Skip to content

Dogma

Hier zijn de “de tien basisprincipes van een kritische discussie, ook wel (grappenderwijs) aangeduid als de pragmadialectische tien geboden”:

“Regel (1)
De partijen mogen elkaar niet beletten standpunten naar voren te brengen of in twijfel te trekken.
Regel (2)
Een partij die een standpunt naar voren brengt is verplicht dit standpunt te verdedigen als de andere partij hem daarom verzoekt.
Regel (3)
Een aanval op een standpunt moet betrekking hebben op het standpunt dat door de andere partij naar voren is gebracht.
Regel (4)
Een standpunt mag alleen verdedigd worden door argumentatie naar voren te brengen die op dit standpunt betrekking heeft.
Regel (5)
Een partij mag geen afstand nemen van een argument dat hij impliciet heeft gelaten of de andere partij ten onrechte een impliciet argument toeschrijven.
Regel (6)
Een partij mag een argument niet ten onrechte als een aanvaard vertrekpunt voorstellen en hij mag ook geen afstand nemen van een aanvaard vertrekpunt.
Regel (7)
Een partij mag een standpunt niet als afdoende verdedigd beschouwen als het niet met behulp van een geschikt argumentatieschema op correct wijze verdedigd is.
Regel (8)
Een partij mag in zijn argumentatie alleen gebruikmaken van redeneringen die logisch geldig zijn of geldig gemaakt kunnen worden door een of meer verzwegen argumenten te expliciteren.
Regel (9)
Een mislukte verdediging van een standpunt moet ertoe leiden dat de partij die het standpunt naar voren heeft gebracht het standpunt intrekt en een afdoende verdediging van een standpunt moet ertoe leiden dat de andere partij zijn twijfel aan het standpunt intrekt.
Regel (10)
Een Partij mag geen formuleringen gebruiken die onvoldoende duidelijk of verwarrend ambigu zijn en hij moet de formuleringen van de andere partij zo zorgvuldig en correct mogelijk interpreteren.”, Eemeren, F. Van, Grootendorst, R., E.A.. Handboek Argumentatietheorie. Historische achtergronden en hedendaagse ontwikkelingen. Groningen, Martinus Nijhoff. 1997. p.363

Als je deze regels schendt, zou het kunnen dat ik je negeer. Dus wees niet verbaasd als ik niet reageer.

peripeltotus

 

Be First to Comment

Leave a Reply