Skip to content

ChristenUnie mag Israël niet helpen om volkenrecht te schenden

In hun opiniestuk in het NRC zweren Gert-Jan Segers en Joël Voordewind loyaliteit aan Israël. Zij drogredeneren want loyaliteit vereist niet dat men Israël helpt om volkenrecht en mensenrechten te schenden.

De feiten
De AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken) rapporteerde: “Over de belangrijkste rechtsvragen met betrekking tot het conflict kan weinig verschil van mening bestaan. Israël heeft de plicht het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk te eerbiedigen. De vestiging van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Oever van de Jordaan en de beperking van de bewegingsvrijheid van de Palestijnen in de bezette gebieden [schenden volkenrecht]. Hetzelfde geldt voor de afscheidingsmuur.”

Ook dertien vooraanstaande hoogleraren in volkenrecht schreven in een brief aan de regering dat “het staat buiten kijf dat het Israëlische nederzettingenbeleid een continue schending van ook voor Nederland geldend internationaal recht vormt, zoals vastgesteld door de VN-Veiligheidsraad. De nederzettingen maken inbreuk op het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen, een recht dat, zoals het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in 2004 heeft bevestigd, bindende verplichtingen voor álle landen behelst. De Nederlandse regering is volkenrechtelijk verplicht om bij te dragen aan de verwezenlijking van het Palestijns recht op zelf-beschikking en om het Israëlische nederzettingenbeleid niet te faciliteren…Faciliteren en ondersteunen van de volkenrechtelijk illegale nederzettingen,” zou kunnen leiden tot “volkenrechtelijke aansprakelijkheid.”

Deze hoogleraren en de AIV adviseren maatregelen, zoals sancties en het verbieden of labelen van Israëlische producten uit bezette gebieden.

De nederzettingen zijn ook een oorlogsmisdaad. In de Nederlandse wet staat dat het overbrengen van “burgerbevolking naar bezet gebied … wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of boete van de 6e categorie.” Ook de aanklaagster van het Internationaal Strafhof onderzoekt de nederzettingen als mogelijke oorlogsmisdaad.

Het zelfbeschikkingsrecht houdt in dat de bevolking de toekomst van het territorium bepaalt, dus de Palestijnen hebben het recht op de Westelijke Jordaanoever en Gaza.

Kamerleden moeten volkenrecht bevorderen
Als Kamerleden hebben Segers en Voordewind trouw aan de Grondwet gezworen en in de grondwet staat dat Nederland volkenrecht respecteert, bevordert en ontwikkelt. Sterker nog, sommige besluiten van internationale organisaties en bepalingen uit verdragen zijn bindend voor iedereen in Nederland. Dus Kamerleden zijn (ten minste moreel) verplicht om Israël niet te helpen om volkenrecht te schenden, noch te helpen om oorlogsmisdaden te plegen, noch te helpen om de mensenrechten van de Palestijnen te schenden. Als Segers en Voordewind zelf nederzettingen in bezet gebied zouden bouwen, zouden ze door een (Nederlandse) rechtbank berecht worden.

Loyaliteit absolveert de Kamerleden niet van hun plicht
Uit hun loyaliteit aan Israël volgt niet dat Segers en Voordewind Israël moeten of mogen helpen om illegale daden te plegen. Wie zijn familie of vrienden misdrijven helpt plegen, is medeplichtig. Noch loyaliteit, noch vriendschap zijn goede smoezen.

Terugkeer
Segers en Voordewind zeggen dat de Joden een historische band met Palestina hebben. Dit geeft Israël geen recht om land van de Palestijnen te jatten. Volkenrecht erkent historische rechten slechts aan volkeren die een territorium voor lange tijd vreedzaam regeren, zolang ze daar blijven. Volkeren die lang uit een territorium weg zijn, verliezen met de tijd het recht op dat territorium. Anders zouden ook andere volkeren het recht om de huidige bewoners te verdrijven, bijvoorbeeld de Amerikaanse indianen, de Canadese Eskimo’s, de Aboriginals in Australië en Nieuw-Zeeland etc. Dit zou Pandora’s doos openen.

Antisemitisme
Segers en Voordewind schrijven dat antisemitisme tiert. Ook dit is geen goede smoes. Stel je voor dat de Oekraïners de Russen zouden haten voor de annexatie van de Krim. Deze haat geeft Rusland niet het recht om de Krim te annexeren. Of stel dat iemand Turken zou haten. Dit zou Turkije niet het recht geven om Noord-Cyprus te annexeren. Noch zou de haat jegens Israël in de regio, Israël het recht geven om territorium te bemachtigen, ook als de haat net zo sterk zou zijn als Segers en Voordewind beschrijven. Stel dat Iran Nederland zou bezetten. Ook dit zou negatieve gevoelens jegens Iran bij Nederlanders en omringende landen opwekken. Deze negatieve gevoelens zouden Iran geen recht op Nederland verschaffen.

Zelfverdediging
Segers en Voordewind zeggen dat Israël het recht op zelfverdediging heeft. Dit is waar, maar volkenrecht verbiedt verovering van territorium, ook in zelfverdedigingsoorlogen.

Aantal veroordelingen
Segers en Voordewind zeggen dat Israël meer wordt veroordeeld dan andere bezettende landen. Ook dit is een drogreden. Stel je voor dat iemand tien keer roept dat Mohammed Bouyeri een moordenaar is en roept hetzelfde slechts één keer over Volkert van der Graaf. Het grotere aantal keer dat men Bouyeri een moordenaar noemt, spreekt hem niet vrij.

Dus Segers en Voordewind hebben geen enkele smoes om moties te steunen tegen labeling van de producten van de Israëlische kolonisten, of in moties te eisen dat de VN geen resoluties voor de rechten van de Palestijnen geeft. Echte vrienden houden je op het rechte pad.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inInternationaal RechtOpiniePolitiek

4 Comments

 1. Ik vond deze alinea in het NRC-artikel wel interessant:

  “Bij dit conflict is er een eenzijdigheid die verdacht is. Marokko bezet de Westelijke Sahara en China bezet Tibet en de wereld zwijgt in alle talen. Maar wie over die bezettingen zwijgt – en vergelijk het aantal veroordelingen van Marokko en China eens met dat van Israël – en wel klaagt over Israël, en ons onze vriendschap met dit land kwalijk neemt, die heeft andere motieven dan het opkomen voor mensenrechten.”

  Er zijn genoeg wereldburgers die beseffen dat wat Marokko de Westelijke Sahara aandoet en de ellende die China over Tibet uitstrooit, niet minder is dan het verwerpelijke dat Israël in de bezette gebieden tentoonspreidt. De wereld mag zwijgen, echte wereldburgers zullen dat niet doen.

  Juist deze wereldburgers zullen zich terdege bewust zijn van de beperkende CU-eenzijdigheid die mensen als Voordewind en Segers laten zien. Laat hen alsjeblieft niet de enige vertegenwoordigers van CU zijn. CU’ers, jullie kunnen meer zijn dan dit. Een bredere blik is mogelijk.

 2. Partout Partout

  Misschien helpt het als Hamas eindelijk dan ook eens stopt met luid haar adagium te verkondigen dat Israël van de kaart geveegd dient te worden, immers is dat een bedekte oproep tot genocide..met je potentiële moordenaar is het nu eenmaal slecht kersen eten.

 3. Op 23 april twitterde stelde Gert-Jan Segers over de Armeense genocide (105 jaar geleden): …’de ontkenning ervan is de laatste fase van een genocide maar de erkenning ervan is het begin van verzoening’. Deze genocide staat vast wat overigens niet wegneemt dat de Armenen bepaald niet uitsluitend slachtoffer waren.
  Ik heb Segers gevraagd of zijn stelling over Verzoening na Erkenning ook geldt voor de gewelddadige verdrijving van Palestijnen rond 1948. Geen antwoord ontvangen.

  Waarom heeft Israel nog geen politicus voortgebracht die op zijn/haar knieën gaat en zegt:

  ” We excuseren ons voor het feit dat we jullie land hebben ingenomen”.

  “Op ons – en niet op jullie – rust de erfzonde van 1947/1948”.

  “Ook hebben wij enkele Arabische vredes-feelers na 1948 van jullie kant genegeerd omdat we meenden sterker te staan dan jullie, en droomden van een Groot-Israël (Ben-Goerion)”.

  “Wij schamen ons dat het aantal Palestijnse doden minstens 10 keer zo hoog ligt als dat van ons en realiseren ons dat het aantal Palestijnse doden sinds 1948 even hoog ligt als het aantal Joodse slachtoffers ten gevolge van de Russische pogroms eind 19de eeuw”.

  “Begrijp ons alsjeblieft; we konden niet in Europa blijven want daar hebben ze ons systematisch uitgeroeid. Vergeet alsjeblieft niet dat de ‘teller’ is blijven steken op 6 miljoen in 1945, maar dat de nazi-planning op 11 miljoen stond: alle Joden in Europa (inclusief de Sovjetunie).”

  “We zullen nooit weggaan uit Israël maar misschien maakt bovenstaande Erkenning van onze kant de weg vrij voor verbetering Verzoening”.

Leave a Reply