Skip to content

Parlementariërs zijn medeplichtig aan de Israëlische oorlogsmisdaden

Op 19 februari 2024 onderzocht het Internationaal Gerechtshof (ICJ) opnieuw de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. Nederland verklaarde voor het Hof het volgende:

De Nederzettingen zijn oorlogsmisdaden en annexatie is verboden:

Nederland benadrukte dat de annexatie van bezet gebied verboden is, de bezetting in principe tijdelijk moet zijn en illegaal wordt zodra deze niet meer noodzakelijk is voor zelfverdediging.

De bezettende macht mag haar eigen burgers niet naar het bezette gebied overbrengen. Dergelijke overbrengingen zijn oorlogsmisdaden, zoals vastgelegd in het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof.

Derde landen (zoals Nederland) hebben de volgende juridische verplichtingen:

  1. Niet-erkenning: Andere landen mogen de situatie die door de schending is ontstaan niet officieel accepteren of erkennen. Dit betekent dat als een land op onrechtmatige wijze gebied inneemt of de rechten van mensen schendt, andere landen dit niet mogen goedkeuren.

  2. Geen hulp of bijstand: Andere landen mogen geen hulp of steun bieden die de schending zou kunnen voortzetten of verergeren. Dit houdt in dat men bijvoorbeeld geen economische hulpmiddelen of militaire steun mag leveren die het land dat de schending begaat, zou helpen om door te gaan met zijn acties.

  3. Samenwerking om een einde te maken aan de schending: Landen hebben de plicht om samen te werken om de schending te stoppen. Dit kan betekenen dat ze internationale organisaties inschakelen, diplomatieke druk uitoefenen of andere maatregelen nemen om de situatie te herstellen.

In wezen verplicht het internationaal recht landen om niet passief te blijven in het licht van ernstige overtredingen van fundamentele internationale normen, maar actief bij te dragen aan het oplossen van dergelijke situaties.

De plicht dragen dat Israël humanitair recht respecteert:

Nederland benadrukte dat landen die de Geneefse Conventies hebben ondertekend actief moeten waarborgen dat deze conventies worden nageleefd, ongeacht hun directe betrokkenheid bij een conflict. Deze internationale verdragen verplichten tot de humane behandeling van personen tijdens oorlogen, waaronder de bescherming van gewonden, krijgsgevangenen en burgers.

Uit de Nederlandse bijdrage aan het ICJ blijkt dat alle landen de verplichting hebben om ervoor te zorgen dat Israël het humanitair recht naleeft. Dit betekent dat ze verplicht zijn om annexatie van territorium door Israël, de bouw van nederzettingen of het plegen van andere oorlogsmisdaden te voorkomen. De Nederlandse getuigenis bij het ICJ is geen uitzondering, maar een reflectie van standaard internationaal recht.

Men introduceerde een gelijke motie:

Op 13 maart 2024 dienden Stephan van Baarle (DENK), Kati Piri (GroenLinks-PvdA) en Laurens Dassen (Volt) een motie in bij de Tweede Kamer die in lijn is met wat Nederland eerder bij het ICJ verklaarde:

“Constaterende dat de Israëlische annexatie van Palestijns land in strijd is met het internationaal recht en dat het verplaatsen van de eigen bevolking naar bezet gebied een oorlogsmisdaad is;

overwegende dat onder het internationaal recht staten verplicht zijn om samen te werken om een schending van het internationaal recht te beëindigen en dat het internationaal recht andere staten de mogelijkheid biedt om tegenmaatregelen te nemen;

verzoekt de regering om te onderkennen dat zij onder internationaal recht de plicht heeft om zich internationaal in te spannen om de Israëlische annexatie van Palestijns gebied ongedaan te maken en daartoe internationaal draagvlak te zoeken voor concrete maatregelen in de richting van de Israëlische regering.”

Dit is 100% wat Nederland voor het ICJ verklaarde. Toch stemden 103 Kamerleden tegen.

Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderkennen dat de regering onder internationaal recht de plicht heeft om zich internationaal in te spannen om de Israëlische annexatie van Palestijns gebied ongedaan te maken Daarom duurt dit conflict al 56 jaar, omdat Westerse politici de Israëlische bezetting en oorlogsmisdaden in stand houden.

 


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inInternationaal RechtPolitiek

Be First to Comment

Leave a Reply