijker. Ik pleitte slechts voor een zuivere discussie over de Nederlandse positie die niet door allerlei ruis wordt verstoord.

 154. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  George, ook in 2003 was de oorlog illegaal. Dat hebben rechtsgeleerden toen wel in de media verkondigd, maar er is niet naar geluisterd.

  Ik vind het wel het paard achter de wagen spannen, omdat deze oorlog tot nu toe geen enkele repercussie kreeg van de landen die deze oorlog voeren en of toestonden te voeren. Irak heeft het nakijken! Zij kunnen niet naar een rechtbank al vind ik dat dat wel zou moeten. Internationaal Straf Hof?

  Deze oorlog is niet voorbij: de regering is een pion van de VS en 4.000.000 Irakezen zijn op de vlucht. De verzetsmensen in Irak zullen hun land niet opgeven en schenken, mèt olie en al, aan de VS. En gelijk hebben zij.

  Ik ken de Arabische mentaliteit: zij hebben de tijd en geven ten ene male NOOIT op. Kijk naar Afghanistan. De Afghanen, dus niet de Taliban, want dat is een leugen, zullen tot het bittere einde doorvechten.

  Ook kennen zij, de Arabieren, geen angst voor de dood. Dit in tegenstelling tot westerse mensen.

  De valse voorwendsels over het brengen van democratie en emancipatie van vrouwen zijn schuttingtaal! De Arabieren geloven er geen reet van en spotten met ons.

  Er zullen nog vele aanslagen worden gepleegd in het Westen en wat ik al zei: de Arabieren hebben tijd en geduld.

  An.

 155. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  War would be illegal
  • The Guardian,
  • Friday March 7 2003

  Ulf Bernitz et al., Letter to the Editor, The Guardian (7 March 2003)

  We are teachers of international law. On the basis of the information publicly available, there is no justification under international law for the use of military force against Iraq. The UN charter outlaws the use of force with only two exceptions: individual or collective self-defence in response to an armed attack and action authorised by the security council as a collective response to a threat to the peace, breach of the peace or act of aggression. There are currently no grounds for a claim to use such force in self-defence. The doctrine of pre-emptive self-defence against an attack that might arise at some hypothetical future time has no basis in international law. Neither security council resolution 1441 nor any prior resolution authorises the proposed use of force in the present circumstances.

  Before military action can lawfully be undertaken against Iraq, the security council must have indicated its clearly expressed assent. It has not yet done so. A vetoed resolution could provide no such assent. The prime minister’s assertion that in certain circumstances a veto becomes "unreasonable" and may be disregarded has no basis in international law. The UK has used its security council veto on 32 occasions since 1945. Any attempt to disregard these votes on the ground that they were "unreasonable" would have been deplored as an unacceptable infringement of the UK’s right to exercise a veto under UN charter article 27.
  A decision to undertake military action in Iraq without proper security council authorisation will seriously undermine the international rule of law. Of course, even with that authorisation, serious questions would remain. A lawful war is not necessarily a just, prudent or humanitarian war.

  Prof Ulf Bernitz, Dr Nicolas Espejo-Yaksic, Agnes Hurwitz, Prof Vaughan Lowe, Dr Ben Saul, Dr Katja Ziegler
  University of Oxford
  Prof James Crawford, Dr Susan Marks, Dr Roger O’Keefe
  University of Cambridge
  Prof Christine Chinkin, Dr Gerry Simpson, Deborah Cass
  London School of Economics
  Dr Matthew Craven
  School of Oriental and African Studies
  Prof Philippe Sands, Ralph Wilde
  University College London
  Prof Pierre-Marie Dupuy
  University of Paris
  http://www.guardian.co.uk/politics/2003/mar/07/highereducation.iraq

 156. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  On 13 February 2003 the International Association of Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA) presented to the Secretary General an appeal signed by hundreds of international lawyers from across the world setting out the illegalities of the proposed attack on Iraq.

 157. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Mihai.

  Ook resolutie 1441, waar Balkende mee schertste was geen vrijbrief voor oorlog. De VS suggereerde dat de oorlog preventief zou zijn uit te leggen om het (gelogen) feit dat er binnen 45 minuten door Saddam massavernietigingswapens zouden kunnen worden ingezet.

  Men sprak van een "opgeschorte oorlog die door Bush sr. niet was afgemaakt".

  Gezien de verdeeldheid binnen de VN zal het niet de laatste keer zijn dat een land (groot) een eigen, politieke keuze maakt en daarin wordt gesteund door andere landen zonder dat dit een juridische schoonheidprijs verdient.

  "De Irakoorlog" heeft aangetoond dat er binnen de politiek al snel een tunnelvizie ontstaat, waarbij alles wat in tegenspraak is met het vooraf ingenomen standpunt wordt genegeerd.

  Bedankt voor je kostbare artikelen, :):):) An.

 158. Annet Annet

  Avatar van Annet
  Las alleen de titel, goed nieuws dus
  ik begrijp nooit dat oorlog niet strafbaar
  is, het gaat toch om grootschalige moord….

  dus misschien staat hier het antwoord……

  gr van Annet

 159. An van den Burg An van den Burg

  Avatar van An van den Burg
  IMPERIALISM, SOVEREIGNTY and the making of INTERNATIONAL LAW.

  Lezen, George en Annet!

  Groet, An.

 160. An van den Burg An van den Burg

  Avatar van An van den Burg
  IMPERIALISM, SOVEREIGNTY and the making of INTERNATIONAL LAW.

  Lezen, George en Annet!

  Groet, An.

 161. Mihai Martoiu Ticu Mihai Martoiu Ticu

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Annet

  "Justice is as strictly due between neighbor nations as between neighbor citizens. A highwayman is as much a robber when he plunders in a gang as when single; and a nation that makes an unjust war is only a great gang" – Benjamin Franklin

 162. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Mihai.

  Ik kan tegenover jouw cynische (mooie) opmerking: "slecht nieuws", een goed nieuws zetten:

  Kwart van de Britten vindt Blair oorlogsmisdadiger!! Vandaag in Metro.www.metronieuws.nl

  De smeerlap is nu notabene "Intermediair"in het Midden-Oosten! wat een gotspe!! Wat zijn de NATO en de VN fascistisch!

  An.

 163. An van den burg An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Mihai.

  Wiste je dat Nederland (dus Balkenende en De Hoop- Scheffer) op drie punten illegaal de oorlog in Irak hebben gesteund?

  1 – in strijd met de Nederlandse Grondwet;

  2 – in strijd met het VN-handvest; (1945)

  3 – in strijd met het Kellogg-Briand Pact van 1928.

  An.

 164. zeehond zeehond

  Avatar van zeehond
  mihai, is dit misschien iets voor jou?

  4. De minister van Buitenlandse Zaken zal een aparte volkenrechtelijk adviseur op zijn ministerie instellen.

 165. VolkskrantWatch VolkskrantWatch

  Avatar van VolkskrantWatch
  Mihai Martoiu Ticu 16-01-2010 13:20
  @George

  Al die rapporten, onderzoeken en enquêtes lijken meer op televisiespelletjes, gemaakt voor publiek vermaak en morgen is er weer een andere. Maar ondertussen mogen de Irakezen, Joegoslaven, Srebrenica-moslims sterven.
  ———–
  Hoezeer ik hier de poging tot universele interpretatie van het recht ook waardeer, en toejuich, vind ik bovenstaande reactie eigenlijk de meest toepasselijke. Omdat hoe je het recht ook wilt invullen, degenen die het moeten doen, die we daarvoor hebben aangewezen, zullen altijd verstek laten gaan omdat het de werkelijke macht niet dient. Wij hebben in Nederland (en in bijna elk westers land) geen democratie, maar een plutocratie. Het is niet ons parlement die de democratie maakt behoudt en controleert, maar het is het parlemant die de plutocratie dient.

  Voorbeeld is de SP, de Socialistische Partij. dus je zou denken dat die het kapititalisme, het centrum van de macht, met man en macht zou bestrijden. Niets is minder waar, want de SP kan geen enkel antwoord verzinnen op de crisis dan hetzelfde als Wouter Bos: als een bank failliet gaat, moet de burgers altijd maar weer miljarden ophoesten. Het staat in hun verkiezingsprogramma. Socialisme voor de rijken dus, en kapitalisme voor de armen. Daarom is de SP de beste ‘oppositie’ die de regering zich kan wensen.

  “Het is heel wel mogelijk dat het primaire slachtoffer van de huidige crisis niet het kapitalisme is, maar links zelf, aangezien het onvermogen van links om met een duurzaam alternatief te komen nu voor iedereen zichtbaar is geworden. Het lijkt er meer op dat links met opzet en effectief misleid is, alsof de recente gebeurtenissen op een berekenende manier in scene zijn gezet om te laten zien dat, zelfs tijdens een ingrijpende crisis, er geen alternatief is voor het kapitalisme.”
  (Slavoj Zizek, Harpers Magazine, oktober 2009)

  Maar goed, ik dwaal af. Wat het internationaal recht betreft: dat is duidelijk. Het is geen bijbel of zo die iedereen weer anders interpreteert (ook al proberen ze dat wel). Maar het is de mens. En het systeem dat de mens creëert. En egoisme, nepotisme en hypocrisie.
  —————–

  First we must study how colonization works to decivilize the colonizer, to brutalize him in the true sense of the word, to degrade him, to awaken him to buried instincts, to covetousness, violence, race hatred, and moral relativism; and we must show that each time a head is cut off or an eye put out in Vietnam and in France they accept the fact, each time a little girl is raped and in France they accept the fact, each time a Madagascan is tortured and in France they accept the fact, civilization acquires another dead weight, a universal regression takes place, a gangrene sets in, a centre of infection begins to spread; and that at the end of all these treaties that have been violated, all these lies that have been propagated, all these punitive expeditions that have been tolerated, all these prisoners who have been tied up and "interrogated", all these patriots who have been tortured, at the end of all the racial pride that has been encouraged, all the boastfulness that has been displayed, a poison has been distilled into the veins of Europe and, slowly but sulrey, the continent proceeds toward savagery.

  And then one fine day the bourgeoisie is awakened by a terrific boomerang effect: the gestapos are busy, the prisons fill up, the torturers standing around the racks invent, refine, discuss.

  People are surprised, they become indignant. They say: "How strange! But never mind – it’s Nazism, it will pass!" And they wait, and they hope; and they hide the truth from themselves, that it is barbarism, the supreme barbarism, the crowning barbarism that sums up the daily barbarisms; that it is Nazism, yes, but that before they were its victims, they were its accomplices; that they tolerated that Nazism before it was inflicted on them, that they absolved it, shut their eyes to it, legitimized it, because, until then, it had been applied only to non-European peoples; that they have cultivated that Nazism, that they are responsible for it, and that before engulfing the whole edifice of Western, Christian civilization in its reddened waters, it oozes, seeps and trickles from every crack.

  Uit: ‘Discours sur le colonialisme’ (1950)

  Aimé Césaire (1913-2008)

 166. VolkskrantWatch VolkskrantWatch

  Avatar van VolkskrantWatch
  Je moet het beest kennen om het te temmen. En het moet zichtbaar zijn. Politiek = hubris.

 167. Satuka Satuka

  Avatar van Satuka
  Mihai: wat is er met je vorige blog gebeurd? Het is toch niet verwijderd?

 168. Zelf Reflectie Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  @Mihai,

  Dank je voor de genomen moeite, zeer relevante blog. In grote lijnen wist ik het al reden waarom ik de door jou genoemde drogredeneringen van andere bloggers altijd al als uiting van opportunisme heb gezien. Internet staat als populair medium daar om bekend, het niveau is meestal bedroevend laag en populistisch. En met name is dat het geval bij politieke onderwerpen waar het doel veelal propaganda, zieltjes winnen of afwentelen van gezichtsverlies is en niet waarheidsvinding.

Leave a Reply